รายละเอียด

ภาษาอังกฤษสำหรับงานบริการ / English for Hospitality

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 2 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BOATH145 (Sec01)
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ภาษาอังกฤษสำหรับงานบริการ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : English for Hospitality
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

ดร.นวรัตน์ พรหมอุปถัมภ์ (อ.เกด)

ช่องทางติดต่อ Facebook : Kate Phormupatham

มือถือ 087-399-1551

รายวิชา - ภาษาอังกฤษสำหรับงานบริการ

การเตรียมความพร้อมก่อนการเรียน การปฏิบัติตัว การเข้าชั้นเรียน

-อธิบายให้ผู้เรียนทราบถึงสาระการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนการสอน เกณฑ์การวัดและการประเมินผล และเอกสารประกอบการเรียน
-อธิบายลักษณะงานบริการในด้านงานท่องเที่ยว อธิบายวัฒนธรรมของการบริการในวัฒนธรรมตะวันตกและตะวันออก

- อธิบายการเรียนการสอนผ่านระบบ Microsoft Teams และ Moodle
กิจกรรม : อธิบายงานที่มอบหมาย และการสอบเก็บคะแนน (Quiz)

งานที่มอบหมาย
สัปดาห์ที่ International Menu & Ingredients [PPT]
สัปดาห์ที่ Announcement Evacuation & Emergency [youtube]
สัปดาห์ที่ What is your favourite menu? [youtube]

At the Hotel
- Meet the hotel staffs
- Hotel Amenities
กิจกรรม : ทฤษฎี
- บรรยาย ผ่านระบบ Microsoft Teams
- ไฟล์ PPT ประกอบการเรียนการสอน

ปฏิบัติ
- มอบหมายงานผ่านระบบ Moodle
- นักศึกษาฝึกปฏิบัติผ่าน Work sheet ประจำสัปดาห์

Front Office
- Checking in
- Room type
กิจกรรม : ทฤษฎี
- บรรยาย ผ่านระบบ Microsoft Teams
- ไฟล์ PPT ประกอบการเรียนการสอน

ปฏิบัติ
- มอบหมายงานผ่านระบบ Moodle
- นักศึกษาฝึกปฏิบัติผ่าน Work sheet ประจำสัปดาห์

Talking to your guest
- Giving directions
- Talking about the weather

กิจกรรม : ทฤษฎี
- บรรยาย ผ่านระบบ Microsoft Teams
- ไฟล์ PPT ประกอบการเรียนการสอน

ปฏิบัติ
- มอบหมายงานผ่านระบบ Moodle
- นักศึกษาฝึกปฏิบัติผ่าน Work sheet ประจำสัปดาห์

What do your guest need?
-Responding the requests
-The guest room
กิจกรรม : ทฤษฎี
- บรรยาย ผ่านระบบ Microsoft Teams
- ไฟล์ PPT ประกอบการเรียนการสอน

ปฏิบัติ
- มอบหมายงานผ่านระบบ Moodle
- นักศึกษาฝึกปฏิบัติผ่าน Work sheet ประจำสัปดาห์

Restaurant – Vocabulary, and expression
-Restaurant Type
-Meet the restaurant staffs
กิจกรรม : ทฤษฎี
- บรรยาย ผ่านระบบ Microsoft Teams
- ไฟล์ PPT ประกอบการเรียนการสอน

ปฏิบัติ
- มอบหมายงานผ่านระบบ Moodle
- นักศึกษาฝึกปฏิบัติผ่าน Work sheet ประจำสัปดาห์

When your guest are hungry..
-Breakfast service
-At the bar
กิจกรรม : ทฤษฎี
- บรรยาย ผ่านระบบ Microsoft Teams
- ไฟล์ PPT ประกอบการเรียนการสอน

ปฏิบัติ
- มอบหมายงานผ่านระบบ Moodle
- นักศึกษาฝึกปฏิบัติผ่าน Work sheet ประจำสัปดาห์


About the Kitchen
-Utensils
-Food service equipment
กิจกรรม : ทฤษฎี
- บรรยาย ผ่านระบบ Microsoft Teams
- ไฟล์ PPT ประกอบการเรียนการสอน
- Picture dictionary

ปฏิบัติ
- มอบหมายงานผ่านระบบ Moodle
- นักศึกษาฝึกปฏิบัติผ่าน Work sheet ประจำสัปดาห์

Midterm Examination
กิจกรรม : Midterm Examination

At the Restaurant
- Explaining the menu
- Taking an order

กิจกรรม : ทฤษฎี
- บรรยาย ผ่านระบบ Microsoft Teams
- ไฟล์ PPT ประกอบการเรียนการสอน

ปฏิบัติ
- มอบหมายงานผ่านระบบ Moodle
- นักศึกษาฝึกปฏิบัติผ่าน Work sheet ประจำสัปดาห์

งานที่มอบหมาย
นักศึกษาส่ง International menu & Ingredient [PPT]

Airport
- At the airport
- Airport Security

กิจกรรม : ทฤษฎี
- บรรยาย ผ่านระบบ Microsoft Teams
- ไฟล์ PPT ประกอบการเรียนการสอน

ปฏิบัติ
- มอบหมายงานผ่านระบบ Moodle
- นักศึกษาฝึกปฏิบัติผ่าน Work sheet ประจำสัปดาห์

Airline Services
Pre-flight
- Check in at the counter
Boarding
- -Greeting passengers: describing types of luggage
กิจกรรม : ทฤษฎี
- บรรยาย ผ่านระบบ Microsoft Teams
- ไฟล์ PPT ประกอบการเรียนการสอน

ปฏิบัติ
- มอบหมายงานผ่านระบบ Moodle
- นักศึกษาฝึกปฏิบัติผ่าน Work sheet ประจำสัปดาห์

Stay Safe
-Safty Tips
-Evacuation
กิจกรรม : ทฤษฎี
- บรรยาย ผ่านระบบ Microsoft Teams
- ไฟล์ PPT ประกอบการเรียนการสอน

ปฏิบัติ
- มอบหมายงานผ่านระบบ Moodle
- นักศึกษาฝึกปฏิบัติผ่าน Work sheet ประจำสัปดาห์

Sickness
- Talking about symptoms
- Emergency

กิจกรรม : ทฤษฎี
- บรรยาย ผ่านระบบ Microsoft Teams
- ไฟล์ PPT ประกอบการเรียนการสอน

ปฏิบัติ
- มอบหมายงานผ่านระบบ Moodle
- นักศึกษาฝึกปฏิบัติผ่าน Work sheet ประจำสัปดาห์

นักศึกษาส่งงานที่มอบหมาย ผ่าน youtube channel
Announcement
- Emergency - Airline on board
- Evacuation

About the money
- Currency Exchange
- How do you pay?
กิจกรรม : ทฤษฎี
- บรรยาย ผ่านระบบ Microsoft Teams
- ไฟล์ PPT ประกอบการเรียนการสอน

ปฏิบัติ
- มอบหมายงานผ่านระบบ Moodle
- นักศึกษาฝึกปฏิบัติผ่าน Work sheet ประจำสัปดาห์

สัปดาห์ทบทวนก่อนสอบ

กิจกรรม : อธิบายการสอบปลายภาค ผ่านระบบ Microsoft Teams
นักศึกษาส่งงานทีมอบหมาย
What is your favourite menu? ผ่าน Youtube Channel

Quiz ผ่านระบบ Moodle

Final Examination
กิจกรรม : Final Examination

อาจารย์ผู้สอน