รายละเอียด

การศึกษางาน / Work Study

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGIE111
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การศึกษางาน
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Work Study
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชา - การศึกษางาน

อาจารย์ผู้สอน