รายละเอียด

โครงงานนวัตกรรมวิศวกรรมอาหาร 5 / Food Innovation Engineering Practice 5

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGFI117
  • ชื่อรายวิชา(TH) : โครงงานนวัตกรรมวิศวกรรมอาหาร 5
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Food Innovation Engineering Practice 5
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

เรียนปฎิบัติที่ Fablab อาคาร C3 ห้อง 608 ดอยสะเก็ด

ติดต่ออาจารย์ subongkoj@rmutl.ac.th

รายวิชา - โครงงานนวัตกรรมวิศวกรรมอาหาร 5

- ปฐมนิเทศ แนะนํารายวิชาแผนการเรียน
- บทนำ-ทบทวนองค์ความรู้ด้านอาหารที่ได้เรียนมา

กิจกรรม : -อธิบายเค้าโครงการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียน
- แบ่งกลุ่มสมาชิกไม่เกิน 5 คน ตั้งโจทย์เพื่ออภิปราย

- เทคนิคการหาข้อมูล
กิจกรรม : - ตั้งโจทย์ อภิปรายเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนแนวคิด และสรุปข้อมูล

- การวางแผนการดำเนินงาน
กิจกรรม : - จัดทำแผนงาน อภิปรายเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนแนวคิด และสรุปข้อมูล

- สร้างกรอบการออกแบบ ระบุฟังก์ชัน


กิจกรรม : - อภิปรายเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนแนวคิด และสรุปข้อมูล

- เรียนรู้การควบคุมอัตโนมัติ
กิจกรรม : - บรรยาย กิจกรรมปฏิบัติ
- อภิปรายเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนแนวคิด และสรุปข้อมูล

- เครื่องมือที่ใช้ช่วยในการออกแบบและสร้างต้นแบบ (Solidworks, 3D printing, laser cutting)
กิจกรรม : - บรรยาย กิจกรรมปฏิบัติ
- อภิปรายเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนแนวคิด และสรุปข้อมูล

- เครื่องมือที่ใช้ช่วยในการออกแบบและสร้างต้นแบบ (Solidworks, 3D printing, laser cutting)


กิจกรรม : - กิจกรรมกลุ่ม ออกแบบและสร้างชิ้นส่วน

สัปดาห์สอบกลางภาคเรียน
กิจกรรม :

รายงานความก้าวหน้า
กิจกรรม : - การนำเสนอ อภิปราย

- เครื่องมือที่ใช้ช่วยในการออกแบบและสร้างต้นแบบ (Solidworks, 3D printing, laser cutting)


กิจกรรม : - กิจกรรมกลุ่ม ออกแบบและสร้างชิ้นส่วน

- เครื่องมือที่ใช้ช่วยในการออกแบบและสร้างต้นแบบ (Solidworks, 3D printing, laser cutting)
กิจกรรม : - กิจกรรมกลุ่ม ออกแบบและสร้างชิ้นส่วน

การสร้างต้นแบบและการพิสูจน์ผลการออกแบบ
กิจกรรม : - กิจกรรมกลุ่ม การสร้างต้นแบบ

รายงานความก้าวหน้า
กิจกรรม : - การนำเสนอ อภิปราย

การสร้างต้นแบบและการพิสูจน์ผลการออกแบบ
กิจกรรม : - กิจกรรมกลุ่ม การสร้างต้นแบบ

การประเมินผลงาน
กิจกรรม : - กิจกรรมกลุ่ม การประเมินผลงานเทียบกับเป้าหมาย

การนำเสนอผลงาน
กิจกรรม : - การนำเสนอ อภิปราย

สัปดาห์สอบปลายภาค
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน