รายละเอียด

ภาษาจีนระดับกลางทางธุรกิจ 2 / Intermediate Chinese for Business 2

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BBABA721
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ภาษาจีนระดับกลางทางธุรกิจ 2
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Intermediate Chinese for Business 2
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

แจ้งนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชา BBABA721 Intermediate Chinese for Business 2 (Sec_1)

สอนโดย อ.ทิพย์สุดา อินทะอุด 

ให้นำรหัส wmjho6e กรอกในห้องเรียน Microsoft Teams ที่ชื่อว่า

"CM_BBABA721/Sec_1/ภาษาจีนระดับกลางทางธุรกิจ2/อ.ทิพย์สุดา"  [ลิ้งค์เข้าห้องเรียน MS Teams : shorturl.at/cd178 ]

** หากมีข้อสงสัย โทร.080-1229875 หรือติดต่อที่ tipsuda.i@rmutl.ac.th 

รายวิชา - ภาษาจีนระดับกลางทางธุรกิจ 2

- แนะนำรายวิชาและเกณฑ์การประเมินผล
- ทบทวนความรู้จากวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (ภาษาจีนระดับกลางทางธุรกิจ 1)
กิจกรรม : - บรรยายประกอบการซักถาม
- PowerPoint
หมายเหตุ หากมีการเรียนการสอนออนไลน์จะจัดการเรียนการสอนผ่านโปรแกรม Microsoft Teams ร่วมกับ RMUTL Education

หัวข้อ : ยินดีต้อนรับ

1. ทบทวนการกล่าวทักทาย
2 คำศัพท์
3 บทสนทนาเกี่ยวกับการต้อนรับผู้มาเยือน
4. ไวยากรณ์
5. กิจกรรมฝึกพูดสนทนา
6. แบบฝึกหัด
กิจกรรม : - บรรยายตามเอกสารประกอบการสอน
- ฝึกปฏิบัติ โดยจำลองสถานการณ์
- สื่อมัลติมีเดีย

หมายเหตุ หากมีการเรียนการสอนออนไลน์จะจัดการเรียนการสอนผ่านโปรแกรม Microsoft Teams ร่วมกับ RMUTL Education

หัวข้อ : พูดคุยเกี่ยวกับสภาพอากาศ

1.ทบทวนบทที่ 1
2.คำศัพท์
3.ประโยคสนทนา
4.ไวยากรณ์
5.จับคู่สนทนา
6.แบบฝึกหัด

กิจกรรม : - บรรยายตามเอกสารประกอบการสอน
- ฝึกปฏิบัติ โดยจำลองสถานการณ์
- สื่อมัลติมีเดีย

หมายเหตุ หากมีการเรียนการสอนออนไลน์จะจัดการเรียนการสอนผ่านโปรแกรม Microsoft Teams ร่วมกับ RMUTL Education

หัวข้อ : การบอกความสนใจ

1. ทบทวนบทที่ 2
2. เรียนคำศัพท์
3. ฝึกสนทนาเกี่ยวกับการบอกความสนใจ งานอดิเรก
4. ไวยากรณ์
5. กิจกรรมถาม-ตอบ
6. แบบฝึกหัด
กิจกรรม : - บรรยายตามเอกสารประกอบการสอน
- ฝึกปฏิบัติ โดยจำลองสถานการณ์
- สื่อมัลติมีเดีย

หมายเหตุ หากมีการเรียนการสอนออนไลน์จะจัดการเรียนการสอนผ่านโปรแกรม Microsoft Teams ร่วมกับ RMUTL Education

หัวข้อ : การบรรยายกิจวัตรประจำวัน

1. ทบทวนบทที่ 3
2. คำศัพท์ที่เกี่ยวกับช่วงเวลาและกิจกรรมประจำวัน
3. บทเรียนเกี่ยวกับการบรรยายชีวิตประจำวัน
4. ไวยากรณ์ที่สำคัญ
5. แบบฝึกหัด
6. ฝึกเขียนกิจวัตรของตนเอง
กิจกรรม : - บรรยายตามเอกสารประกอบการสอน
- ฝึกปฏิบัติ โดยจำลองสถานการณ์
- สื่อมัลติมีเดีย

หมายเหตุ หากมีการเรียนการสอนออนไลน์จะจัดการเรียนการสอนผ่านโปรแกรม Microsoft Teams ร่วมกับ RMUTL Education

หัวข้อ : ไปตัดผม (1)

1. ทบทวนบทที่ 4
2. คำศัพท์ที่เกี่ยวกับการใช้บริการร้านตัดผม
3. บทสนทนาในร้านทำผม
4. ไวยากรณ์ที่สำคัญ
5. แบบฝึกหัด

กิจกรรม : - บรรยายตามเอกสารประกอบการสอน
- ฝึกปฏิบัติ โดยจำลองสถานการณ์
- สื่อมัลติมีเดีย

หมายเหตุ หากมีการเรียนการสอนออนไลน์จะจัดการเรียนการสอนผ่านโปรแกรม Microsoft Teams ร่วมกับ RMUTL Education

หัวข้อ : ไปตัดผม (2)

1. ทบทวนเนื้อหาของครั้งที่ผ่านมา
2. คำศัพท์ที่เกี่ยวกับการใช้บริการร้านตัดผม
3. บทสนทนาในร้านทำผม
4. ไวยากรณ์ที่สำคัญ
5. แบบฝึกหัด
กิจกรรม : - บรรยายตามเอกสารประกอบการสอน
- ฝึกปฏิบัติ โดยจำลองสถานการณ์
- สื่อมัลติมีเดีย

หมายเหตุ หากมีการเรียนการสอนออนไลน์จะจัดการเรียนการสอนผ่านโปรแกรม Microsoft Teams ร่วมกับ RMUTL Education

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

หัวข้อ : การกล่าวชื่นชม (1)

1. คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับแสดงความชื่นชม
2. บทสนทนาเพื่อแสดงความชื่นชม
3. ไวยากรณ์ที่สำคัญ
4. จับคู่ฝึกสนทนา
5. แบบฝึกหัด

กิจกรรม : - บรรยายตามเอกสารประกอบการสอน
- ฝึกปฏิบัติ โดยจำลองสถานการณ์
- สื่อมัลติมีเดีย

หมายเหตุ หากมีการเรียนการสอนออนไลน์จะจัดการเรียนการสอนผ่านโปรแกรม Microsoft Teams ร่วมกับ RMUTL Education

หัวข้อ : การกล่าวชื่นชม (2)

1. คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับแสดงความชื่นชม
2. บทสนทนาเพื่อแสดงความชื่นชม
3. ไวยากรณ์ที่สำคัญ
4. จับคู่ฝึกสนทนา
5. แบบฝึกหัด
กิจกรรม : - บรรยายตามเอกสารประกอบการสอน
- ฝึกปฏิบัติ โดยจำลองสถานการณ์
- สื่อมัลติมีเดีย

หมายเหตุ หากมีการเรียนการสอนออนไลน์จะจัดการเรียนการสอนผ่านโปรแกรม Microsoft Teams ร่วมกับ RMUTL Education

หัวข้อ : สนทนาเกี่ยวกับวิธีการเรียน (1)

1. ทบทวนคำศัพท์ที่เคยเรียนผ่านมา
2. คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
3. บทสนทนาที่เกี่ยวข้อง
4. ไวยากรณ์ที่สำคัญ
5. กิจกรรมในห้อง
6. แบบฝึกหัด
กิจกรรม : - บรรยายตามเอกสารประกอบการสอน
- ฝึกปฏิบัติ โดยจำลองสถานการณ์
- สื่อมัลติมีเดีย

หมายเหตุ หากมีการเรียนการสอนออนไลน์จะจัดการเรียนการสอนผ่านโปรแกรม Microsoft Teams ร่วมกับ RMUTL Education

หัวข้อ : สนทนาเกี่ยวกับวิธีการเรียน (2)

1. ทบทวนคำศัพท์ที่เคยเรียนผ่านมา
2. คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
3. บทสนทนาที่เกี่ยวข้อง
4. ไวยากรณ์ที่สำคัญ
5. กิจกรรมในห้อง
6. แบบฝึกหัด
กิจกรรม : - บรรยายตามเอกสารประกอบการสอน
- ฝึกปฏิบัติ โดยจำลองสถานการณ์
- สื่อมัลติมีเดีย

หมายเหตุ หากมีการเรียนการสอนออนไลน์จะจัดการเรียนการสอนผ่านโปรแกรม Microsoft Teams ร่วมกับ RMUTL Education

หัวข้อ : การเข้าเรียน (1)

1. ทบทวนคำศัพท์บทที่ผ่านมา
2. คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าเรียน
3. ฝึกอ่านบทสนทนา
4. ไวยากรณ์ที่สำคัญ
5. กิจกรรมในชั้นเรียน
6. แบบฝึกหัด
กิจกรรม : - บรรยายตามเอกสารประกอบการสอน
- ฝึกปฏิบัติ โดยจำลองสถานการณ์
- สื่อมัลติมีเดีย

หมายเหตุ หากมีการเรียนการสอนออนไลน์จะจัดการเรียนการสอนผ่านโปรแกรม Microsoft Teams ร่วมกับ RMUTL Education

หัวข้อ : การเข้าเรียน (2)

1. ทบทวนคำศัพท์บทที่ผ่านมา
2. คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าเรียน
3. ฝึกอ่านบทสนทนา
4. ไวยากรณ์ที่สำคัญ
5. กิจกรรมในชั้นเรียน
6. แบบฝึกหัด
กิจกรรม : - บรรยายตามเอกสารประกอบการสอน
- ฝึกปฏิบัติ โดยจำลองสถานการณ์
- สื่อมัลติมีเดีย

หมายเหตุ หากมีการเรียนการสอนออนไลน์จะจัดการเรียนการสอนผ่านโปรแกรม Microsoft Teams ร่วมกับ RMUTL Education

บทบาทสมมติ
กิจกรรม : การแสดงบทบาทสมมติ

1. ทบทวนก่อนสอบปลายภาค
2. สอบย่อย
กิจกรรม : - สอบและเฉลย
- ทบทวน
- สื่อมัลติมีเดีย

หมายเหตุ หากมีการเรียนการสอนออนไลน์จะจัดการเรียนการสอนผ่านโปรแกรม Microsoft Teams ร่วมกับ RMUTL Education และอาจปรับเปลี่ยนวิธีการสอบ

สอบปลายภาค
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน