รายละเอียด

การออกแบบวิศวกรรม / Engineering Design

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGAG107
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การออกแบบวิศวกรรม
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Engineering Design
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

สอนทฤษฎีผ่าน MS teams และมีการทำใบงานและชิ้นงานส่ง นัดเรียนปฏิบัติและนำเสนอหลังกลางภาค

ชื่อวิชา CM_ENGAG107/Sec_1/การออกแบบวิศวกรรม

Team code 1nt5p6a

ติดต่ออาจารย์ subongkoj@rmutl.ac.th

รายวิชา - การออกแบบวิศวกรรม

ท: บทนำ-ความหมายออกแบบวิศวกรรมโมเดลกระบวนการออกแบบโดยรวม
ปัญหาและกระบวนการแก้ปัญหา รูปแบบและฟังก์ชัน โครงงานวิศวกรรม

ป : เรียนรู้ผลงานออกแบบจากการค้นคว้าข้อมูล

กิจกรรม : • บรรยายในชั้นเรียน อภิปราย
• หาข้อมูลงาน ออกแบบที่น่าสนใจในงานวิศวกรรม ระดมสมอง อภิปรายฟังก์ชันและองค์ประกอบย่อย

ท: กระบวนการออกแบบเครื่องกล ตัวอย่างกรณีศึกษาในการออกแบบ

ป: องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องด้านอุปกรณ์และการควบคุมอย่างง่าย

กิจกรรม : • บรรยายในชั้นเรียน อภิปรายตัวอย่าง
• วิเคราะห์องค์ประกอบและชิ้นส่วนจากหุ่นยนต์เดินตามเส้น iBeam Logic Line Tracer Kit

ท: ขอบเขตปัญหา: ความต้องการของลูกค้า

ป : การวิเคราะห์ความต้องการจากโจทย์การออกแบบเครื่องจักรด้านการเกษตร

กิจกรรม : • บรรยายในชั้นเรียน อภิปรายตัวอย่าง
• ตั้งโจทย์เอง ศึกษาข้อจำกัดของโจทย์ วิเคราะห์ความต้องการ
• วิเคราะห์ข้อจำกัดชุดหุ่นยนต์
iBeam Logic Line Tracer Kit

ท: ขอบเขตปัญหา: การระบุวัตถุประสงค์ ฟังก์ชันและข้อจำกัด
ป : ศึกษาวิธีออกแบบและใช้เครื่องพิมพ์ 3 มิติ


กิจกรรม : • บรรยายในชั้นเรียน อภิปรายตัวอย่าง
• วิเคราะห์องค์ประกอบและชิ้นส่วนจากหุ่นยนต์ Robo creator
• เรียนรู้เครื่องมือสร้างต้นแบบแบ่งกลุ่มทำงานโครงงานการออกแบบ

ท: การสร้างข้อกำหนดในการออกแบบด้วย QFD diagram เน้นการพัฒนาหุ่นยนต์เพื่อการเกษตร
ป : ศึกษาวิธีออกแบบและการสร้างต้นแบบด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่

กิจกรรม : • บรรยายในชั้นเรียน อภิปรายตัวอย่าง
• เรียนรู้เครื่องมือ ใช้เครื่องมือสร้างต้นแบบ แบ่งกลุ่มทำงานโครงงานการออกแบบ

ท: การสร้างข้อกำหนดในการออกแบบด้วย QFD diagram เน้นการพัฒนาหุ่นยนต์เพื่อการเกษตร
ป : ศึกษาวิธีออกแบบและการสร้างต้นแบบด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่

กิจกรรม : • บรรยายในชั้นเรียน อภิปรายตัวอย่าง
• งานกลุ่ม เขียนแบบและทดลองสร้างชิ้นส่วน

ท: การสร้างข้อกำหนดในการออกแบบด้วย QFD diagram เน้นการพัฒนาหุ่นยนต์เพื่อการเก็บเกี่ยวและคัดแยก
ป : สร้างต้นแบบด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่

กิจกรรม : • บรรยายในชั้นเรียน อภิปรายตัวอย่าง
• งานกลุ่ม เขียนแบบและสร้างชิ้นส่วน อภิปราย/ปรับปรุงชิ้นส่วน

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

ท: การประเมินและเลือกงานออกแบบ
ป : การเขียน code เพื่อสั่งการ

กิจกรรม : • บรรยายในชั้นเรียน อภิปรายตัวอย่าง
• เรียนรู้การเขียน code และการควบคุมหุ่นยนต์ด้วยรีโมท เขียนไดอะแกรมการควบคุม

ท: การออกแบบด้วย Parameter analysis
ป : การเขียน code เพื่อสั่งการ และประเมินผลงานออกแบบ

กิจกรรม : • บรรยายในชั้นเรียน อภิปรายตัวอย่าง
• สร้างหุ่นยนต์ต้นแบบตามฟังก์ชันที่ต้องการ

ท: การสร้างรูปแบบชิ้นงาน การเลือกวัสดุและกระบวนการผลิต
ป : ปฏิบัติการปรับปรุงหุ่นยนต์ตามแบบที่เลือกไว้ ทดสอบและวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาต่อเนื่อง

กิจกรรม : • บรรยายในชั้นเรียน อภิปรายตัวอย่าง
• ปฏิบัติการออกแบบตามหลัก Parameter analysis เพื่อพัฒนาฟังก์ชันของหุ่นยนต์ให้ดีขึ้น

ท: การสร้างรูปแบบชิ้นงาน การเลือกวัสดุและกระบวนการผลิต
ป : ปฏิบัติการปรับปรุงหุ่นยนต์ตามแบบที่เลือกไว้ ทดสอบและวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาต่อเนื่อง

กิจกรรม : • บรรยายในชั้นเรียน อภิปรายตัวอย่าง
• ปฏิบัติการออกแบบตามหลัก Parameter analysis และสร้างเพื่อพัฒนาความเสถียรของหุ่นยนต์

ท: การออกแบบเพื่อการผลิต การใช้งานอย่างยั่งยืน คุณธรรมในการออกแบบ
ป : ปฏิบัติการปรับปรุงหุ่นยนต์ตามแบบที่เลือกไว้ ทดสอบและวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาต่อเนื่อง (ต่อ)

กิจกรรม : • บรรยายในชั้นเรียน อภิปรายตัวอย่าง •
• ปฏิบัติการสร้างและทดสอบเพื่อพัฒนาความเสถียรของหุ่นยนต์ (ต่อ)

ท : การนำเสนอผลงาน
ป : กิจกรรมการนำเสนอ/แข่งขันหุ่นยนต์

กิจกรรม : • การนำเสนอผลงานเป็นกลุ่ม อภิปรายและประเมินร่วมกัน
• กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์รอบที่ 1

ท : การนำเสนอผลงาน
ป : กิจกรรมการนำเสนอ/แข่งขันหุ่นยนต์

กิจกรรม : • การนำเสนอผลงานเป็นกลุ่ม อภิปรายและประเมินร่วมกัน
• กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์รอบที่ 2 ประเมินผล

สรุปองค์ความรู้
กิจกรรม : อภิปราย/นำเสนอ

สอบปลายภาค
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน