รายละเอียด

หลักมูลของฟิสิกส์ 1 / Fundamentals of Physics 1

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 2 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : SCISC102
  • ชื่อรายวิชา(TH) : หลักมูลของฟิสิกส์ 1
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Fundamentals of Physics 1
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

ศึกษาเกี่ยวกับเวกเตอร์ แรงและการเคลื่อนที่ โมเมนตัมและพลังงาน ระบบอนุภาค สมบัติเชิงกลของสสาร การเคลื่อนที่วัตถุของแข็งเกร็ง การเคลื่อนที่แบบออสซิลเลต กลศาสตร์ของไหล ความร้อนและอุณหพลศาสตร์เบื้องต้น คลื่นและคลื่นเสียง

รายวิชา - หลักมูลของฟิสิกส์ 1

ชี้แจงเกณฑ์การเรียนการสอน & แนะนำวิชา

แนะนำห้องปฏิบัติการ
กิจกรรม : บรรยายพร้อม
เอกสารประกอบ
ซักถาม

ปฎิบัติการ : แนะนำแลบการทดลองต่างๆที่ต้องใช้

บรรยาย : บทนำ :หน่วยและมาตรฐานของการวัด ค่าความผิดพลาดและความแม่นยำ

ปฎิบัติการ : การชั่ง ตวง วัด
กิจกรรม : บรรยายพร้อม
เอกสารประกอบ
ซักถาม อภิปราย สรุป

ปฏิบัติแลบ

บรรยาย : บทนำ :วัดเลขนัยสำคัญ ปริมาณสเกลาร์และปริมาณเวกเตอร์ การรวมเวกเตอร์ การลบเวกเตอร์

ปฎิบัติการ : กลศาสตร์-ปริมาณเวกเตอร์

กิจกรรม : บรรยายพร้อม
เอกสารประกอบ
ซักถาม อภิปราย สรุป
ปฏิบัติแลบ

บรรยาย : การเคลื่อนที่: ระยะทางและการกระจัด อัตราเร็วและความเร็ว ความเร่งและความหน่วง

ปฎิบัติการ : กลศาสตร์--การเคลื่อนที่ ฟังก์ชันการเคลื่อนที่

กิจกรรม : บรรยายพร้อม
เอกสารประกอบ
ซักถาม อภิปราย สรุป
ปฏิบัติแลบ

บรรยาย : การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงด้วยความเร่งคงที่และไม่คงที่

ปฎิบัติการ : กลศาสตร์--Equilibrium Force
กิจกรรม : บรรยายพร้อม
เอกสารประกอบ
ซักถาม อภิปราย สรุป
ปฏิบัติแลบ

บรรยาย : แรง: นิยามของแรง มวล น้ำหนัก แรงโน้มถ่วงของโลก กฎแรงดึงดูดระหว่างมวลของนิวตัน

ปฎิบัติการ: -Work & Energy
กิจกรรม : บรรยายพร้อม
เอกสารประกอบ
ซักถาม อภิปราย สรุป
ปฏิบัติแลบ

บรรยาย : แรง: กฏของนิวตัน แรงเสียดทาน

ปฎิบัติการ : กลศาสตร์--Momentum
กิจกรรม : บรรยายพร้อม
เอกสารประกอบ
ซักถาม อภิปราย สรุป
ปฏิบัติแลบ

บรรยาย : กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน โมเมนตัม การเคลื่อนที่เป็นวงกลม การเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์โมนิก

ปฎิบัติการ : ให้นักศึกษานำเสนอแลปที่ผ่านมา
กิจกรรม : บรรยายพร้อม
เอกสารประกอบ
ซักถาม อภิปราย สรุป
ปฏิบัติแลบ

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

บรรยาย : งาน พลังงานและกำลัง :งาน พลังงาน กฎทรงพลังงาน กำลัง เครื่องกลอย่างง่าย

ของไหล :ความดัน กฎของปาสคาล ความดันภายในของไหลที่หยุดนิ่ง
กิจกรรม : บรรยายพร้อม
เอกสารประกอบ
ซักถาม อภิปราย สรุป
ปฏิบัติแลบ

บรรยาย : ของไหล :ความดัน กฎของปาสคาล ความดันภายในของไหลที่หยุดนิ่ง

ปฎิบัติการ : Fluid Statics

กิจกรรม : บรรยายพร้อม
เอกสารประกอบ
ซักถาม อภิปราย สรุป
ปฏิบัติแลบ

บรรยาย : ความตึงผิว การไหลของของไหล ความหนืด

ปฎิบัติการ : Fluid Flow
กิจกรรม : บรรยายพร้อม
เอกสารประกอบ
ซักถาม อภิปราย สรุป
ปฏิบัติแลบ

บรรยาย : ความร้อนและอุณหพลศาสตร์: ความร้อนและอุณหภูมิ ปริมาณของความร้อน

ปฎิบัติการ : Thermodynamics Heat and Temperature

กิจกรรม : บรรยายพร้อม
เอกสารประกอบ
ซักถาม อภิปราย สรุป
ปฏิบัติแลบ

บรรยาย : ความจุความร้อนและความจุความร้อนจำเพาะ การเปลี่ยนวัฏภาคและความร้อนแฝง

ปฎิบัติการ : Wave function
กิจกรรม : บรรยายพร้อม
เอกสารประกอบ
ซักถาม อภิปราย สรุป
ปฏิบัติแลบ

บรรยาย : ความร้อนและอุณหพลศาสตร์:ความชื้นสัมพัทธ์ การขยายตัวด้วยความร้อน การถ่ายเทความร้อน กฎของแก๊ส ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส อุณหพลศาสตร์

ปฎิบัติการ : ให้นักศึกษานำเสนอแลปที่ผ่านมา
กิจกรรม : บรรยายพร้อม
เอกสารประกอบ
ซักถาม อภิปราย สรุป
ปฏิบัติแลบ

บรรยาย : คลื่นและเสียง: คลื่นตามขวางและคลื่นตามยาว

ปฎิบัติการ : สอบเก็บคะแนนในส่วนของแลป
กิจกรรม : บรรยายพร้อม
เอกสารประกอบ
ซักถาม อภิปราย สรุป
ปฏิบัติแลบ

บรรยาย : หลักการซ้อนทับ การสะท้อนของคลื่น การหักเหของคลื่น การเลี้ยวเบนของคลื่น เสียง อัลตราโซนิกส์

ปฎิบัติการ : Characteristic of Light and sound
กิจกรรม : บรรยายพร้อม
เอกสารประกอบ
ซักถาม อภิปราย สรุป
ปฏิบัติแลบ

อาจารย์ผู้สอน