รายละเอียด

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในสำนักงาน / Chinese for Office Communication

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BOAEC148 [Section_1]
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในสำนักงาน
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Chinese for Office Communication
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

** กรุณาดู Section ของตนเองให้ถูกต้องค่ะ **

แจ้งนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชา BOAEC148 Chinese for Office Communication [Sec_1]

สอนโดย อ.ทิพย์สุดา อินทะอุด 

ให้นำรหัส kdb9obw กรอกในห้องเรียน Microsoft Teams ที่ชื่อว่า

"CM_BOAEC148/Sec_1/ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในสำนักงาน/อ.ทิพย์สุดา"  [ลิ้งค์เข้าห้องเรียน MS Teams :  shorturl.at/dpqS2 ]

** หากมีข้อสงสัย โทร.080-1229875 หรือติดต่อที่ tipsuda.i@rmutl.ac.th 

รายวิชา - ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในสำนักงาน

- แนะนำรายวิชาและเกณฑ์การประเมินผล
- ทบทวนความรู้ภาษาจีนเบื้องต้น
กิจกรรม : - บรรยายประกอบการซักถาม
- PowerPoint

หมายเหตุ หากมีการเรียนการสอนออนไลน์จะจัดการเรียนการสอนผ่านโปรแกรม Microsoft Teams ร่วมกับ RMUTL Education

หัวข้อ : การกล่าวทักทายผู้ร่วมงาน

1. เรียนคำศัพท์และสำนวนในการทักทายในที่ทำงาน
2. อ่านบทสนทนาที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ
3. เรียนไวยากรณ์ที่เกี่ยวข้อง
4. ให้ผู้เรียนจับคู่สนทนา เพื่อฝึกการถาม-ตอบ และแลกนามบัตร
5. แบบฝึกหัด
กิจกรรม : - บรรยายตามเอกสารประกอบการสอน
- ฝึกปฏิบัติ โดยจำลองสถานการณ์
- สื่อมัลติมีเดีย

หมายเหตุ หากมีการเรียนการสอนออนไลน์จะจัดการเรียนการสอนผ่านโปรแกรม Microsoft Teams ร่วมกับ RMUTL Education

หัวข้อ : แนะนำสถานที่

1. ทบทวนความรู้เกี่ยวกับสถานที่ต่างๆ
2. เรียนคำศัพท์ สำนวนที่ใช้ในการบอกทาง ตำแหน่งของสถานที่
3. เรียนบทเรียน
4. เรียนไวยากรณ์ที่เกี่ยวข้อง
5. ทำแบบฝึกหัดและฝึกสนทนา
กิจกรรม : - บรรยายตามเอกสารประกอบการสอน
- ฝึกปฏิบัติ โดยจำลองสถานการณ์
- สื่อมัลติมีเดีย

หมายเหตุ หากมีการเรียนการสอนออนไลน์จะจัดการเรียนการสอนผ่านโปรแกรม Microsoft Teams ร่วมกับ RMUTL Education

หัวข้อ : การสนทนาทางโทรศัพท์

1. เรียนคำศัพท์ สำนวนที่เกี่ยวกับการโทรศัพท์
2. อ่านบทสนทนา
3. เรียนไวยากรณ์ที่เกี่ยวข้อง
4. ให้ผู้เรียนจับคู่สนทนา เพื่อฝึกพูดตามสถานการณ์
5. แบบฝึกหัด
กิจกรรม : - บรรยายตามเอกสารประกอบการสอน
- ฝึกปฏิบัติ โดยจำลองสถานการณ์
- สื่อมัลติมีเดีย

หมายเหตุ หากมีการเรียนการสอนออนไลน์จะจัดการเรียนการสอนผ่านโปรแกรม Microsoft Teams ร่วมกับ RMUTL Education

หัวข้อ : การเขียนประวัติย่อ (Resume)

1. เรียนคำศัพท์ สำนวนที่เกี่ยวข้องกับการเขียนประวัติย่อเพื่อยื่นสมัครงาน
2. เรียนรูปแบบในการเขียนประวัติย่อแบบจีน
3. เรียนไวยากรณ์ที่เกี่ยวข้อง
4. ให้ผู้เรียนฝึกเขียนประวัติย่อของตนเอง
5. แบบฝึกหัด
กิจกรรม : - บรรยายตามเอกสารประกอบการสอน
- ฝึกปฏิบัติ
- สื่อมัลติมีเดีย

หมายเหตุ หากมีการเรียนการสอนออนไลน์จะจัดการเรียนการสอนผ่านโปรแกรม Microsoft Teams ร่วมกับ RMUTL Education

หัวข้อ : การสัมภาษณ์งาน

1. เรียนคำศัพท์ สำนวนที่เกี่ยวข้องกับการสัมภาษณ์งาน
2. อ่านบทสนทนา
3. เรียนไวยากรณ์ที่เกี่ยวข้อง
4. ให้ผู้เรียนจำลองสถานการณ์ และฝึกพูด
5. แบบฝึกหัด
กิจกรรม : - บรรยายตามเอกสารประกอบการสอน
- ฝึกปฏิบัติ
- สื่อมัลติมีเดีย

หมายเหตุ หากมีการเรียนการสอนออนไลน์จะจัดการเรียนการสอนผ่านโปรแกรม Microsoft Teams ร่วมกับ RMUTL Education

สอบพูดในสถานการณ์ “เข้ารับการสัมภาษณ์งาน”
กิจกรรม : สอบย่อย

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

หัวข้อ : การขอร้อง

1. ทบทวนคำศัพท์บทที่ผ่านมา
2. คำศัพท์ สำนวนที่เกี่ยวข้องกับการขอร้อง ขอความช่วยเหลือ
3. ฝึกอ่านบทสนทนา
4. ไวยากรณ์ที่สำคัญ
5. กิจกรรมในชั้นเรียน
6. แบบฝึกหัด
กิจกรรม : - บรรยายตามเอกสารประกอบการสอน
- ฝึกปฏิบัติ โดยจำลองสถานการณ์
- สื่อมัลติมีเดีย

หมายเหตุ หากมีการเรียนการสอนออนไลน์จะจัดการเรียนการสอนผ่านโปรแกรม Microsoft Teams ร่วมกับ RMUTL Education

หัวข้อ : การปฏิเสธโดยอ้อม

1. เรียนคำศัพท์ สำนวนที่ใช้ในการปฏิเสธผู้อื่น
2. อ่านบทสนทนา
3. เรียนไวยากรณ์ที่เกี่ยวข้อง
4. กิจกรรมในชั้นเรียน
5. แบบฝึกหัด
กิจกรรม : - บรรยายตามเอกสารประกอบการสอน
- ฝึกปฏิบัติ โดยจำลองสถานการณ์
- สื่อมัลติมีเดีย

หมายเหตุ หากมีการเรียนการสอนออนไลน์จะจัดการเรียนการสอนผ่านโปรแกรม Microsoft Teams ร่วมกับ RMUTL Education

หัวข้อ : การชื่นชมผู้อื่น

1. คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับแสดงความชื่นชม
2. บทสนทนาเพื่อแสดงความชื่นชม
3. ไวยากรณ์ที่สำคัญ
4. จับคู่ฝึกสนทนา
5. แบบฝึกหัด
กิจกรรม : - บรรยายตามเอกสารประกอบการสอน
- ฝึกปฏิบัติ โดยจำลองสถานการณ์
- สื่อมัลติมีเดีย

หมายเหตุ หากมีการเรียนการสอนออนไลน์จะจัดการเรียนการสอนผ่านโปรแกรม Microsoft Teams ร่วมกับ RMUTL Education

หัวข้อ : การเชื้อเชิญ

1. เรียนคำศัพท์ สำนวนภาษาจีนที่เกี่ยวข้องกับการเชื้อเชิญ
2. อ่านบทสนทนา
3. เรียนไวยากรณ์ที่เกี่ยวข้อง
4. ให้ผู้เรียนจับคู่สนทนา เพื่อฝึกพูดตามสถานการณ์
5. แบบฝึกหัด
กิจกรรม : - บรรยายตามเอกสารประกอบการสอน
- ฝึกปฏิบัติ โดยจำลองสถานการณ์
- สื่อมัลติมีเดีย

หมายเหตุ หากมีการเรียนการสอนออนไลน์จะจัดการเรียนการสอนผ่านโปรแกรม Microsoft Teams ร่วมกับ RMUTL Education

หัวข้อ : การถามความคิดเห็น

1. เรียนคำศัพท์ สำนวนภาษาจีนที่เกี่ยวข้องกับการถามความคิดเห็น การเสนอความคิดเห็น
2. อ่านบทเรียนที่เกี่ยวข้อง
3. เรียนไวยากรณ์ที่เกี่ยวข้อง
4. ให้ผู้เรียนจับคู่สนทนา เพื่อฝึกพูดตามสถานการณ์จำลอง
5. แบบฝึกหัด
กิจกรรม : - บรรยายตามเอกสารประกอบการสอน
- ฝึกปฏิบัติ โดยจำลองสถานการณ์
- สื่อมัลติมีเดีย

หมายเหตุ หากมีการเรียนการสอนออนไลน์จะจัดการเรียนการสอนผ่านโปรแกรม Microsoft Teams ร่วมกับ RMUTL Education

หัวข้อ : การเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

1. เรียนคำศัพท์ สำนวนภาษาจีนที่ใช้ในการเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
2. อ่านบทเรียนที่เกี่ยวข้อง
3. เรียนไวยากรณ์ที่เกี่ยวข้อง
4. ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติการเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
5. แบบฝึกหัด
กิจกรรม : - บรรยายตามเอกสารประกอบการสอน
- ฝึกปฏิบัติ โดยจำลองสถานการณ์
- สื่อมัลติมีเดีย

หมายเหตุ หากมีการเรียนการสอนออนไลน์จะจัดการเรียนการสอนผ่านโปรแกรม Microsoft Teams ร่วมกับ RMUTL Education

บทบาทสมมติ
กิจกรรม : การแสดงบทบาทสมมติ

1. ทบทวนเนื้อหาที่เรียนมาทั้งหมด
2. สอบย่อย
กิจกรรม : - สอบและเฉลย
- ทบทวน
- สื่อมัลติมีเดีย

หมายเหตุ หากมีการเรียนการสอนออนไลน์จะจัดการเรียนการสอนผ่านโปรแกรม Microsoft Teams ร่วมกับ RMUTL Education และอาจปรับเปลี่ยนวิธีการสอบ

สอบปลายภาค
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน