รายละเอียด

การจัดการช่องทางการจัดจำหน่ายธุรกิจค้าปลีก / Retail Business Distribution Channel Management

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BBABA306_Sec 1
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การจัดการช่องทางการจัดจำหน่ายธุรกิจค้าปลีก
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Retail Business Distribution Channel Management
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ facebook ของสาขา

รายวิชา - การจัดการช่องทางการจัดจำหน่ายธุรกิจค้าปลีก

อาจารย์ผู้สอน