รายละเอียด

เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม / Industrial Instrumentation

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 2 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGMC304
  • ชื่อรายวิชา(TH) : เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Industrial Instrumentation
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ในคาบทฤษฎีผ่านโปรแกรม MS Team หรือ Zoom และการติดต่อสื่อสารด้วยช่องทางอื่นๆ

รายวิชา - เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม

ชี้แจงโครงสร้างรายวิชาและวิธีการจัดการเรียนการสอนเนื้อหารายวิชาเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม
- แนะนำสู่ระบบอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม อุปกรณ์วัดและอุปกรณ์ควบคุม สวิตช์ไฟฟ้า อุปกรณ์ตรวจจับวัตถุ อุปกรณ์วัด รีเลย์ อุปกรณ์หน่วงเวลา อุปกรณ์นับ มอเตอร์ไฟฟ้า นิวแมติกส์ ไฮดรอลิกส์ สวิตช์ลูกเบี้ยว พีแอลซี พีเอซี เครื่องควบคุมอุณหภูมิ อินเวอร์เตอร์

ชี้แจงโครงสร้างรายวิชาและวิธีการจัดการเรียนการสอนเนื้อหารายวิชาเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม แนะนำพื้นฐานโปรแกรม Labview การติดตั้งโปรแกรม Labview ส่วนประกอบสำคัญของโปรแกรม Labview การสร้างไฟล์ออกแบบวงจร Front Panel และ Block Diagram
กิจกรรม : • บรรยายในชั้นเรียน
• ทำแบบฝึกหัดเป็นตัวอย่าง เสริมการคำนวณตามลักษณะโจทย์
สุ่มเลือกนักศึกษาเพื่ออธิบายในชั้นเรียน

• บรรยายในห้องปฏิบัติการ
• ทำความเข้าใจในเครื่องมือและอุปกรณ์พื้นฐานด้านการวัด และหลักการใช้ซอฟต์แวร์ในการวัดและควบคุมระบบเมคคาทรอนิกส์

หลักการทำงาน โครงสร้าง กลไกสั่งงาน และมาตรฐานการป้องกันของ ของสวิตช์พื้นฐาน สวิตช์จำกัดระยะ สวิตช์ปุ่มกด สวิตช์สั่งงาน สวิตช์เท้าเหยียบ สวิตช์ตรวจวัด สวิตช์การไหล และ สวิตช์ความร้อน

ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้งานและเครื่องมือของโปรแกรม Labview เครื่องมือที่ใช้ในการออกแบบ การกำหนดรูปแบบใน Front Panel และ Block Diagram การเรียกใช้งานอุปกรณ์ การวางอุปกรณ์ การเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ การย่อ-ขยายอุปกรณ์ การกำหนดค่าให้กับอุปกรณ์ การตกแต่งสีสันให้กับอุปกรณ์ การลบอุปกรณ์ การแก้ไขไอคอน การปรับเปลี่ยนสายสัญญาณ การแสดงสองสัญญาณในกราฟรูปคลื่น การเขียนลูป
กิจกรรม : • บรรยายในชั้นเรียน
• ทำแบบฝึกหัดเป็นตัวอย่าง เสริมการคำนวณตามลักษณะโจทย์
สุ่มเลือกนักศึกษาเพื่ออธิบายในชั้นเรียน

• ฝึกปฏิบัติทางด้านการใช้ซอฟต์แวร์ในการวัดและควบคุมระบบเมคคาทรอนิกส์

หลักการทำงาน ลักษณะเฉพาะ อุปกรณ์ตรวจจับวัต การปรับตั้ง และการส่งสัญญาณของ อุปกรณ์ตรวจจับวัตถุชนิดวัดแสง อุปกรณ์ตรวจจับวัตถุชนิดวัดแสงเลเซอร์ อุปกรณ์ตรวจจับวัตถุชนิดเหนี่ยวนำแม่เหล็ก อุปกรณ์ตรวจจับวัตถุชนิดวัดความจุไฟฟ้า อุปกรณ์ตรวจจับวัตถุชนิดวัดคลื่นความถี่เหนือเสียง อุปกรณ์ตรวจจับวัตถุแบบพิเศษ

ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับเทคนิคการสร้างวงจรบนโปรแกรม Labview การใช้งาน Front Panel, Block Diagram, Icon, Connector, DAQ, GPIB และ Serial Communication การเลือกใช้อุปกรณ์ฟังก์ชันในการเขียนโปรแกรม การเชื่อมสายสัญญาณ การสั่งงานโปรแกรมให้ทำงาน
กิจกรรม : • บรรยายในชั้นเรียน
• ทำแบบฝึกหัดเป็นตัวอย่าง เสริมการคำนวณตามลักษณะโจทย์
สุ่มเลือกนักศึกษาเพื่ออธิบายในชั้นเรียน

• ฝึกปฏิบัติทางด้านการใช้ซอฟต์แวร์ในการวัดและควบคุมระบบเมคคาทรอนิกส์

ทฤษฎีและหลักการของอุปกรณ์วัด อุปกรณ์แปลงรูป อุปกรณ์ตรวจวัด มาตรวัด เครื่องส่งสัญญาณ ลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์วัด อุปกรณ์วัดพาสซีฟและอุปกรณ์วัดแอคทีฟ ช่วงวัด ความละเอียด ความไว ความผิดพลาด การวัดซ้ำ ความน่าเชื่อถือ ความแม่นยำ ความถูกต้อง ความเป็นเชิงเส้น

ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการสร้างวงจรบนโปรแกรม Labview และการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก การออกแบบโครงงานทั่วไปอาทิเช่น สวิตช์เปิด-ปิด LED, วงจรแปลงค่าอุณหภูมิ, วงจรหน่วงเวลาอย่างง่าย
กิจกรรม : • บรรยายในชั้นเรียน
• ทำแบบฝึกหัดเป็นตัวอย่าง เสริมการคำนวณตามลักษณะโจทย์
สุ่มเลือกนักศึกษาเพื่ออธิบายในชั้นเรียน

• ฝึกปฏิบัติทางด้านการใช้ซอฟต์แวร์และการเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกเพื่อใช้ในการวัดและควบคุมระบบเมคคาทรอนิกส์

หลักการของอุปกรณ์ตรวจวัดและวิธีการวัดระยะขจัดด้วยเครื่องมือวัดต่าง ๆ การวัดความเร็วแบบทาโค แบบไบนารี และแบบฮอลล์ การวัดความเร่งและการวัดแรงด้วยอุปกรณ์ตรวจวัดแบบสเตรนเกจ แบบเปียโซอิเล็กทริก แบบเปียโซรีซิสทีฟ แบบโหลดเซลล์ การวัดความดันด้วยอุปกรณ์ด้วยวัดแบบแบบสเตรนเกจ แบบเหนี่ยวนำแม่เหล็ก แบบความจุไฟฟ้า และแบบแสง

ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการสร้างวงจรบนโปรแกรม Labview และการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก การออกแบบโครงงานด้านการคำนวณ โปรแกรมคำนวณค่าไฟฟ้าภายในบ้าน วงจรคำนวณกฎของโอห์ม
กิจกรรม : • บรรยายในชั้นเรียน
• ทำแบบฝึกหัดเป็นตัวอย่าง เสริมการคำนวณตามลักษณะโจทย์
สุ่มเลือกนักศึกษาเพื่ออธิบายในชั้นเรียน

• ฝึกปฏิบัติทางด้านการใช้ซอฟต์แวร์และการเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกเพื่อใช้ในการวัดและควบคุมระบบเมคคาทรอนิกส์

หลักการของอุปกรณ์ตรวจวัดและวิธีการของ อุปกรณ์ตรวจวัดระดับแบบต่าง ๆ อาทิเช่น แบบความจุไฟฟ้า แบบความนำไฟฟ้า แบบความดันของเหลว แบบคลื่นความถี่เหนือเสียง อุปกรณ์ตรวจวัดการไหลแบบต่าง ๆ อาทิเช่น แบบเปลี่ยนแปลงพื้นที่การไหล แบบความดันแตกต่าง แบบเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า แบบกังหัน อุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิอาทิเช่น เทอร์มิสเตอร์ เทอร์โมคัปเปิล ไพโรมิเตอร์

ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการสร้างวงจรบนโปรแกรม Labview และการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก การออกแบบโครงงานด้านกราฟและรูปคลื่นสัญญาณ โปรแกรมสร้างแผนภูมิกราฟ วงจรตรวจจับคลื่นเสียง การจำลองสัญญาณรูปคลื่น โปรแกรมสร้างฟังก์ชันเจนเนอเรเตอร์
กิจกรรม : • บรรยายในชั้นเรียน
• ทำแบบฝึกหัดเป็นตัวอย่าง เสริมการคำนวณตามลักษณะโจทย์
สุ่มเลือกนักศึกษาเพื่ออธิบายในชั้นเรียน

• ฝึกปฏิบัติทางด้านการใช้ซอฟต์แวร์และการเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกเพื่อใช้ในการวัดและควบคุมระบบเมคคาทรอนิกส์

หลักการทำงานของรีเลย์ รูปแบบรีเลย์ และลักษณะเฉพาะของรีเลย์ชนิดต่าง ๆ อาทิเช่น รีเลย์ควบคุม รีเลย์กำลัง รีเลย์สลัก รีเลย์อิมพัลส์ รีเลย์ก้าวลำดับ รีเลย์สวิตช์หน้าสัมผัส รีเลย์สวิตช์หน้าสัมผัสอิเล็กทรอนิกส์ รีเลย์หน่วงเวลา

ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการสร้างวงจรบนโปรแกรม Labview การสร้าง SubVI และ Custom Control เทคนิคการออกแบบ VI การส่งข้อมูลระหว่างลูป การควบคุม User Interface
กิจกรรม : • บรรยายในชั้นเรียน
• ทำแบบฝึกหัดเป็นตัวอย่าง เสริมการคำนวณตามลักษณะโจทย์
สุ่มเลือกนักศึกษาเพื่ออธิบายในชั้นเรียน

• ฝึกปฏิบัติทางด้านการใช้ซอฟต์แวร์และการเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกเพื่อใช้ในการวัดและควบคุมระบบเมคคาทรอนิกส์

หลักการทำงานของอุปกรณ์หน่วงเวลา เครื่องตั้งเวลา อุปกรณ์หน่วงเวลาชนิดกลไกไฟฟ้า และอุปกรณ์หน่วงเวลาชนิดอิเล็กทรอนิกส์ รูปแบบการหน่วงเวลาชนิดต่าง ๆ หน้าสัมผัสของอุปกรณ์หน่วงเวลา ตัวอย่างการหน่วงเวลาของวงจรหน่วงเวลา

ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการสร้างวงจรบนโปรแกรม Labview การบันทึกและอ่านไฟล์ และการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก การออกแบบเครื่องบันทึกข้อมูล (Data Logger)
กิจกรรม : • บรรยายในชั้นเรียน
• ทำแบบฝึกหัดเป็นตัวอย่าง เสริมการคำนวณตามลักษณะโจทย์
สุ่มเลือกนักศึกษาเพื่ออธิบายในชั้นเรียน

• ฝึกปฏิบัติทางด้านการใช้ซอฟต์แวร์และการเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกเพื่อใช้ในการวัดและควบคุมระบบเมคคาทรอนิกส์

หลักการและทฤษฎีของสวิตช์ลูกเบี้ยว สวิตช์ลูกเบี้ยวประเภทกลไก สวิตช์ลูกเบี้ยวแบบปรับสลักเกลียว สวิตช์ลูกเบี้ยวแบบอิเล็กทรอนิกส์ ตัวอย่างสวิตช์ลูกเบี้ยวควบคุมระบบอัตโนมัติในทางอุตสาหกรรม

ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ Data Acquisition (DAQ) และโปรแกรม Labview, การติดตั้งและการจำลองอุปกรณ์ DAQ, Signal Conditioning ขั้นตอนการแปลงแอนะล็อกไปเป็นดิจิทัล การวัดสัญญาณเซ็นเซอร์ผ่าน Signal Conditioning
กิจกรรม : • บรรยายในชั้นเรียน
• ทำแบบฝึกหัดเป็นตัวอย่าง เสริมการคำนวณตามลักษณะโจทย์
สุ่มเลือกนักศึกษาเพื่ออธิบายในชั้นเรียน

• ฝึกปฏิบัติทางด้านการใช้ซอฟต์แวร์และการเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกเพื่อใช้ในการวัดและควบคุมระบบเมคคาทรอนิกส์

หลักการและวิธีการควบคุมความเร็วมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง และมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนำ การวัด วิธีการวัด และอุปกรณ์ตรวจวัดความเร็วรอบของมอเตอร์แบบต่าง ๆ

ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องมือวัดบนโปรแกรม Labview การเตรียมการสื่อสารด้วย GPIB, LAN, USB, การใช้ Instrument Drivers, การเขียน Instrument Driver ด้วย VISA
กิจกรรม : • บรรยายในชั้นเรียน
• ทำแบบฝึกหัดเป็นตัวอย่าง เสริมการคำนวณตามลักษณะโจทย์
สุ่มเลือกนักศึกษาเพื่ออธิบายในชั้นเรียน

• ฝึกปฏิบัติทางด้านการใช้ซอฟต์แวร์และการเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกเพื่อใช้ในการวัดและควบคุมระบบเมคคาทรอนิกส์

อุปกรณ์แปลงแรงดันฟ้ากระแสสลับเป็นกระแสตรง อุปกรณ์แปลงแรงดันฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับ อินเวอร์เตอร์ ตัวอย่างการปรับความเร็วมอเตอร์ของอินเวอร์เตอร์

ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องมือวัดบนโปรแกรม Labview การสร้างแอปพลิเคชัน การเตรียมโค้ดก่อนการสร้างแอปพลิเคชัน การดีบักแอปพลิเคชัน การสร้าง Installer
กิจกรรม : • บรรยายในชั้นเรียน
• ทำแบบฝึกหัดเป็นตัวอย่าง เสริมการคำนวณตามลักษณะโจทย์
สุ่มเลือกนักศึกษาเพื่ออธิบายในชั้นเรียน

• ฝึกปฏิบัติทางด้านการใช้ซอฟต์แวร์และการเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกเพื่อใช้ในการวัดและควบคุมระบบเมคคาทรอนิกส์

หลักการและทฤษฎีของนิวแมติกส์ กระบอกสูบลม มอเตอร์ลม วาล์วควบคุมทิศทาง วาล์วควบคุมการไหล วาล์วไหลทางเดียว วาล์วหน่วงเวลา อุปกรณ์นับชนิดลม เครื่องอัดอากาศ ชุดบริการลมอัด

ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการสร้างวงจรบนโปรแกรม Labview และการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก การออกแบบระบบควบคุมมอเตอร์ (Controlling a Motor from Labview)
กิจกรรม : • บรรยายในชั้นเรียน
• ทำแบบฝึกหัดเป็นตัวอย่าง เสริมการคำนวณตามลักษณะโจทย์
สุ่มเลือกนักศึกษาเพื่ออธิบายในชั้นเรียน

• ฝึกปฏิบัติทางด้านการใช้ซอฟต์แวร์และการเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกเพื่อใช้ในการวัดและควบคุมระบบเมคคาทรอนิกส์

หลักการและทฤษฎีของนิวแมติกส์ (ต่อ) การควบคุมกระบอกสูบลม ตัวอย่างและการทำงานของเครื่องจักรนิวแมติกส์

ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการสร้างวงจรบนโปรแกรม Labview และการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก การออกแบบสถานีตรวจวัดสภาพอากาศแบบง่าย (A simple Weather Station)
กิจกรรม : • บรรยายในชั้นเรียน
• ทำแบบฝึกหัดเป็นตัวอย่าง เสริมการคำนวณตามลักษณะโจทย์
สุ่มเลือกนักศึกษาเพื่ออธิบายในชั้นเรียน

• ฝึกปฏิบัติทางด้านการใช้ซอฟต์แวร์และการเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกเพื่อใช้ในการวัดและควบคุมระบบเมคคาทรอนิกส์

หลักการและทฤษฎีของไฮดรอลิกส์ กระบอกสูบไฮดรอลิกส์ มอเตอร์ไฮดรอลิกส์ วาล์วควบคุมทิศทาง วาล์วกันกลับ วาล์วควบคุมการไหล วาล์วนิรภัย เครื่องอัดไฮดรอลิกส์ ถังน้ำมันและเครื่องกรองไฮดรอลิกส์ การควบคุมกระบอกสูบไฮดรอลิกส์ ตัวอย่างเครื่องจักรไฮดรอลิกส์

ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการสร้างวงจรบนโปรแกรม Labview และการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก การออกแบบสวิตช์ควบคุมอัจฉริยะไร้สายผ่าน XBee (An XBee Smart Power Switch)
กิจกรรม : • บรรยายในชั้นเรียน
• ทำแบบฝึกหัดเป็นตัวอย่าง เสริมการคำนวณตามลักษณะโจทย์
สุ่มเลือกนักศึกษาเพื่ออธิบายในชั้นเรียน

• ฝึกปฏิบัติทางด้านการใช้ซอฟต์แวร์และการเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกเพื่อใช้ในการวัดและควบคุมระบบเมคคาทรอนิกส์

หลักการและทฤษฎีของไฮดรอลิกส์ (ต่อ) การควบคุมกระบอกสูบไฮดรอลิกส์ ตัวอย่างและการทำงานเครื่องจักรไฮดรอลิกส์

ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการสร้างวงจรบนโปรแกรม Labview และการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก การออกแบบระบบควบคุมหุ่นยนต์แบบไร้สาย (A Remotly Controlled Mobile Robot)
กิจกรรม : • บรรยายในชั้นเรียน
• ทำแบบฝึกหัดเป็นตัวอย่าง เสริมการคำนวณตามลักษณะโจทย์
สุ่มเลือกนักศึกษาเพื่ออธิบายในชั้นเรียน

• ฝึกปฏิบัติทางด้านการใช้ซอฟต์แวร์และการเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกเพื่อใช้ในการวัดและควบคุมระบบเมคคาทรอนิกส์

เครื่องควบคุมอุณหภูมิ ลวดความร้อน สัญญาณวัดอุณหภูมิ สัญญาณควบคุมอุณหภูมิ วิธีควบคุมอุณหภูมิแบบสองระดับ วิธีควบคุมอุณหภูมิแบบสัเส่วนเวลา วิธีควบคุมอุณหภูมิแบบพี วิธีควบคุมอุณหภูมิแบบไอ วิธีควบคุมอุณหภูมิแบบพีโอดี

ทบทวน และ นำเสนอโครงงานที่นักศึกษาได้ออกแบบไว้
กิจกรรม : • บรรยายในชั้นเรียน
• ทำแบบฝึกหัดเป็นตัวอย่าง เสริมการคำนวณตามลักษณะโจทย์
สุ่มเลือกนักศึกษาเพื่ออธิบายในชั้นเรียน

• ฝึกปฏิบัติทางด้านการใช้ซอฟต์แวร์และการเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกเพื่อใช้ในการวัดและควบคุมระบบเมคคาทรอนิกส์

ทบทวน และ นำเสนอโครงงานที่นักศึกษาได้ออกแบบไว้
กิจกรรม : • บรรยายในชั้นเรียน
• ทำแบบฝึกหัดเป็นตัวอย่าง เสริมการคำนวณตามลักษณะโจทย์
สุ่มเลือกนักศึกษาเพื่ออธิบายในชั้นเรียน

• ฝึกปฏิบัติทางด้านการใช้ซอฟต์แวร์และการเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกเพื่อใช้ในการวัดและควบคุมระบบเมคคาทรอนิกส์

อาจารย์ผู้สอน