รายละเอียด

การวิจัยธุรกิจค้าปลีกเชิงปฏิบัติ / Retail Business Research Practice

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BBABA312_Sec 2
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การวิจัยธุรกิจค้าปลีกเชิงปฏิบัติ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Retail Business Research Practice
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ facebook สาขา

รายวิชา - การวิจัยธุรกิจค้าปลีกเชิงปฏิบัติ

อาจารย์ผู้สอน