รายละเอียด

การฟังและการพูดภาษาจีนทางธุรกิจ / Listening and Speaking Chinese for Business

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BBABA722
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การฟังและการพูดภาษาจีนทางธุรกิจ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Listening and Speaking Chinese for Business
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

แจ้งนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชา BBABA722 Listening and Speaking Chinese for Business (Sec_1)

สอนโดย อ.ทิพย์สุดา อินทะอุด 

ให้นำรหัส m5pexyl กรอกในห้องเรียน Microsoft Teams ที่ชื่อว่า

"CM_BBABA722/Sec_1/การฟังและการพูดภาษาจีนทางธุรกิจ/อ.ทิพย์สุดา"  [ลิ้งค์เข้าห้องเรียน MS Teams : shorturl.at/prw23 ]

** หากมีข้อสงสัย โทร.080-1229875 หรือติดต่อที่ tipsuda.i@rmutl.ac.th 

รายวิชา - การฟังและการพูดภาษาจีนทางธุรกิจ

- แนะนำรายวิชาและเกณฑ์การประเมินผล
- ทบทวนความรู้จากวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (ภาษาจีนระดับกลางทางธุรกิจ 2)
กิจกรรม : - บรรยายประกอบการซักถาม
- PowerPoint

หมายเหตุ หากมีการเรียนการสอนออนไลน์จะจัดการเรียนการสอนผ่านโปรแกรม Microsoft Teams ร่วมกับ RMUTL Education

หัวข้อ : การโทรศัพท์

1. เรียนคำศัพท์ สำนวนที่เกี่ยวกับการโทรศัพท์
2. อ่านบทสนทนา
3. เรียนไวยากรณ์ที่เกี่ยวข้อง
4. ให้ผู้เรียนจับคู่สนทนา เพื่อฝึกพูดตามสถานการณ์
5. แบบฝึกหัด
กิจกรรม : - บรรยายตามเอกสารประกอบการสอน
- ฝึกปฏิบัติ โดยจำลองสถานการณ์
- สื่อมัลติมีเดีย

หมายเหตุ หากมีการเรียนการสอนออนไลน์จะจัดการเรียนการสอนผ่านโปรแกรม Microsoft Teams ร่วมกับ RMUTL Education

หัวข้อ : การเชื้อเชิญ (1)

1. เรียนคำศัพท์ สำนวนภาษาจีนที่เกี่ยวข้องกับการเชื้อเชิญ
2. อ่านบทสนทนา
3. เรียนไวยากรณ์ที่เกี่ยวข้อง
4. ให้ผู้เรียนจับคู่สนทนา เพื่อฝึกพูดตามสถานการณ์
5. แบบฝึกหัด
กิจกรรม : - บรรยายตามเอกสารประกอบการสอน
- ฝึกปฏิบัติ โดยจำลองสถานการณ์
- สื่อมัลติมีเดีย

หมายเหตุ หากมีการเรียนการสอนออนไลน์จะจัดการเรียนการสอนผ่านโปรแกรม Microsoft Teams ร่วมกับ RMUTL Education

หัวข้อ : การเชื้อเชิญ (2)

1. เรียนคำศัพท์ สำนวนภาษาจีนที่เกี่ยวข้องกับการเชื้อเชิญ
2. อ่านบทสนทนา
3. เรียนไวยากรณ์ที่เกี่ยวข้อง
4. ให้ผู้เรียนจับคู่สนทนา เพื่อฝึกพูดตามสถานการณ์
5. แบบฝึกหัด
กิจกรรม : - บรรยายตามเอกสารประกอบการสอน
- ฝึกปฏิบัติ โดยจำลองสถานการณ์
- สื่อมัลติมีเดีย

หมายเหตุ หากมีการเรียนการสอนออนไลน์จะจัดการเรียนการสอนผ่านโปรแกรม Microsoft Teams ร่วมกับ RMUTL Education

การสัมภาษณ์งาน (1)

1. เรียนคำศัพท์ สำนวนที่เกี่ยวข้องกับการสัมภาษณ์งาน
2. อ่านบทสนทนา
3. เรียนไวยากรณ์ที่เกี่ยวข้อง
4. ให้ผู้เรียนจำลองสถานการณ์ และฝึกพูด
5. แบบฝึกหัด
กิจกรรม : - บรรยายตามเอกสารประกอบการสอน
- ฝึกปฏิบัติ โดยจำลองสถานการณ์
- สื่อมัลติมีเดีย

หมายเหตุ หากมีการเรียนการสอนออนไลน์จะจัดการเรียนการสอนผ่านโปรแกรม Microsoft Teams ร่วมกับ RMUTL Education

การสัมภาษณ์งาน (2)

1. เรียนคำศัพท์ สำนวนที่เกี่ยวข้องกับการเขียนประวัติย่อเพื่อยื่นสมัครงาน
2. เรียนรูปแบบในการเขียนประวัติย่อแบบจีน
3. เรียนไวยากรณ์ที่เกี่ยวข้อง
4. ให้ผู้เรียนฝึกเขียนประวัติย่อของตนเอง
5. แบบฝึกหัด
กิจกรรม : - บรรยายตามเอกสารประกอบการสอน
- ฝึกปฏิบัติ โดยจำลองสถานการณ์
- สื่อมัลติมีเดีย

หมายเหตุ หากมีการเรียนการสอนออนไลน์จะจัดการเรียนการสอนผ่านโปรแกรม Microsoft Teams ร่วมกับ RMUTL Education

สอบพูดในสถานการณ์ “เข้ารับการสัมภาษณ์งาน”
กิจกรรม : สอบย่อย

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

หัวข้อ : วิธีการชำระเงิน

1. ทบทวนการนับเลข-หน่วยเงินจีน
2. เรียนคำศัพท์เกี่ยวกับการถามราคาสินค้าและวิธีการชำระเงินที่ใช้ในประเทศจีนและไทย
3. อ่านบทสนทนา
4. เรียนไวยากรณ์ที่เกี่ยวข้อง
5. ให้ผู้เรียนแสดงบทบาทสมมติตามหัวเรื่อง
6. แบบฝึกหัด
กิจกรรม : - บรรยายตามเอกสารประกอบการสอน
- ฝึกปฏิบัติ โดยจำลองสถานการณ์
- สื่อมัลติมีเดีย

หมายเหตุ หากมีการเรียนการสอนออนไลน์จะจัดการเรียนการสอนผ่านโปรแกรม Microsoft Teams ร่วมกับ RMUTL Education

หัวข้อ : การปฏิเสธโดยอ้อม

1. เรียนคำศัพท์ สำนวนที่ใช้ในการปฏิเสธผู้อื่น
2. อ่านบทสนทนา
3. เรียนไวยากรณ์ที่เกี่ยวข้อง
4. กิจกรรมในชั้นเรียน
5. แบบฝึกหัด
กิจกรรม : - บรรยายตามเอกสารประกอบการสอน
- ฝึกปฏิบัติ โดยจำลองสถานการณ์
- สื่อมัลติมีเดีย

หมายเหตุ หากมีการเรียนการสอนออนไลน์จะจัดการเรียนการสอนผ่านโปรแกรม Microsoft Teams ร่วมกับ RMUTL Education

หัวข้อ : การเจรจาต่อรอง (1)

1. เรียนคำศัพท์และสำนวนเบื้องต้นที่ใช้ในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ
2. อ่านบทสนทนา
3. เรียนไวยากรณ์ที่เกี่ยวข้อง
4. ให้ผู้เรียนฝึกสนทนาตามหัวเรื่อง
5. แบบฝึกหัด
กิจกรรม : - บรรยายตามเอกสารประกอบการสอน
- ฝึกปฏิบัติ โดยจำลองสถานการณ์
- สื่อมัลติมีเดีย

หมายเหตุ หากมีการเรียนการสอนออนไลน์จะจัดการเรียนการสอนผ่านโปรแกรม Microsoft Teams ร่วมกับ RMUTL Education

หัวข้อ : การเจรจาต่อรอง (2)

1. เรียนคำศัพท์และสำนวนเบื้องต้นที่ใช้ในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ
2. อ่านบทสนทนา
3. เรียนไวยากรณ์ที่เกี่ยวข้อง
4. ให้ผู้เรียนฝึกสนทนาตามหัวเรื่อง
5. แบบฝึกหัด
กิจกรรม : - บรรยายตามเอกสารประกอบการสอน
- ฝึกปฏิบัติ โดยจำลองสถานการณ์
- สื่อมัลติมีเดีย

หมายเหตุ หากมีการเรียนการสอนออนไลน์จะจัดการเรียนการสอนผ่านโปรแกรม Microsoft Teams ร่วมกับ RMUTL Education

หัวข้อ : การเลี้ยงฉลองทางธุรกิจ

1. เรียนบทเรียนเกี่ยวกับงานเลี้ยงฉลองทางธุรกิจของจีน
2. อ่านบทสนทนา
3. เรียนไวยากรณ์ที่เกี่ยวข้อง
4. กิจกรรมในชั้นเรียน
5. แบบฝึกหัด
กิจกรรม : - บรรยายตามเอกสารประกอบการสอน
- ฝึกปฏิบัติ โดยจำลองสถานการณ์
- สื่อมัลติมีเดีย

หมายเหตุ หากมีการเรียนการสอนออนไลน์จะจัดการเรียนการสอนผ่านโปรแกรม Microsoft Teams ร่วมกับ RMUTL Education

หัวข้อ : การไปส่ง (ร่ำลา)

1. เรียนคำศัพท์ สำนวนที่ใช้เมื่อต้องกล่าวลากัน
2. อ่านบทสนทนา
3. เรียนไวยากรณ์ที่เกี่ยวข้อง
4. กิจกรรมในชั้นเรียน
5. แบบฝึกหัด
กิจกรรม : - บรรยายตามเอกสารประกอบการสอน
- ฝึกปฏิบัติ โดยจำลองสถานการณ์
- สื่อมัลติมีเดีย

หมายเหตุ หากมีการเรียนการสอนออนไลน์จะจัดการเรียนการสอนผ่านโปรแกรม Microsoft Teams ร่วมกับ RMUTL Education

บทบาทสมมติ
กิจกรรม : การแสดงบทบาทสมมติ

1. ทบทวนก่อนสอบปลายภาค
2. สอบย่อย
กิจกรรม : - สอบและเฉลย
- ทบทวน
- สื่อมัลติมีเดีย

หมายเหตุ หากมีการเรียนการสอนออนไลน์จะจัดการเรียนการสอนผ่านโปรแกรม Microsoft Teams ร่วมกับ RMUTL Education และอาจปรับเปลี่ยนวิธีการสอบ

สอบปลายภาค
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน