รายละเอียด

การออกแบบและเขียนแบบ / Design and Drafting

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 2 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGCC501
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การออกแบบและเขียนแบบ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Design and Drafting
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

จัดการเรียนการสอนผ่านโปรแกรม Microsoft Teams 

รายวิชา - การออกแบบและเขียนแบบ

ชี้แจงเกณฑ์การเรียนการสอน & แนะนำวิชา บทนำ การเขียนแบบ ความสำคัญ ขอบข่ายเนื้อหา การวัดผลและประเมินผล อุปกรณ์ที่ใช้ในวิชาเรียน
กิจกรรม : บรรยาย ถามตอบ และสาธิตวิธีการปฏิบัติ

การเสก็ตภาพ การลงน้ำหนักเส้น การกะสัดส่วนภาพ การเขียนเสก็ตภาพสามมิติทั้งแบบ Oblique และ Isometric
กิจกรรม : บรรยาย ถามตอบ และสาธิตวิธีการปฏิบัติ

ภาพฉาย ระบบการแสดงภาพฉาย มุมมองที่ 1 และมุมมองที่ 3 ขั้นตอนการสร้างภาพฉาย การวางภาพ ความสัมพันธ์ของภาพด้านแต่ละรูป
กิจกรรม : บรรยาย ถามตอบ และสาธิตวิธีการปฏิบัติ

ภาพฉาย หลักเกณฑ์ในการบอกขนาดและสัญลักษณ์ต่างๆ ในภาพฉาย
กิจกรรม : บรรยาย ถามตอบ และสาธิตวิธีการปฏิบัติ

ภาพสามมิติ ประเภทของการเขียนภาพสามมิติในงานวิศวกรรม จุดเด่นจุดด้อยของภาพสามมิติแต่ละประเภท การเขียนภาพสามมิติในแต่ละประเภท
กิจกรรม : บรรยาย ถามตอบ และสาธิตวิธีการปฏิบัติ

ภาพสามมิติ การสร้างภาพสามมิติจาก การถอดแบบภาพฉาย ถอดแบบจากชิ้นงาน
กิจกรรม : บรรยาย ถามตอบ และสาธิตวิธีการปฏิบัติ

ภาพตัด ประเภทของภาพตัด การเลือกใช้ภาพตัดเพื่อแสดงรายละเอียดชิ้นงาน
กิจกรรม : บรรยาย ถามตอบ และสาธิตวิธีการปฏิบัติ

ภาพคลี่และภาพช่วย –ความสำคัญของภาพคลี่และภาพช่วย การเขียนภาพคลี่ การเขียนภาพช่วย
กิจกรรม : บรรยาย ถามตอบ และสาธิตวิธีการปฏิบัติ

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

การเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ความสำคัญของการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ โปรแกรมที่ใช้ในการช่วยเขียนแบบ จุดเด่นจุดด้อยของแต่ละโปรแกรม
กิจกรรม : บรรยาย ถามตอบ และสาธิตวิธีการปฏิบัติ

การเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
การเขียนแบบ 2 มิติ การเชียนภาพร่าง การใช้คำสั่งเบื้องต้น

กิจกรรม : บรรยาย ถามตอบ และสาธิตวิธีการปฏิบัติ

การเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
การเขียนภาพคลี่โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

กิจกรรม : บรรยาย ถามตอบ และสาธิตวิธีการปฏิบัติ

การเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
การเขียนชิ้นงาน 3 มิติเบื้องต้น ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

กิจกรรม : บรรยาย ถามตอบ และสาธิตวิธีการปฏิบัติ

การเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
การเขียนแบบชิ้นงาน 3 มิติ ที่มีความซับซ้อน มีการเจาะรู ลบมุมแบบ Fillet และ Chamfer

กิจกรรม : บรรยาย ถามตอบ และสาธิตวิธีการปฏิบัติ

การเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
การประกอบชิ้นงานเข้าด้วยกัน Assembly View และ Exploded View

กิจกรรม : บรรยาย ถามตอบ และสาธิตวิธีการปฏิบัติ

การเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
การใช้โปรแกรมในการช่วยออกแบบชิ้นส่วนต่างๆ ในงานทางวิศวกรรม

กิจกรรม : บรรยาย ถามตอบ และสาธิตวิธีการปฏิบัติ

สอบปลายภาค
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน