รายละเอียด

กลศาสตร์วิศวกรรมด้านสถิตยศาสตร์ / Engineering Mechanics Statics

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 3 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGCV100
  • ชื่อรายวิชา(TH) : กลศาสตร์วิศวกรรมด้านสถิตยศาสตร์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Engineering Mechanics Statics
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

ENGCV100 กลศาสตร์วิศวกรรมด้านสถิตยศาสตร์    3(3-0-6)
                    Engineering Mechanics Statics

รหัสรายวิชาเดิม : 30010102 กลศาสตร์วิศวกรรม
วิชาบังคับก่อน : FUNSC101 ฟิสิกส์ 1 สําหรับวิศวกร  หรือ FUNS105 ฟิสิกส์ พื้นฐาน 1

ศึกษาระบบแรง แรงลัพธ์ สมดุล แรงเสียดทาน งานเสมือน และเสถียรภาพ พลศาสตร์เบื้องต้น

Study of force systems, resultant, equilibrium, friction, principle of virtual work, and stability, introduction to dynamics

รายวิชา - กลศาสตร์วิศวกรรมด้านสถิตยศาสตร์

บทที่ 1 General Principles หลักการเบื้องต้นทางกลศาสตร์ และการแปลงหน่วย
1.1 Fundamental concepts
1.2 Units of measurement
1.3 The international system of units

จำนวนชั่วโมง: 3 ชั่วโมง

กิจกรรม : ศึกษาด้วยตนเองเกี่ยวกับ Tensegrity structure
            ปรึกษาอาจารย์ผู้สอน ผ่านกลุ่ม facebook : Engineering Mechanics Statics 163

บทที่ 2 Force Vectors เวกเตอร์แรง

2.1 Vector addition of forces
2.2 Addition of a system of coplanar forces
2.3 Cartesian vectors
2.4 Addition of Cartesian vectors

จำนวนชั่วโมง: 3 ชั่วโมง

กิจกรรม : ออกแบบร่างโมเดล Tensegrity structure ด้วยตนเอง
            ปรึกษาอาจารย์ผู้สอน ผ่านกลุ่ม facebook : Engineering Mechanics Statics 163

บทที่ 2  Force Vectors (cont.) เวกเตอร์แรง (ต่อ)

2.5 Position vectors
2.6 Force vector directed along a line

 

บทที่ 3  Equilibrium of a Particle สมดุลของอนุภาค

3.1 Condition for the equilibrium of a particle
3.2 The free-body diagram

 

จำนวนชั่วโมง: 3 ชั่วโมง

กิจกรรม : ออกแบบร่างโมเดล Tensegrity structure ด้วยตนเอง
            ปรึกษาอาจารย์ผู้
สอน ผ่านกลุ่ม facebook : Engineering Mechanics Statics 163

บทที่ 3  Equilibrium of a Particle (cont.) สมดุลของอนุภาค (ต่อ)

3.3 Coplanar force systems
3.4 Three-dimensional force systems

จำนวนชั่วโมง: 3 ชั่วโมง

กิจกรรม : ออกแบบร่างโมเดล Tensegrity structure ด้วยตนเอง
            ปรึกษาอาจารย์ผู้สอน ผ่านกลุ่ม facebook : Engineering Mechanics Statics 163

บทที่ 4  Force System Resultants ระบบแรง และผลลัพธ์ของระบบแรง

4.1 Moment of a force (scalar)
4.2 Cross product
4.3 Moment of a force (vector)
4.4 Principle of moments

กิจกรรม : ออกแบบร่างโมเดล Tensegrity structure ด้วยตนเอง
            ปรึกษาอาจารย์ผู้สอน ผ่านกลุ่ม facebook : Engineering Mechanics Statics 163

บทที่ 4  Force System Resultants (cont.) ระบบแรง และผลลัพธ์ของระบบแรง (ต่อ)

4.5 Moment of a couple
4.6 Simplification of a force and couple system
4.7 Reduction of a simple distributed loading

กิจกรรม : ออกแบบร่างโมเดล Tensegrity structure ด้วยตนเอง
            ปรึกษาอาจารย์ผู้สอน ผ่านกลุ่ม facebook : Engineering Mechanics Statics 163


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน