รายละเอียด

การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานของระบบแหล่งจ่ายไฟฟ้า / Project Based Learning of Power Supply System

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 2 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGMC103
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานของระบบแหล่งจ่ายไฟฟ้า
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Project Based Learning of Power Supply System
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

เทสๆ

รายวิชา - การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานของระบบแหล่งจ่ายไฟฟ้า

แนะนำรายวิชา ชี้แจงโครงสร้างรายวิชาและวิธีการจัดการเรียนการสอน เนื้อหารายวิชา
กิจกรรม : • บรรยายในชั้นเรียน

แนวคิดและหลักการในการออกแบบแหล่งจ่ายไฟฟ้า
กิจกรรม : นักศึกษาลงมือปฏิบัติการ

แนวคิดและหลักการในการใช้งานอุปกรณ์เชื่อมต่อวงจร อุปกรณ์ควบคุมตัวกระตุ้น และอุปกรณ์ตรวจจับ
กิจกรรม : นักศึกษาลงมือปฏิบัติการ

ประยุกต์การใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ในการออกแบบ
กิจกรรม : นักศึกษาลงมือปฏิบัติการ

ประยุกต์การใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ในการออกแบบ (ต่อ)
กิจกรรม : นักศึกษาลงมือปฏิบัติการ

จัดทำข้อเสนอโครงการ
กิจกรรม : นักศึกษาเสนอความคิด ถามตอบ และข้อแนะนำ

นำเสนอและพิจารณาโครงการ
กิจกรรม : นักศึกษาเสนอความคิด ถามตอบ และข้อแนะนำ

ดำเนินการ วางแผน ออกแบบ และสร้างชิ้นงาน
กิจกรรม : นักศึกษาลงมือปฏิบัติการ

สอบกลางภาค
กิจกรรม : สอบกลางภาค

ดำเนินการ วางแผน ออกแบบ และสร้างชิ้นงาน (ต่อ)
กิจกรรม : นักศึกษาลงมือปฏิบัติการ

ดำเนินการ วางแผน ออกแบบ และสร้างชิ้นงาน (ต่อ)
กิจกรรม : นักศึกษาลงมือปฏิบัติการ

นำเสนอความก้าวหน้า ครั้งที่ 1
กิจกรรม : นักศึกษาเสนอความคิด ถามตอบ และข้อแนะนำ

ดำเนินการ วางแผน ออกแบบ และสร้างชิ้นงาน (ต่อ)
กิจกรรม : นักศึกษาลงมือปฏิบัติการ

นำเสนอความก้าวหน้า ครั้งที่ 2
กิจกรรม : นักศึกษาเสนอความคิด ถามตอบ และข้อแนะนำ

ดำเนินการ วางแผน ออกแบบ และสร้างชิ้นงาน (ต่อ)
กิจกรรม : นักศึกษาลงมือปฏิบัติการ

นำเสนอผลงาน แสดงการใช้งานจริง ผลลัพธ์ที่ได้ ประโยชน์และปัญหา แนวทางพัฒนาต่อยอด
กิจกรรม : นักศึกษาเสนอความคิด ถามตอบ และข้อแนะนำ

สอบปลายภาค
กิจกรรม : สอบปลายภาค

อาจารย์ผู้สอน