รายละเอียด

โภชนาการเบื้องต้น / Principles of Nutrition

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BSCFN108
  • ชื่อรายวิชา(TH) : โภชนาการเบื้องต้น
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Principles of Nutrition
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

นักศึกษาสามารถติดต่ออาจารย์ผู้สอน ผศ.ดร.อัจฉรา ดลวิทยาคุณ ได้ผ่านทาง

โทรศัพท์ 085 9108165

e-mail: achara2518@yahoo.co.th

Line: achara_aor

รายวิชา - โภชนาการเบื้องต้น

- แนะนำบทเรียน
- ทำกิจกรรมเพื่อดูความรู้พื้นฐานของนักศึกษาเกี่ยวกับโภชนาการ

กิจกรรม : - kahoot
สื่อ : คอมพิวเตอร์ power point

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นของวิชาโภชนาการ
- ความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับวิชาโภชนาการ
- สาเหตุของปัญหาและโรคที่เกิดจากภาวะโภชนาการในปัจจุบัน

กิจกรรม : - การสอนแบบบรรยาย
- การสอนแบบการตั้งคำถาม
สื่อ : คอมพิวเตอร์ power point

บทที่ 2 อาหารหลัก 5 หมู่
- ลักษณะของอาหารหลัก 5 หมู่
- อาหารสมส่วน

กิจกรรม : - การสอนแบบบรรยาย
- การสอนแบบการตั้งคำถาม
สื่อ : คอมพิวเตอร์ power point

บทที่ 3 คาร์โบไฮเดรต
- ความรู้เบื้องต้นของคาร์โบไฮเดรต
- ผลของการได้รับคาร์โบไฮเดรตน้อยและมากเกินไป
- ปริมาณที่ควรได้รับและอาหารที่ให้คาร์โบไฮเดรต

กิจกรรม : - การสอนแบบบรรยาย
- การสอนแบบการตั้งคำถาม
สื่อ : คอมพิวเตอร์ power point

บทที่ 4 โปรตีน
- ความรู้เบื้องต้นของโปรตีน

กิจกรรม : - การสอนแบบบรรยาย
- การสอนแบบการตั้งคำถาม
สื่อ : คอมพิวเตอร์ power point

บทที่ 4 โปรตีน
- การได้รับโปรตีนน้อยและมากเกินไป
- ปริมาณที่ควรได้รับและอาหารที่ให้โปรตีน

กิจกรรม : - การสอนแบบบรรยาย
- การสอนแบบการตั้งคำถาม
สื่อ : คอมพิวเตอร์ power point

บทที่ 5 ลิพิด
- ความรู้เบื้องต้นของลิพิด

กิจกรรม : - การสอนแบบบรรยาย
- การสอนแบบการตั้งคำถาม
สื่อ : คอมพิวเตอร์ power point

บทที่ 5 ลิพิด
- ความรู้เบื้องต้นของลิพิด (ต่อ)
- การได้รับลิพิดน้อยและมากเกินไป
- ปริมาณที่ควรได้รับและอาหารที่ให้ลิพิด

กิจกรรม : - การสอนแบบบรรยาย
- การสอนแบบการตั้งคำถาม
สื่อ : คอมพิวเตอร์ power point

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

บทที่ 6 เกลือแร่
- ความรู้เบื้องต้นของเกลือแร่
- เกลือแร่ที่ร่างกายต้องการจำนวนมาก

กิจกรรม : - การสอนแบบบรรยาย
- การสอนแบบการตั้งคำถาม
สื่อ : คอมพิวเตอร์ power point

บทที่ 6 เกลือแร่
- เกลือแร่ที่ร่างกายต้องการจำนวนมาก (ต่อ)
- เกลือแร่ที่ร่างกายต้องการจำนวนน้อย

กิจกรรม : - การสอนแบบบรรยาย
- การสอนแบบการตั้งคำถาม
สื่อ : คอมพิวเตอร์ power point

บทที่ 6 เกลือแร่
- เกลือแร่ที่ร่างกายต้องการจำนวนน้อย (ต่อ)

กิจกรรม : - การสอนแบบบรรยาย
- การสอนแบบการตั้งคำถาม
สื่อ : คอมพิวเตอร์ power point

บทที่ 7 วิตามิน
- ความรู้เบื้องต้นของวิตามิน
- วิตามินที่ละลายในไขมัน

กิจกรรม : - การสอนแบบบรรยาย
- การสอนแบบการตั้งคำถาม
สื่อ : คอมพิวเตอร์ power point

บทที่ 7 วิตามิน
7.3 วิตามินที่ละลายในน้ำ (ต่อ)

กิจกรรม : - การสอนแบบบรรยาย
- การสอนแบบการตั้งคำถาม
สื่อ : คอมพิวเตอร์ power point

บทที่ 8 ความต้องการและการใช้พลังงานในร่างกาย
8.1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับความต้องการพลังงานของร่างกาย
8.2 พิจารณาการใช้พลังงานในร่างกาย

กิจกรรม : - การสอนแบบบรรยาย
- การสอนแบบการตั้งคำถาม
สื่อ : คอมพิวเตอร์ power point

บทที่ 8 ความต้องการและการใช้พลังงานในร่างกาย
8.2 พิจารณาการใช้พลังงานในร่างกาย (ต่อ)

กิจกรรม : - การสอนแบบบรรยาย
- การสอนแบบการตั้งคำถาม
สื่อ : คอมพิวเตอร์ power point

สอบปลายภาค
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน