รายละเอียด

การบริหารโครงการ / Project Management

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BBABA211_Sec 5
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การบริหารโครงการ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Project Management
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ facebook สาขา

รายวิชา - การบริหารโครงการ

อาจารย์ผู้สอน