รายละเอียด

แนะนำสู่วิศวกรรม / Introduction to Engineering

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 2 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGCC506
  • ชื่อรายวิชา(TH) : แนะนำสู่วิศวกรรม
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Introduction to Engineering
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ผ่านทาง MS Team, Zoom และช่องทางติดต่อสื่อสารอื่น ๆ 

รายวิชา - แนะนำสู่วิศวกรรม

จรรยาบรรณวิศวกร
- คำจำกัดความของจรรยาบรรณ
- ความสำคัญของจรรยาบรรณ
- การรองรับทางสังคมและจุดยืนของวิศวกร

กิจกรรม : • บรรยายในชั้นเรียน
• อธิบายตัวอย่างและกรณีศึกษา
• สุ่มเลือกนักศึกษาเพื่ออธิบายและแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน

จรรยาบรรณวิศวกร
- ค่านิยม หลักเกณฑ์ และแนวทางที่วิศวกรพึงปฏิบัติ
- จรรยาบรรณในการทำงาน

กิจกรรม : • บรรยายในชั้นเรียน
• อธิบายตัวอย่างและกรณีศึกษา
• สุ่มเลือกนักศึกษาเพื่ออธิบายและแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพวิศวกรรม
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
- กฎหมายวิศวกร
- กฎหมายว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานรัฐ
- กฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ

กิจกรรม : • บรรยายในชั้นเรียน
• อธิบายตัวอย่างและกรณีศึกษา
• สุ่มเลือกนักศึกษาเพื่ออธิบายและแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพวิศวกรรม
- กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
- กฎหมายแพ่ง-พาณิชย์ และกฎหมายอาญาที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพวิศวกรรม
- กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน
- กฎหมายผังเมือง

กิจกรรม : • บรรยายในชั้นเรียน
• อธิบายตัวอย่างและกรณีศึกษา
• สุ่มเลือกนักศึกษาเพื่ออธิบายและแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพวิศวกรรม
- กฎหมายช่างรังวัดเอกชน
- กฎหมายจัดสรรที่ดิน
- กฎหมายทางหลวง
- กฎหมายเกี่ยวกับการเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

กิจกรรม : • บรรยายในชั้นเรียน
• อธิบายตัวอย่างและกรณีศึกษา
• สุ่มเลือกนักศึกษาเพื่ออธิบายและแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพวิศวกรรม
- กฎหมายโรงงาน
- กฎหมายส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
- กฎหมายส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
- กฎหมายควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซ

กิจกรรม : • บรรยายในชั้นเรียน
• อธิบายตัวอย่างและกรณีศึกษา
• สุ่มเลือกนักศึกษาเพื่ออธิบายและแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพวิศวกรรม
- กฎหมายความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง
- กฎหมายเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน
- กฎหมายการเดินอากาศ
- กฎหมายโรงแรม

กิจกรรม : • บรรยายในชั้นเรียน
• อธิบายตัวอย่างและกรณีศึกษา
• สุ่มเลือกนักศึกษาเพื่ออธิบายและแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพวิศวกรรม
- กฎหมายวิทยุคมนาคม
- กฎหมายว่าด้วยเขตปลอดภัยในราชการทหาร
- กฎหมายอาคารชุด
- กฎหมายควบคุมอาคาร

กิจกรรม : • บรรยายในชั้นเรียน
• อธิบายตัวอย่างและกรณีศึกษา
• สุ่มเลือกนักศึกษาเพื่ออธิบายและแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน

ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในงานวิศวกรรม
- บทนำ นิยาม ประโยชน์ และ ผู้เกี่ยวข้อง กับการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม : • บรรยายในชั้นเรียน
• อธิบายตัวอย่างและกรณีศึกษา
• สุ่มเลือกนักศึกษาเพื่ออธิบายและแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน

การจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- วัตถุประสงค์ หลักการจัดทำรายงาน สาระสำคัญของรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- ตัวอย่างแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- การกำหนดมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นเงื่อนไขขั้นต่ำ

กิจกรรม : • บรรยายในชั้นเรียน
• อธิบายตัวอย่างและกรณีศึกษา
• สุ่มเลือกนักศึกษาเพื่ออธิบายและแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน

การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- หลักเกณฑ์ในการจัดทำรายงาน การเตรียมความพร้อมของโครงการ การมีส่วนร่วมของประชาชน ในการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- แนวทางการนำเสนอรายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

กิจกรรม : • บรรยายในชั้นเรียน
• อธิบายตัวอย่างและกรณีศึกษา
• สุ่มเลือกนักศึกษาเพื่ออธิบายและแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001
- บทนำ ความเป็นมา ประโยชน์ ข้อกำหนด ส่วนประกอบ และสถาณภาพการรับรองมาตรฐาน ISO 14001
- ขั้นตอนการขัดทำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001

กิจกรรม : • บรรยายในชั้นเรียน
• อธิบายตัวอย่างและกรณีศึกษา
• สุ่มเลือกนักศึกษาเพื่ออธิบายและแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน

วิศวกรรมความปลอดภัยเบื้องต้น
- วิศวกรรมความปลอดภัย
- ความปลอดภัยและอุบัติเหตุ
- ความรับผิดชอบและสร้างจิตสำนึก
- ปัจจัยมนุษย์กับอุบัติเหตุ
- การประเมินความปลอดภัย

กิจกรรม : • บรรยายในชั้นเรียน
• อธิบายตัวอย่างและกรณีศึกษา
• สุ่มเลือกนักศึกษาเพื่ออธิบายและแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน

วิศวกรรมความปลอดภัยเบื้องต้น (ต่อ)
- หลักเบื้องต้นในเรื่องความปลอดภัย
- มาตรการความปลอดภัย
- เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและคณะกรรมการความปลอดภัย
- ระบบการจัดการความปลอดภัย

กิจกรรม : • บรรยายในชั้นเรียน
• อธิบายตัวอย่างและกรณีศึกษา
• สุ่มเลือกนักศึกษาเพื่ออธิบายและแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน

วิศวกรรมความปลอดภัยเบื้องต้น (ต่อ)
- หลักเบื้องต้นในเรื่องความปลอดภัย
- มาตรการความปลอดภัย
- เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและคณะกรรมการความปลอดภัย
- ระบบการจัดการความปลอดภัย

กิจกรรม : • บรรยายในชั้นเรียน
• อธิบายตัวอย่างและกรณีศึกษา
• สุ่มเลือกนักศึกษาเพื่ออธิบายและแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน

กฎหมายความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับ เครื่องจักร ภาวะแวดล้อม อัคคีภัย ไฟฟ้า นั่งร้าน เขตก่อสร้าง สถานที่อับอากาศ สารเคมีอันตราย การป้องกันและข้อพึงปฏิบัติยามเกิดภัย
กิจกรรม : • บรรยายในชั้นเรียน
• อธิบายตัวอย่างและกรณีศึกษา
• สุ่มเลือกนักศึกษาเพื่ออธิบายและแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน

ทักษะการสื่อสารทางวิศวกรรม
- การสื่อสารโดยแบบภาพ กราฟ แผนภูมิ และตาราง
- รายงานทางเทคนิคและการปฏิบัติงาน
- บันทึกช่วยจำ
- บันทึกผลการปฏิบัติงาน

กิจกรรม : • บรรยายในชั้นเรียน
• อธิบายตัวอย่างและกรณีศึกษา
• สุ่มเลือกนักศึกษาเพื่ออธิบายและแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน

อาจารย์ผู้สอน