รายละเอียด

การใช้คอมพิวเตอร์ในงานสำนักงาน / Use of Computer in Office

  • 1 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 05-052-101
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การใช้คอมพิวเตอร์ในงานสำนักงาน
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Use of Computer in Office
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

อ.สุขุมาล ตั้วสกุล

MS Term โดยใช้โค้ด  3wkwb1o

 

รายวิชา - การใช้คอมพิวเตอร์ในงานสำนักงาน

อาจารย์ผู้สอน