รายละเอียด

วงจรและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ / Electronics Circuit and Devices

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 2 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGMC109
  • ชื่อรายวิชา(TH) : วงจรและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Electronics Circuit and Devices
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

เทสๆ

รายวิชา - วงจรและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

แนะนำรายวิชา ชี้แจงโครงสร้างรายวิชาและวิธีการจัดการเรียนการสอน เนื้อหารายวิชาวงจรและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
กิจกรรม : • บรรยายในชั้นเรียน

ความรู้พื้นฐานทางอิเล็กทรอนิกส์อะตอมและสารกึ่งตัวนำ หลักการทำงานของไดโอดและการประยุกต์ใช้งาน ไดโอดเรียงกระแสเฟสเดียวและแบบหลายเฟส วงจรกรองพาสซีฟ
กิจกรรม : • บรรยายในชั้นเรียน • ทำแบบฝึกหัดเป็นตัวอย่าง เสริมการคำนวณตามลักษณะโจทย์ • สุ่มเลือกนักศึกษาเพื่ออธิบายในชั้นเรียน

ซีเนอร์ไดโอด ไดโอดเปล่งแสง โฟโตไดโอด ไดโอดชนิดพิเศษ วงจรตัดสัญญาณ วงจรยกสัญญาณ วงจรทวีคูณแรงดัน
กิจกรรม : • บรรยายในชั้นเรียน • ทำแบบฝึกหัดเป็นตัวอย่าง เสริมการคำนวณตามลักษณะโจทย์ • สุ่มเลือกนักศึกษาเพื่ออธิบายในชั้นเรียน

สอบวัดผลการเรียนรู้ครั้งที่ 1
วงจรแหล่งจ่ายไฟกระแสตรง และวงจรควบคุมแรงดันให้คงที่
กิจกรรม : • สอบวัดผลการเรียนรู้โดยใช้ข้อสอบ 2 ชั่วโมง • บรรยายในชั้นเรียน • ทำแบบฝึกหัดเป็นตัวอย่าง เสริมการคำนวณตามลักษณะโจทย์ • สุ่มเลือกนักศึกษาเพื่ออธิบายในชั้นเรียน

หลักการทำงานของทรานซิสเตอร์และการประยุกต์ใช้งาน
การไบแอสวงจรทรานซิสเตอร์ และการวิเคราะห์วงจรทรานซิสเตอร์
กิจกรรม : • บรรยายในชั้นเรียน • ทำแบบฝึกหัดเป็นตัวอย่าง เสริมการคำนวณตามลักษณะโจทย์ • สุ่มเลือกนักศึกษาเพื่ออธิบายในชั้นเรียน

การประยุกต์ใช้ทรานซิสเตอร์ในการขยายสัญญาณ คลาสของการขยายสัญญาณ วงจรขยายแบบคอมพลีเมนทารี วงจรดาร์ลิงตัน
กิจกรรม : • บรรยายในชั้นเรียน • ทำแบบฝึกหัดเป็นตัวอย่าง เสริมการคำนวณตามลักษณะโจทย์ • สุ่มเลือกนักศึกษาเพื่ออธิบายในชั้นเรียน

การตอบสนองต่อความถี่ของทรานซิสเตอร์
กิจกรรม : • บรรยายในชั้นเรียน • ทำแบบฝึกหัดเป็นตัวอย่าง เสริมการคำนวณตามลักษณะโจทย์ • สุ่มเลือกนักศึกษาเพื่ออธิบายในชั้นเรียน

หลักการทำงานของเฟตและการประยุกต์ใช้งาน

กิจกรรม : • บรรยายในชั้นเรียน • ทำแบบฝึกหัดเป็นตัวอย่าง เสริมการคำนวณตามลักษณะโจทย์ • สุ่มเลือกนักศึกษาเพื่ออธิบายในชั้นเรียน

สอบกลางภาค
กิจกรรม : สอบกลางภาคโดยใช้ข้อสอบ 2 ชั่วโมง

หลักการและการประยุกต์ใช้งานออปแอมป์
กิจกรรม : • บรรยายในชั้นเรียน • ทำแบบฝึกหัดเป็นตัวอย่าง เสริมการคำนวณตามลักษณะโจทย์ • สุ่มเลือกนักศึกษาเพื่ออธิบายในชั้นเรียน

วงจรกรองความถี่แบบพาสซีฟ และ แบบแอกทีฟ
วงจรออสซิลเลเตอร์
กิจกรรม : • บรรยายในชั้นเรียน • ทำแบบฝึกหัดเป็นตัวอย่าง เสริมการคำนวณตามลักษณะโจทย์ • สุ่มเลือกนักศึกษาเพื่ออธิบายในชั้นเรียน

สอบวัดผลการเรียนรู้ครั้งที่ 2
กิจกรรม : • สอบวัดผลการเรียนรู้โดยใช้ข้อสอบ 2 ชั่วโมง • บรรยายในชั้นเรียน • ทำแบบฝึกหัดเป็นตัวอย่าง เสริมการคำนวณตามลักษณะโจทย์ • สุ่มเลือกนักศึกษาเพื่ออธิบายในชั้นเรียน

ระบบเชิงเลขเบื้องต้น ระบบเลขฐานสอง การแปลงฐานของตัวเลข การกระทำทางคณิตศาสตร์ของตัวเลขฐาน โค้ตต่างๆ

กิจกรรม : • บรรยายในชั้นเรียน • ทำแบบฝึกหัดเป็นตัวอย่าง เสริมการคำนวณตามลักษณะโจทย์ • สุ่มเลือกนักศึกษาเพื่ออธิบายในชั้นเรียน

ลอจิกเกต โครงสร้างและคุณสมบัติวงจรเกตเชิงเลขแบบต่าง ๆ
พีชคณิตบูลีน การเขียนวงจรลอจิกจากสมการบลูลีน การลดรูปวงจรลอจิก
กิจกรรม : • บรรยายในชั้นเรียน • ทำแบบฝึกหัดเป็นตัวอย่าง เสริมการคำนวณตามลักษณะโจทย์ • สุ่มเลือกนักศึกษาเพื่ออธิบายในชั้นเรียน

วงจรคำนวณทางคณิตศาสตร์ วงจรลอจิกแบบจัดหมู่
กิจกรรม : • บรรยายในชั้นเรียน • ทำแบบฝึกหัดเป็นตัวอย่าง เสริมการคำนวณตามลักษณะโจทย์ • สุ่มเลือกนักศึกษาเพื่ออธิบายในชั้นเรียน

วงจรฟลิปฟลอป วงจรลำดับแบบประสานเวลาและไม่ประสานเวลา วงจรชิฟรีจิสเตอร์ วงจรหน่วยความจำ
กิจกรรม : • บรรยายในชั้นเรียน • ทำแบบฝึกหัดเป็นตัวอย่าง เสริมการคำนวณตามลักษณะโจทย์ • สุ่มเลือกนักศึกษาเพื่ออธิบายในชั้นเรียน

สอบปลายภาค
กิจกรรม : สอบปลายภาคโดยใช้ข้อสอบ 2 ชั่วโมง

อาจารย์ผู้สอน