รายละเอียด

ภาษาจีนเพื่อการค้า / Chinese for Trading

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BOAEC147 [Section_1]
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ภาษาจีนเพื่อการค้า
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Chinese for Trading
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

แจ้งนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชา BOAEC147 Chinese for Trading [Sec_1]

สอนโดย อ.ทิพย์สุดา อินทะอุด 

ให้นำรหัส t0qjr79 กรอกในห้องเรียน Microsoft Teams ที่ชื่อว่า

"CM_BOAEC147/Sec_1/ภาษาจีนเพื่อการค้า/อ.ทิพย์สุดา"  [ลิ้งค์เข้าห้องเรียน MS Teams : shorturl.at/iCRS3 ]

** หากมีข้อสงสัย โทร.080-1229875 หรือติดต่อที่ tipsuda.i@rmutl.ac.th 

รายวิชา - ภาษาจีนเพื่อการค้า

- แนะนำรายวิชาและเกณฑ์การประเมินผล
- ทบทวนความรู้ภาษาจีนเบื้องต้น
กิจกรรม : - บรรยายประกอบการซักถาม
- PowerPoint

หมายเหตุ หากมีการเรียนการสอนออนไลน์จะจัดการเรียนการสอนผ่านโปรแกรม Microsoft Teams ร่วมกับ RMUTL Education

หัวข้อ : การติดต่อนัดหมาย

1. ทบทวนความรู้เกี่ยวกับการบอกวันที่และเวลา
2. เรียนคำศัพท์ สำนวนที่เกี่ยวข้อง
3. เรียนบทเรียน
4. เรียนไวยากรณ์ที่เกี่ยวข้อง
5. ฝึกปฏิบัติโดยการจำลองสถานการณ์
กิจกรรม : - บรรยายตามเอกสารประกอบการสอน
- ฝึกปฏิบัติ โดยจำลองสถานการณ์
- สื่อมัลติมีเดีย

หมายเหตุ หากมีการเรียนการสอนออนไลน์จะจัดการเรียนการสอนผ่านโปรแกรม Microsoft Teams ร่วมกับ RMUTL Education

หัวข้อ : สอบถามเวลาเปิดร้าน

1. ทบทวนเนื้อหาที่เรียนในครั้งที่แล้ว
2. เรียนคำศัพท์ สำนวนที่เกี่ยวข้อง
3. เรียนบทเรียน
4. เรียนไวยากรณ์ที่เกี่ยวข้อง
5. ฝึกฟัง-พูดตามสถานการณ์
กิจกรรม : - บรรยายตามเอกสารประกอบการสอน
- ฝึกปฏิบัติ โดยจำลองสถานการณ์
- สื่อมัลติมีเดีย

หมายเหตุ หากมีการเรียนการสอนออนไลน์จะจัดการเรียนการสอนผ่านโปรแกรม Microsoft Teams ร่วมกับ RMUTL Education

หัวข้อ : การอธิบายสินค้า

1. ทบทวนเนื้อหาที่เรียนในครั้งที่แล้ว
2. เรียนคำศัพท์ สำนวนที่เกี่ยวข้องกับการอธิบายรายละเอียดของสินค้า
3. เรียนบทเรียน
4. เรียนไวยากรณ์ที่เกี่ยวข้อง
5. ฝึกการสนทนาโต้ตอบตามหัวเรื่อง
กิจกรรม : - บรรยายตามเอกสารประกอบการสอน
- ฝึกปฏิบัติ โดยจำลองสถานการณ์
- สื่อมัลติมีเดีย

หมายเหตุ หากมีการเรียนการสอนออนไลน์จะจัดการเรียนการสอนผ่านโปรแกรม Microsoft Teams ร่วมกับ RMUTL Education

หัวข้อ : โปรโมชั่น

1. ทบทวนเนื้อหาที่เรียนในครั้งที่แล้ว
2. เรียนคำศัพท์ สำนวนที่ใช้ในการโปรโมตสินค้าและการเสนอโปรโมชั่น
3. เรียนบทเรียน
4. เรียนไวยากรณ์ที่เกี่ยวข้อง
5. ทำแบบฝึกหัดและฝึกสนทนา
กิจกรรม : - บรรยายตามเอกสารประกอบการสอน
- ฝึกปฏิบัติ โดยจำลองสถานการณ์
- สื่อมัลติมีเดีย

หมายเหตุ หากมีการเรียนการสอนออนไลน์จะจัดการเรียนการสอนผ่านโปรแกรม Microsoft Teams ร่วมกับ RMUTL Education

กิจกรรม “การโฆษณาสินค้า”
กิจกรรม : - ฝึกปฏิบัติ จากกิจกรรม
- สื่อมัลติมีเดีย

หมายเหตุ หากมีการเรียนการสอนออนไลน์จะจัดการเรียนการสอนผ่านโปรแกรม Microsoft Teams ร่วมกับ RMUTL Education

บทบาทสมมติ
กิจกรรม : - กิจกรรมแสดงบทบาทสมมติ

หมายเหตุ หากมีการเรียนการสอนออนไลน์จะจัดการเรียนการสอนผ่านโปรแกรม Microsoft Teams ร่วมกับ RMUTL Education

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

หัวข้อ : ราคาไม่บอกผ่าน

1. ทบทวนเนื้อหา
2. เรียนคำศัพท์ สำนวนที่ใช้ในการปฏิเสธการลดราคาโดยอ้อม
3. เรียนบทเรียน
4. เรียนไวยากรณ์ที่เกี่ยวข้อง
5. จับคู่ฝึกสนทนาตามหัวเรื่อง
กิจกรรม : - บรรยายตามเอกสารประกอบการสอน
- ฝึกปฏิบัติ โดยจำลองสถานการณ์
- สื่อมัลติมีเดีย

หมายเหตุ หากมีการเรียนการสอนออนไลน์จะจัดการเรียนการสอนผ่านโปรแกรม Microsoft Teams ร่วมกับ RMUTL Education

หัวข้อ : การคืนภาษี

1. ทบทวนเนื้อหาที่เรียนในคาบที่แล้ว
2. เรียนคำศัพท์ สำนวนที่เกี่ยวข้องกับการคืนภาษี
3. เรียนบทเรียน
4. เรียนไวยากรณ์ที่เกี่ยวข้อง
5. จับคู่ฝึกสนทนาตามหัวเรื่อง
กิจกรรม : - บรรยายตามเอกสารประกอบการสอน
- ฝึกปฏิบัติ โดยจำลองสถานการณ์
- สื่อมัลติมีเดีย

หมายเหตุ หากมีการเรียนการสอนออนไลน์จะจัดการเรียนการสอนผ่านโปรแกรม Microsoft Teams ร่วมกับ RMUTL Education

หัวข้อ : วิธ๊การชำระเงิน

1. ทบทวนเนื้อหาที่เรียนในคาบที่แล้ว
2. เรียนคำศัพท์ สำนวนที่เกี่ยวข้องกับวิธีการชำระเงินทั้งแบบไทยและจีน
3. เรียนบทเรียน
4. เรียนไวยากรณ์ที่เกี่ยวข้อง
5. ฝึกการฟัง-พูดตามหัวเรื่อง
กิจกรรม : - บรรยายตามเอกสารประกอบการสอน
- ฝึกปฏิบัติ โดยจำลองสถานการณ์
- สื่อมัลติมีเดีย

หมายเหตุ หากมีการเรียนการสอนออนไลน์จะจัดการเรียนการสอนผ่านโปรแกรม Microsoft Teams ร่วมกับ RMUTL Education

หัวข้อ : การเปลี่ยนหรือคืนสินค้า

1. ทบทวนเนื้อหาที่เรียนในคาบที่แล้ว
2. เรียนคำศัพท์ สำนวนที่เกี่ยวข้องในการขอคืนหรือขอเปลี่ยนสินค้า
3. เรียนบทเรียน
4. เรียนไวยากรณ์ที่เกี่ยวข้อง
5. ฝึกการฟัง-พูดตามหัวเรื่อง
กิจกรรม : - บรรยายตามเอกสารประกอบการสอน
- ฝึกปฏิบัติ โดยจำลองสถานการณ์
- สื่อมัลติมีเดีย

หมายเหตุ หากมีการเรียนการสอนออนไลน์จะจัดการเรียนการสอนผ่านโปรแกรม Microsoft Teams ร่วมกับ RMUTL Education

หัวข้อ : การจัดส่งสินค้า (1)

1. ทบทวนเนื้อหาที่เรียนในคาบที่แล้ว
2. เรียนคำศัพท์ สำนวนที่เกี่ยวข้องในการจัดส่งสินค้าไปยังผู้ซื้อ
3. เรียนบทเรียน
4. เรียนไวยากรณ์ที่เกี่ยวข้อง
5. ฝึกปฏิบัติจากสถานการณ์จำลอง
กิจกรรม : - บรรยายตามเอกสารประกอบการสอน
- ฝึกปฏิบัติ โดยจำลองสถานการณ์
- สื่อมัลติมีเดีย

หมายเหตุ หากมีการเรียนการสอนออนไลน์จะจัดการเรียนการสอนผ่านโปรแกรม Microsoft Teams ร่วมกับ RMUTL Education

หัวข้อ : การจัดส่งสินค้า (2)

1. ทบทวนเนื้อหาที่เรียนในคาบที่แล้ว
2. เรียนคำศัพท์ สำนวนที่เกี่ยวข้องในการจัดส่งสินค้าไปยังผู้ซื้อ
3. เรียนบทเรียน
4. เรียนไวยากรณ์ที่เกี่ยวข้อง
5. ฝึกปฏิบัติจากสถานการณ์จำลอง
กิจกรรม : - บรรยายตามเอกสารประกอบการสอน
- ฝึกปฏิบัติ โดยจำลองสถานการณ์
- สื่อมัลติมีเดีย

หมายเหตุ หากมีการเรียนการสอนออนไลน์จะจัดการเรียนการสอนผ่านโปรแกรม Microsoft Teams ร่วมกับ RMUTL Education

นำเสนอหน้าชั้น
กิจกรรม : - การรายงานหน้าชั้น

หมายเหตุ หากมีการเรียนการสอนออนไลน์จะจัดการเรียนการสอนผ่านโปรแกรม Microsoft Teams ร่วมกับ RMUTL Education

1. ทบทวนเนื้อหาที่เรียนมาทั้งหมด
2. สอบย่อย
กิจกรรม : - สอบและเฉลย
- ทบทวน
- สื่อมัลติมีเดีย

หมายเหตุ หากมีการเรียนการสอนออนไลน์จะจัดการเรียนการสอนผ่านโปรแกรม Microsoft Teams ร่วมกับ RMUTL Education และอาจปรับเปลี่ยนวิธีการสอบ

สอบปลายภาค
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน