รายละเอียด

การเตรียมโครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม / Environmental Engineering Pre-Project

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 3 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGEV504
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การเตรียมโครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Environmental Engineering Pre-Project
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

ช่องทางการสื่อสาร
e-mail: rungnapha@rmutl.ac.th
โทร: 062-429-8145

รายวิชา - การเตรียมโครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

การหาหัวข้อโครงงาน และบทที่ 1 ของโครงงาน
1 การสืบค้นงานวิจัย
2 การระบุปัญหาและแนวคิดการแก้ไข
3 การตั้งชื่อเรื่องโครงงาน


กิจกรรม : -ยกตัวอย่างแหล่งค้นคว้าข้อมูล
-ยกตัวอย่างการระบุปัญหาและ
แนวคิดการแก้ไข และขอบเขต
-ฝึกปฏิบัติการระบุปัญหาและเสนอชื่อ
หัวข้อโครงงาน

4 การกำหนดวัตถุประสงค์
5 การกำหนดสมมติฐาน
6 การกำหนดขอบเขตการศึกษา
7 การระบุผลผลิต ผลลัพธ์ และประโยชน์ที่คาดของโครงงาน
กิจกรรม : ฝึกการกำหนดวัตถุประสงค์
ฝึกการกำหนดสมมติฐาน
ฝึกการกำหนดขอบเขตการศึกษา
ฝึกการระบุผลผลิต ผลลัพธ์ และประโยชน์ที่คาดของโครงงาน

บทที่ 2 ของโครงงาน
1 วิธีการเขียนหลักการทางทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
2 วิธีการรีวิวเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม : ฝึกการเขียนหลักการทางทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ฝึกการรีวิวเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

บทที่ 3 ของโครงงาน
1 วิธีดำเนินโครงงาน
2 ขั้นตอนการดำเนินโครงงาน
3 แผนการทำงาน

กิจกรรม : อธิบายวิธีดำเนินโครงงาน
ยกตัวอย่างขั้นตอนการดำเนินโครงงาน
ยกตัวอย่างแผนการทำงาน

บทที่ 3 ของโครงงาน
4 การรวบรวมข้อมูล
5 การวิเคราะห์ข้อมูล

กิจกรรม : อธิบายและยกตัวอย่างการรวบรวมข้อมูล
อธิบายและยกตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อมูล

บทที่ 3 ของโครงงาน
6 การวิเคราะห์ค่าทางสถิติ
7 การแปรผลข้อมูล
กิจกรรม : อธิบายและยกตัวอย่างการวิเคราะห์ค่าทางสถิติ
อธิบายและยกตัวอย่างการแปรผลข้อมูล

การอ้างอิงและบรรณานุกรม
1 หลักการเขียนอ้างอิงในเอกสารรายงาน
2 การค้นคว้าบรรณานุกรม
3 หลักการเขียนบรรณานุกรม
4 จริยธรรมการเขียนอ้างอิง
กิจกรรม : อธิบายหลักการเขียนอ้างอิงในเอกสารรายงาน
ยกตัวอย่างการค้นคว้าบรรณานุกรม
ยกตัวอย่างหลักการเขียนบรรณานุกรม
อธิบายและยกตัวอย่างจริยธรรมการเขียนอ้างอิง

การนำเสนอโครงงาน
1 เนื้อหาการนำเสนอโครงงาน
2 วิธีการนำเสนอโครงงาน
3 รูปแบบและเครื่องมือในการนำเสนอโครงงาน


กิจกรรม : อธิบายเนื้อหาการนำเสนอโครงงาน
ยกตัวอย่างวิธีการนำเสนอโครงงาน
ยกตัวอย่างรูปแบบและเครื่องมือในการนำเสนอโครงงาน

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

ปฏิบัติการจัดทำโครงงานปริญญานิพนธ์ 1
กิจกรรม : ปฎิบัติงานตามแผนงานของโครงงานแต่ละกลุ่ม ภายใต้การกำกับโดยอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน

ปฏิบัติการจัดทำโครงงานปริญญานิพนธ์ 2
กิจกรรม : ปฎิบัติงานตามแผนงานของโครงงานแต่ละกลุ่ม ภายใต้การกำกับโดยอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน

ปฏิบัติการจัดทำโครงงานปริญญานิพนธ์ 3
กิจกรรม : ปฎิบัติงานตามแผนงานของโครงงานแต่ละกลุ่ม ภายใต้การกำกับโดยอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน

นำเสนอความก้าวหน้าการจัดทำโครงงานปริญญานิพนธ์
กิจกรรม : นำเสนอความก้าวหน้ารวม

ปฏิบัติการจัดทำโครงงานปริญญานิพนธ์ 4
กิจกรรม : ปฎิบัติงานตามแผนงานของโครงงานแต่ละกลุ่ม ภายใต้การกำกับโดยอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน

ปฏิบัติการจัดทำโครงงานปริญญานิพนธ์ 5
กิจกรรม : ปฎิบัติงานตามแผนงานของโครงงานแต่ละกลุ่ม ภายใต้การกำกับโดยอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน

ปฏิบัติการจัดทำโครงงานปริญญานิพนธ์ 6
กิจกรรม : ปฎิบัติงานตามแผนงานของโครงงานแต่ละกลุ่ม ภายใต้การกำกับโดยอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน

สอบหัวข้อโครงงานปริญญานิพนธ์
กิจกรรม : นำเสนอเพื่อสอบหัวข้อโครงงานปริญญานิพนธ์

อาจารย์ผู้สอน