รายละเอียด

ออกแบบวงจรลอจิก / Logic Circuit Design

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 04225201
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ออกแบบวงจรลอจิก
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Logic Circuit Design
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

ติดต่อผู้สอนได้ทาง

เบอร์โทร และหรืออีเมล์ที่ผู้สอนได้แจ้งผู้เรียนไว้

หรือผ่านทาง LINE group ของนักศึกษาห้องนั้นที่ผู้สอนได้เพิ่มผู้เรียนแต่ละคนเข้าไปแล้ว

รายวิชา - ออกแบบวงจรลอจิก

อาจารย์ผู้สอน