รายละเอียด

การออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการ / Product and Process Design

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGFI105
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Product and Process Design
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

นัดเรียนทฤษฎีและการทดลองที่ดอยสะเก็ด

ติดต่ออาจารย์ subongkoj@rmutl.ac.th

รายวิชา - การออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการ

- ปฐมนิเทศ แนะนํารายวิชาแผนการเรียน
- บทนำ-ทบทวนองค์ความรู้ด้านการแปรรูปอาหาร
กิจกรรม : - อธิบายเค้าโครงการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียน
- บรรยายและอภิปราย

- กระบวนการความร้อน
1.กระบวนการการถ่ายเทความร้อนเบื้อนต้น
2.การเปลี่ยนแปลงสถานะเมื่อเจอความร้อน


กิจกรรม : - บรรยายและอภิปราย
- การทดลองกระบวนการทำความร้อนด้วย heater และคุณสมบัติอาหารที่เปลี่ยนไป 1

- กระบวนการความร้อน
1.กระบวนการความร้อนในอุตสาหกรรมอาหาร เช่น การอบแห้ง การฆ่าเชื้อ เป็นต้น
กิจกรรม : - บรรยายและอภิปราย
- การทดลองกระบวนการทำความร้อนด้วย heater และคุณสมบัติอาหารที่เปลี่ยนไป 2

- กระบวนการความเย็น
1.วัฎจักรการทำความเย็น
2.การให้ความเย็นโดยเทอร์โมอิเล็กทริก
3.กระบวนการให้ความเย็นในอุตสาหกรรมอาหาร


กิจกรรม : - บรรยายและอภิปราย
- การทดลองการทำความเย็นด้วย thermoelectric module

- คุณสมบัติวัสดุอาหาร
การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของอาหารเมื่อเจอความร้อนและความเย็น


กิจกรรม : - บรรยายและอภิปราย
- กิจกรรมกลุ่ม การประเมินลักษณะเนื้อสัมผัสอาหาร

- วัสดุวิศวกรรม
กิจกรรม : - บรรยายและอภิปราย
- กิจกรรมกลุ่ม

- การออกแบบเครื่องจักรกลอย่างง่าย
กิจกรรม : - บรรยายและอภิปราย
- กิจกรรมกลุ่ม ความแข็งแรงของชิ้นส่วนเครื่องจักรกล

- การออกแบบเครื่องจักรกลอย่างง่าย
กิจกรรม : - บรรยายและอภิปราย
- กิจกรรมกลุ่ม การคำนวณขนาดชิ้นส่วน

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

- ต้นกำลังและการส่งกำลัง
กิจกรรม : - บรรยายและอภิปราย
- กิจกรรมกลุ่ม มอเตอร์และการส่งกำลัง

- หลักการออกแบบ และการวิเคราะห์ปัญหา
กิจกรรม : - บรรยายและอภิปราย

- การสร้างวัตถุประสงค์ ข้อจำกัด และฟังก์ชันในการออกแบบ
กิจกรรม : - บรรยายและกิจกรรม

- Quality Function Deployment
กิจกรรม : - บรรยายและกิจกรรม

- การออกแบบกระบวนการด้วย Morphology chart

กิจกรรม : - บรรยายและกิจกรรม

- การใช้ตารางช่วยในการตัดสินใจ
กิจกรรม : - บรรยายและกิจกรรม

สรุปองค์ความรู้ทั้งรายวิชา
กิจกรรม : อภิปราย

สอบปลายภาค
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน