รายละเอียด

พีแอลซีและระบบอัตโนมัติ / PLC and Automation System

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 2 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGMC113
  • ชื่อรายวิชา(TH) : พีแอลซีและระบบอัตโนมัติ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : PLC and Automation System
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

เทสๆ

รายวิชา - พีแอลซีและระบบอัตโนมัติ

- แนะนำรายวิชา ชี้แจงโครงสร้างรายวิชาและวิธีการจัดการเรียนการสอน เนื้อหารายวิชาพีแอลซีและระบบอัตโนมัติ
- Introduction to PLC
- การควบคุมแบบลำดับ (Sequence Control)
- เครื่องมือและอุปกรณ์ตรวจวัดในกระบวนการควบคุมแบบลำดับ
- การเขียนไดอะแกรมของรีเลย์
กิจกรรม : • บรรยายในชั้นเรียน
• ลงมือปฏิบัติตามใบงาน

- พีแอลซีพื้นฐาน
- โครงสร้างและองค์ประกอบของ PLC
- ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม
กิจกรรม : • บรรยายในชั้นเรียน
• ลงมือปฏิบัติตามใบงาน

- การใช้งานโปรแกรม GX Works3
- คำสั่งพื้นฐานและอุกรณ์
กิจกรรม : • บรรยายในชั้นเรียน
• ลงมือปฏิบัติตามใบงาน

- คำสั่งประยุกต์
กิจกรรม : • บรรยายในชั้นเรียน
• ลงมือปฏิบัติตามใบงาน


กิจกรรม : • บรรยายในชั้นเรียน
• ลงมือปฏิบัติตามใบงาน


กิจกรรม : • บรรยายในชั้นเรียน
• ลงมือปฏิบัติตามใบงาน


กิจกรรม : • บรรยายในชั้นเรียน
• ลงมือปฏิบัติตามใบงาน


กิจกรรม : • บรรยายในชั้นเรียน
• ลงมือปฏิบัติตามใบงาน

สอบกลางภาค
กิจกรรม : สอบกลางภาคโดยใช้ข้อสอบ 2 ชั่วโมง


กิจกรรม : • บรรยายในชั้นเรียน
• ลงมือปฏิบัติตามใบงาน


กิจกรรม : • บรรยายในชั้นเรียน
• ลงมือปฏิบัติตามใบงาน


กิจกรรม : • บรรยายในชั้นเรียน
• ลงมือปฏิบัติตามใบงาน


กิจกรรม : • บรรยายในชั้นเรียน
• ลงมือปฏิบัติตามใบงาน


กิจกรรม : • บรรยายในชั้นเรียน
• ลงมือปฏิบัติตามใบงาน


กิจกรรม : • บรรยายในชั้นเรียน
• ลงมือปฏิบัติตามใบงาน


กิจกรรม : • บรรยายในชั้นเรียน
• ลงมือปฏิบัติตามใบงาน

สอบปลายภาค
กิจกรรม : สอบปลายภาคโดยใช้ข้อสอบ 2 ชั่วโมง

อาจารย์ผู้สอน