รายละเอียด

เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม / Engineering Economy

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : TEDIE908
  • ชื่อรายวิชา(TH) : เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Engineering Economy
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

เทสๆ

รายวิชา - เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม

อธิบายความรู้เบื้องต้นของเศรษฐศาสตร์
กิจกรรม : บรรยาย คำนวณพร้อมทั้งยกตัวอย่าง

การใช้สูตรดอกเบี้ย
2.1.1 มูลค่าเทียบเท่าในทางเศรษฐศาสตร์
2.1.2 ระบบการจ่ายครั้งเดียว
2.1.3 ระบบการจ่ายแบบอนุกรมที่มีค่าเท่ากัน

กิจกรรม : บรรยาย คำนวณพร้อมทั้งยกตัวอย่าง

2.1.4 ระบบการจ่ายแบบอนุกรมที่มค่าเท่ากัน
2.1.5 ระบบการจ่ายที่มีปัจจัยเพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอ
2.1.6 ปัจจัยเพิ่มขึ้นแบบเปอร์เซนต์

กิจกรรม : บรรยาย คำนวณพร้อมทั้งยกตัวอย่าง

.1.7 ระบบการจ่ายที่มีปัจจัยการลดลงอย่างสม่ำเสมอ
2.1.8 การประมาณค่าในช่วงเชิงเส้น
2.1.9 การประเมินค่าในเชิงเส้นกรณีไม่ทราบอัตราดอกเบี้ย
2.1.10 การประเมินค่าในเชิงเส้นกรณีไม่ทราบจำนวนปี

กิจกรรม : บรรยาย คำนวณพร้อมทั้งยกตัวอย่าง

2.3.1 การคำนวณอัตราดอกเบี้ยในนาม
2.3.2 การคำนวณอัตราดอกเบี้ยจ่ายจริง

กิจกรรม : บรรยาย คำนวณพร้อมทั้งยกตัวอย่าง

สอบเก็บคะแนนย่อย พร้อมทั้งทบทวน
กิจกรรม : บรรยาย คำนวณพร้อมทั้งยกตัวอย่าง

3.1.1 การคำนวณวิเคราะห์โครงการที่มีอายุเท่ากัน
3.1.2 การคำนวณวิเคราะห์โครงการที่มีอายุไม่เท่ากัน

กิจกรรม : บรรยาย คำนวณพร้อมทั้งยกตัวอย่าง

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

4.1..3 การคำนวณหาอัตราผลตอบแทนโดยวิธีมูลค่าเทียบเท่ารายปี
กิจกรรม : บรรยาย คำนวณพร้อมทั้งยกตัวอย่าง

3.2.1 การคำนวณการเปรียบเทียบโครงการที่มีอายุเท่ากัน
กิจกรรม : บรรยาย คำนวณพร้อมทั้งยกตัวอย่าง

4.1.1 การคำนวณอัตราผลตอบแทนกรณีโครงการเดียว
4.1.2 การคำนวณหาอัตราผลตอบแทนโดยวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ


กิจกรรม : บรรยาย คำนวณพร้อมทั้งยกตัวอย่าง

4.2.1 ลักษณะโครงการ
4.2.2 ทางเลือกลงทุนโครงที่ไม่อิสระ
4.2.3 ทางเลือกลงทุนโครงการที่เป็นอิสระต่อกัน

กิจกรรม : บรรยาย คำนวณพร้อมทั้งยกตัวอย่าง

4.4.1 อัตราผลประโยชน์ต่อเงินลงทุน 1 โครงการ
4.4.2 อัตราผลประโยชน์ต่อเงินลงทุน 2 โครงการ

กิจกรรม : บรรยาย คำนวณพร้อมทั้งยกตัวอย่าง

5.2.1 การคำนวณค่าเสื่อมราคา

กิจกรรม : บรรยาย คำนวณพร้อมทั้งยกตัวอย่าง

การคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
กิจกรรม : บรรยาย คำนวณพร้อมทั้งยกตัวอย่าง

ทบทวน และเก็บคะแนนย่อย
กิจกรรม : บรรยาย คำนวณพร้อมทั้งยกตัวอย่าง

สอบปลายภาค
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน