รายละเอียด

การออกแบบโรงงานอาหารและแบบจำลองกระบวนการ / Food Plant Design and Process Modeling

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGFI109
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การออกแบบโรงงานอาหารและแบบจำลองกระบวนการ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Food Plant Design and Process Modeling
  • เทอม / ปีการศึกษา : /2563

รายละเอียด

นักศึกษาสามารถเข้าร่วมเรียนผ่านทางระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม MS Teams โดยเราจะเรียนเลคเชอร์ 1 คาบ สลับกับการนำเสนองาน 1 คาบ และทุกกลุ่มจะต้องทำโปรเจ๊คการออกแบบโรงงานอาหาร

รายวิชา - การออกแบบโรงงานอาหารและแบบจำลองกระบวนการ

Chapter 1: Introduction
- Plant design concepts
- Situations giving rise to plant design problems
- Differences in design of food processing plants
- Food Processing Unit Operations
- Preparation of project report

กิจกรรม : - Online Lecture with examples by using an presentation, teaching materials, and other media
- Group work and Practice

Chapter 2: General design considerations
- Product Specification
- Comparative rating of product ideas: Present Market, Market Growth potential, Costs, Risks
- Flow diagram
- Descript the flow of the process and conditions used

กิจกรรม : -Online Lecture with examples by using an presentation, teaching materials, and other media
- Group work and Practice

Chapter 2: General design considerations
- Product
- Design Flow diagram and conditions used of production in pilot plant

กิจกรรม : -Online Presentation and Practical work

Chapter 3: Mass and Energy balance
- Process Analysis
- Mass balance
- Overall Material Balances
- Concentration and Consumption - Component Material Balances
- Recycle and Bypass
- Energy Balance
- Energy balance in food processing

กิจกรรม : - Online Lecture with examples by using an presentation, teaching materials, and other media
- Group work and Practice

Chapter 3: Mass and Energy balance
- mass and energy of food processing line in pilot plant

กิจกรรม : - Online Presentation and Practical work

Chapter 4: Equipment Selection
- selecting food process equipment
- hygienic equipment design criteria
- materials of construction of food equipment

กิจกรรม : - Online Lecture with examples by using an presentation, teaching materials, and other media
- Group work and Practice

Chapter 4: Equipment Selection
- used equipment in pilot plant

กิจกรรม : - Online Presentation and Practical work

Present Semi Project Report
กิจกรรม : - Online Presentation and Practical work

Midterm Exam

กิจกรรม :

Chapter 5: Production Planning and Sanitary Design
- background cleaning and sanitizing program
- cleaning methods
- the surface characteristics chemically active ingredients
- thermal sanitizing
- chemical sanitizing
- factors affecting sanitizer effectiveness

กิจกรรม : -Online Lecture with examples by using an presentation, teaching materials, and other media
- Group work and Practice

Chapter 5: Production Planning and Sanitary Design
- sanitary design in pilot plant
- Planning and control process
- Manufacturing planning and control
- Forecasting, inventory , capacity planning

กิจกรรม : -Online Lecture with examples by using an presentation, teaching materials, and other media
- Group work and Practice

Chapter 6: Plant Layout and Modelling
- Plant layout : Importance, Flow Patterns
- Basic Types of plant layouts, Product or line layout, Process or functional layout
- General guide lines for plant layout, Typical clearances, areas and allowances, Plant layout, Layout of equipment, Space determination
- Symbols used for food plant design and layout
- Plant modelling

กิจกรรม : -Online Lecture with examples by using an presentation, teaching materials, and other media
- Group work and Practice

Chapter 6: Plant Layout and Modelling
- plant layout and modelling of pilot plant

กิจกรรม : -Online Presentation and Practical work

Chapter 7: Economic Analysis
- Capital-investment costs
- Manufacturing costs
- Profit evaluation

กิจกรรม : -Online Lecture with examples by using an presentation, teaching materials, and other media
- Group work and Practice

Chapter 7: Economic Analysis
- plant layout of pilot plant

กิจกรรม : -Online Presentation and Practical work

Chapter 8: Summarization
กิจกรรม : -Online Presentation and Practical work

Final Project Presentation
กิจกรรม : -Online Presentation and Practical work

อาจารย์ผู้สอน