รายละเอียด

เรื่องคัดเฉพาะทางธุรกิจอาหารและโภชนาการ / Selection Topic in Food Business and Nutrition

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BSCFN147
  • ชื่อรายวิชา(TH) : เรื่องคัดเฉพาะทางธุรกิจอาหารและโภชนาการ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Selection Topic in Food Business and Nutrition
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

นักศึกษาสามารถติดต่ออาจารย์ผู้สอน ผศ.ดร.อัจฉรา ดลวิทยาคุณ ได้ผ่านทาง

โทรศัพท์ 085 9108165

e-mail: achara2518@yahoo.co.th

Line: achara_aor

รายวิชา - เรื่องคัดเฉพาะทางธุรกิจอาหารและโภชนาการ

- แนะนำรายวิชา กระบวนการเรียนรู้ และอาจารย์ผู้สอน
- จัดเตรียมความพร้อมของห้องปฏิบัติก่อนการดำเนินการเรียนการสอน

กิจกรรม : - การสอนแบบบรรยาย
- การฝึกปฏิบัติจัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือในห้องปฏิบัติการอาหาร
สื่อ : คอมพิวเตอร์ power point

- การจัดการขยะอาหาร

- ฝึกปฏิบัติการประกอบอาหารจากขยะ

กิจกรรม : - การสอนแบบบรรยาย
- การสอนแบบการตั้งคำถาม
- การสอนฝึกปฏิบัติ
สื่อ : คอมพิวเตอร์ power point

- อาหารที่สร้างความแปลกใหม่


- ฝึกปฏิบัติอาหารที่สร้างความแปลกใหม่

กิจกรรม : - การสอนแบบบรรยาย
- การสอนแบบการตั้งคำถาม
- การสอนฝึกปฏิบัติ
สื่อ : คอมพิวเตอร์ power point

- โปรตีนแทนเนื้อสัตว์และแหล่งโปรตีนใหม่


- ฝึกปฏิบัติโปรตีนแทนเนื้อสัตว์และแหล่งโปรตีนใหม่

กิจกรรม : - การสอนแบบบรรยาย
- การสอนแบบการตั้งคำถาม
- การสอนฝึกปฏิบัติ
สื่อ : คอมพิวเตอร์ power point

- อาหารทางเลือก


- ฝึกปฏิบัติอาหารทางเลือก

กิจกรรม : - การสอนแบบบรรยาย
- การสอนแบบการตั้งคำถาม
- การสอนฝึกปฏิบัติ
สื่อ : คอมพิวเตอร์ power point

- อาหารรักษ์โลก

- ฝึกปฏิบัติอาหารรักษ์โลก

กิจกรรม : - การสอนแบบบรรยาย
- การสอนแบบการตั้งคำถาม
- การสอนฝึกปฏิบัติ
สื่อ : คอมพิวเตอร์ power point

- อาหารที่มีความเฉพาะส่วนบุคคล

- ฝึกปฏิบัติอาหารที่มีความเฉพาะส่วนบุคคล

กิจกรรม : - การสอนแบบบรรยาย
- การสอนแบบการตั้งคำถาม
- การสอนฝึกปฏิบัติ
สื่อ : คอมพิวเตอร์ power point

- อาหารที่มีความเฉพาะส่วนบุคคล

- ฝึกปฏิบัติอาหารที่มีความเฉพาะส่วนบุคคล

กิจกรรม : - การสอนแบบบรรยาย
- การสอนแบบการตั้งคำถาม
- การสอนฝึกปฏิบัติ
สื่อ : คอมพิวเตอร์ power point


สอบกลางภาค
กิจกรรม :

- อาหารที่มีใยอาหาร

- ฝึกปฏิบัติอาหารที่มีใยอาหาร

กิจกรรม : - การสอนแบบบรรยาย
- การสอนแบบการตั้งคำถาม
- การสอนฝึกปฏิบัติ
สื่อ : คอมพิวเตอร์ power point

- อาหารแนวโคตีเจนิก ไดเอต

- ฝึกปฏิบัติอาหารแนวโคตีเจนิก ไดเอต

กิจกรรม : - การสอนแบบบรรยาย
- การสอนแบบการตั้งคำถาม
- การสอนฝึกปฏิบัติ
สื่อ : คอมพิวเตอร์ power point


- รายการวัตถุดิบอาหารที่มีแนวโน้มการเติบโตเพิ่มขึ้นในปี 2020

- ฝึกปฏิบัติอาหารแนวโคตีเจนิก ไดเอต

กิจกรรม : - การสอนแบบบรรยาย
- การสอนแบบการตั้งคำถาม
- การสอนฝึกปฏิบัติ
สื่อ : คอมพิวเตอร์ power point


- อาหารทางการแพทย์ (medical foods)

- ฝึกปฏิบัติอาหารทางการแพทย์
กิจกรรม : - การสอนแบบบรรยาย
- การสอนแบบการตั้งคำถาม
- การสอนฝึกปฏิบัติ
สื่อ : คอมพิวเตอร์ power point

- อาหารทางการแพทย์ (medical foods)

- ฝึกปฏิบัติอาหารทางการแพทย์
กิจกรรม : - การสอนแบบบรรยาย
- การสอนแบบการตั้งคำถาม
- การสอนฝึกปฏิบัติ
สื่อ : คอมพิวเตอร์ power point

- โปรตีนจากแมลงทางเลือกใหม่ของผู้บริโภค

- ฝึกปฏิบัติแปรรูปอาหารจากแมลง

กิจกรรม : - การสอนแบบบรรยาย
- การสอนแบบการตั้งคำถาม
- การสอนฝึกปฏิบัติ
สื่อ : คอมพิวเตอร์ power point

สอบปฏิบัติ
กิจกรรม :

สอบปลายภาค
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน