รายละเอียด

การออกแบบและเขียนแบบ / Design and Drafting

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 2 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGCC501
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การออกแบบและเขียนแบบ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Design and Drafting
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

ศึกษาและปฎิบัติเกี่ยวกับการเขียนตัวอักษร การอ่านแบบ การเขียนแบบภาพฉาย และภาพ 3 มิติ การกำหนดขนาดและพิกัดความเผื่อ การเขียนแบบภาพตัด ภาพช่วย และแผ่นคลี่ การสเก็ตแบบ การเขียนภาพแยกชิ้นและภาพประกอบ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและเขียนแบบขั้นพื้นฐาน

รายวิชา - การออกแบบและเขียนแบบ

อาจารย์ผู้สอน