รายละเอียด

มนุษยสัมพันธ์ทางธุรกิจ / Human Relations in Business

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BBACC113
  • ชื่อรายวิชา(TH) : มนุษยสัมพันธ์ทางธุรกิจ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Human Relations in Business
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชา - มนุษยสัมพันธ์ทางธุรกิจ

อาจารย์ผู้สอน