รายละเอียด

หลักการทดลองอาหาร / Principle of Experimental Cookery

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BSCFN118
  • ชื่อรายวิชา(TH) : หลักการทดลองอาหาร
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Principle of Experimental Cookery
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

นักศึกษาสามารถติดต่ออาจารย์ผู้สอน ผศ.ดร.อัจฉรา ดลวิทยาคุณ ได้ผ่านทาง

โทรศัพท์ 085 9108165

e-mail: achara2518@yahoo.co.th

Line: achara_aor

รายวิชา - หลักการทดลองอาหาร

- แนะนำรายวิชา กระบวนการเรียนรู้ และอาจารย์ผู้สอน
- จัดเตรียมความพร้อมของห้องปฏิบัติก่อนการดำเนินการเรียนการสอน

กิจกรรม : - การสอนแบบบรรยาย
- การฝึกปฏิบัติจัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือในห้องปฏิบัติการอาหาร
สื่อ : คอมพิวเตอร์ power point

- เทคนิคเบื้องต้นของการทดลองอาหาร


- ฝึกปฏิบัติเทคนิคเบื้องต้นของการทดลองอาหาร

กิจกรรม : - การสอนแบบบรรยาย
- การสอนแบบการตั้งคำถาม
- การสอนฝึกปฏิบัติ
สื่อ : คอมพิวเตอร์ power point

- หลักและวิธีการเขียนแผนการทดลองอาหาร


- ฝึกปฏิบัติการเขียนแผนการทดลองอาหาร

กิจกรรม : - การสอนแบบบรรยาย
- การสอนแบบการตั้งคำถาม
- การสอนฝึกปฏิบัติ
สื่อ : คอมพิวเตอร์ power point

- การประเมินคุณภาพอาหาร


- ฝึกปฏิบัติการประเมินคุณภาพอาหาร
กิจกรรม : - การสอนแบบบรรยาย
- การสอนแบบการตั้งคำถาม
- การสอนฝึกปฏิบัติ
สื่อ : คอมพิวเตอร์ power point

- การประเมินคุณภาพอาหาร


- ฝึกปฏิบัติการประเมินคุณภาพอาหาร
กิจกรรม : - การสอนแบบบรรยาย
- การสอนแบบการตั้งคำถาม
- การสอนฝึกปฏิบัติ
สื่อ : คอมพิวเตอร์ power point

- การเขียนรายงานผลการทดลอง

- ฝึกปฏิบัติการประเมินคุณภาพอาหาร

กิจกรรม : - การสอนแบบบรรยาย
- การสอนแบบการตั้งคำถาม
- การสอนฝึกปฏิบัติ
สื่อ : คอมพิวเตอร์ power point

- ข้อมูลพื้นฐานก่อนการทดลองอาหาร

- ฝึกปฏิบัติการเขียนรายงานผลการทดลอง

กิจกรรม : - การสอนแบบบรรยาย
- การสอนแบบการตั้งคำถาม
- การสอนฝึกปฏิบัติ
สื่อ : คอมพิวเตอร์ power point

- การทดลองอาหารจากแป้ง

- ฝึกปฏิบัติทดลองอาหารจากแป้ง


กิจกรรม : - การสอนแบบบรรยาย
- การสอนแบบการตั้งคำถาม
- การสอนฝึกปฏิบัติ
สื่อ : คอมพิวเตอร์ power point

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

- การทดลองอาหารจากน้ำตาล

- ฝึกปฏิบัติทดลองอาหารจากน้ำตาล

กิจกรรม : - การสอนแบบบรรยาย
- การสอนแบบการตั้งคำถาม
- การสอนฝึกปฏิบัติ
สื่อ : คอมพิวเตอร์ power point

- การทดลองอาหารจากเนื้อสัตว์

- ฝึกปฏิบัติทดลองอาหารจากเนื้อสัตว์

กิจกรรม : - การสอนแบบบรรยาย
- การสอนแบบการตั้งคำถาม
- การสอนฝึกปฏิบัติ
สื่อ : คอมพิวเตอร์ power point

- การทดลองอาหารจากไข่

- ฝึกปฏิบัติทดลองอาหารจากไข่

กิจกรรม : - การสอนแบบบรรยาย
- การสอนแบบการตั้งคำถาม
- การสอนฝึกปฏิบัติ
สื่อ : คอมพิวเตอร์ power point

- การทดลองอาหารจากนม

- ฝึกปฏิบัติทดลองอาหารจากนม

กิจกรรม : - การสอนแบบบรรยาย
- การสอนแบบการตั้งคำถาม
- การสอนฝึกปฏิบัติ
สื่อ : คอมพิวเตอร์ power point

ทดลองโครงการ
กิจกรรม : - การสอนแบบบรรยาย
- การสอนแบบการตั้งคำถาม
- การสอนฝึกปฏิบัติ
สื่อ : คอมพิวเตอร์ power point

ทดลองโครงการ
กิจกรรม : - การสอนแบบบรรยาย
- การสอนแบบการตั้งคำถาม
- การสอนฝึกปฏิบัติ
สื่อ : คอมพิวเตอร์ power point

ทดลองโครงการ
กิจกรรม : - การสอนแบบบรรยาย
- การสอนแบบการตั้งคำถาม
- การสอนฝึกปฏิบัติ
สื่อ : คอมพิวเตอร์ power point

สอบปลายภาค
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน