รายละเอียด

ระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจค้าปลีก / Research Methodology for Retail Business

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BBABA324_Sec 1
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจค้าปลีก
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Research Methodology for Retail Business
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ facebook สาขา

รายวิชา - ระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจค้าปลีก

อาจารย์ผู้สอน