รายละเอียด

การผลิตพืชและสัตว์สำหรับวิศวกร / Crop and Animal Production for Engineers

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGAG205
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การผลิตพืชและสัตว์สำหรับวิศวกร
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Crop and Animal Production for Engineers
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชา - การผลิตพืชและสัตว์สำหรับวิศวกร

- ปฐมนิเทศแนะนำการจัดการเรียนการสอน
- อธิบายแผนการสอน
- อธิบายเกี่ยวกับการจัดทำโครงการนวัตกรรมทางด้านการเกษตร

กิจกรรม : - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบโดยใช้ Powerpoint เอกสารประกอบการสอน และสื่อมัลติมีเดียต่างๆ
 

- ความหมายของการเกษตร และ ความสำคัญของการเกษตรต่อการเป็นวิศวกร

กิจกรรม : - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบโดยใช้ Powerpoint เอกสารประกอบการสอน และสื่อมัลติมีเดียต่างๆ

- ภูมิศาสตร์การเกษตร
- การจำแนกประเภทของพืช และ ประโยชน์และความสำคัญของพืช

กิจกรรม : - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบโดยใช้ Powerpoint เอกสารประกอบการสอน และสื่อมัลติมีเดียต่างๆ

- การปลูกพืช การวางแผนการปลูก
- ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของพืช

กิจกรรม : - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบโดยใช้ Powerpoint เอกสารประกอบการสอน และสื่อมัลติมีเดียต่างๆ
 

- ปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีอิทธิพลต่อการเพาะปลูก

กิจกรรม : - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบโดยใช้ Powerpoint เอกสารประกอบการสอน และสื่อมัลติมีเดียต่างๆ

- การปฏิบัติดูแลรักษาพืช
- การปลูกซ่อม การถอนแยก การใส่ปุ๋ย การชลประทาน การระบายน้ำออกจากพื้นที่ การจัดการโรคพืชและแมลงศัตรูพืช

กิจกรรม : - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบโดยใช้ Powerpoint เอกสารประกอบการสอน และสื่อมัลติมีเดียต่างๆ
 

- ระบบการปลูกพืชไร่ และระบบฟาร์ม

กิจกรรม : - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบโดยใช้ Powerpoint เอกสารประกอบการสอน และสื่อมัลติมีเดียต่างๆ
 

- การเก็บเกี่ยว วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและการตลาดสินค้าการเกษตร


กิจกรรม : - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบโดยใช้ Powerpoint เอกสารประกอบการสอน และสื่อมัลติมีเดียต่างๆ
 

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

- การผลิตพืชตามระบบ GAP และ เกษตรอินทรีย์


กิจกรรม : -บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบโดยใช้ Powerpoint เอกสารประกอบการสอน
และสื่อมัลติมีเดียต่างๆ
- กิจกรรมกลุ่มภายในห้องเรียน/การแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ
- เริ่มต้นโครงการฟาร์มในฝัน

- บทบาทและความสำคัญของการเลี้ยงสัตว์


กิจกรรม : -บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบโดยใช้ Powerpoint เอกสารประกอบการสอน
และสื่อมัลติมีเดียต่างๆ
- กิจกรรมกลุ่มภายในห้องเรียน/การแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ
- จัดทำโครงการฟาร์มในฝัน

- สัตว์เศรษฐกิจและสัตว์น้ำที่สำคัญของประเทศไทย
- อาหารและการย่อยอาหารของสัตว์
- การเจริญเติบโตของสัตว์

กิจกรรม : -บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบโดยใช้ Powerpoint เอกสารประกอบการสอน
และสื่อมัลติมีเดียต่างๆ
- กิจกรรมกลุ่มภายในห้องเรียน/การแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ
- จัดทำโครงการฟาร์มในฝัน

- ระบบการเลี้ยงสัตว์และปลา
- การปรับตัวของสัตว์ให้เข้ากับสภาพแวดล้อม

กิจกรรม : -บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบโดยใช้ Powerpoint เอกสารประกอบการสอน
และสื่อมัลติมีเดียต่างๆ
- กิจกรรมกลุ่มภายในห้องเรียน/การแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ
- จัดทำโครงการฟาร์มในฝัน

- ทัศนะศึกษา ณ ฟาร์มตัวอย่าง (ถ้าสถานการณ์ Covid-19 ดีขึ้น และสามารถจัดการการเดินทางได้)

- สุขศาสตร์สัตว์เบื้องต้น


กิจกรรม : -บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบโดยใช้ Powerpoint เอกสารประกอบการสอน
และสื่อมัลติมีเดียต่างๆ
- กิจกรรมกลุ่มภายในห้องเรียน/การแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ
- จัดทำโครงการฟาร์มในฝัน

- การตลาดและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากสัตว์
- การพัฒนาการเกษตรของประเทศไทยในอนาคต


กิจกรรม : - กิจกรรมกลุ่มภายในห้องเรียน/การแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ
- นำเสนอฟาร์มในฝัน
- นำเสนอโครงงานนวัตกรรม

สอบปลายภาค
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน