รายละเอียด

เครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกส์ในงานอุตสาหกรรม / Electronic Instrumen in Industry

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 04224202
  • ชื่อรายวิชา(TH) : เครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกส์ในงานอุตสาหกรรม
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Electronic Instrumen in Industry
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

ติดต่อผู้สอนได้ทาง

เบอร์โทร และหรืออีเมล์ที่ผู้สอนได้แจ้งผู้เรียนไว้

หรือผ่านทาง LINE group ของนักศึกษาห้องนั้นที่ผู้สอนได้เพิ่มผู้เรียนแต่ละคนเข้าไปแล้ว

รายวิชา - เครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกส์ในงานอุตสาหกรรม

อาจารย์ผู้สอน