รายละเอียด

กลยุทธ์ การจัดการ และการพัฒนาระบบสารสนเทศ / Information Systems Strategy, Management and Development

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 51 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BBAIS101
  • ชื่อรายวิชา(TH) : กลยุทธ์ การจัดการ และการพัฒนาระบบสารสนเทศ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Information Systems Strategy, Management and Development
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

ให้นักศึกษาแอดเข้ากลุ่มเฟสบุ๊ก Supong486 ISSM 1-63 เพื่อรับทราบข่าวสารและข้อมูลต่างๆ
SEC1 รหัสเข้ากลุ่มเรียน Microsoft Teams (Team code) = ubeslos
SEC2 รหัสเข้ากลุ่มเรียน Microsoft Teams (Team code)  = ut6ezub

รายวิชา - กลยุทธ์ การจัดการ และการพัฒนาระบบสารสนเทศ

แนะนำลักษณะรายวิชา การจัดการเรียนการสอนในรายวิชา และการประเมินผล
กิจกรรม : บรรยายผ่านระบบ Online

บทที่ 1 การแข่งขันทางธุรกิจกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.1 การเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัฒน์
1.2 การปรับตัวขององค์กรในยุคสารสนเทศ
กิจกรรม : บรรยายประกอบสื่อการเรียนการสอนผ่านระบบ Online

กิจกรรม :งานค้นคว้านำเสนอผ่านระบบ Online ครั้งที่ 1 (10%)

บทที่ 1 การแข่งขันทางธุรกิจกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.3 เทคโนโลยีสารสนเทศกับ New Normal
กิจกรรม : บรรยายประกอบสื่อการเรียนการสอนผ่านระบบ Online

บทที่ 2  ระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์
2.1 ระบบสารสนเทศกับองค์กร
2.2 ระบบสารสนเทศและกลยุทธ์
กิจกรรม : บรรยายประกอบสื่อการเรียนการสอนผ่านระบบ Online

กิจกรรม งานค้นคว้านำเสนอผ่านระบบ Online ครั้งที่ 2 (10%)

บทที่ 2 ระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์
2.3 เทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธ์ระดับธุรกิจ
2.4 ระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์
กิจกรรม : บรรยายประกอบสื่อการเรียนการสอนผ่านระบบ Online

สอบกลางภาค (10%)

บทที่ 3 การจัดทำแผนยุทธศาสตร์องค์กร
3.1 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategy Planning)
3.2 การวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกด้วย SWOT Analysis
กิจกรรม : บรรยายประกอบสื่อการเรียนการสอนผ่านระบบ Online
แบบฝึกหัดการวิเคราะห์ SWOT (2 คะแนน)

บทที่ 3 การจัดทำแผนยุทธศาสตร์องค์กร
3.3 การกำหนดกลยุทธ์ระดับองค์กร
3.4 การกำหนดกลยุทธ์ระดับธุรกิจ
กิจกรรม : บรรยายประกอบสื่อการเรียนการสอนผ่านระบบ Online
แบบฝึกหัดการกำหนดกลยุทธ์องค์กรด้วย TOWS Martix (2 คะแนน)

บทที่ 3 การจัดทำแผนยุทธศาสตร์องค์กร
3.5 การกำหนดกลยุทธ์ระดับหน้าที่
3.ุ6 การวางแผนโครงการตามกลยุทธ์
3.7 กรณีศึกษาการวางแผนโครงการ
กิจกรรม : บรรยายประกอบสื่อการเรียนการสอนผ่านระบบ Online

กิจกรรม : งานค้นคว้านำเสนอผ่านระบบ Online ครั้งที่ 3 (10%) 
- กรณีศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์องค์กร 

บทที่ 4 แนวโน้มเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธ์ 
กิจกรรม : บรรยายประกอบสื่อการเรียนการสอนผ่านระบบ Online
 

กิจกรรม : งานค้นคว้านำเสนอผ่านระบบ Online ครั้งที่ 4 (8%)
- กรณีศึกษาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อกลยุทธ์องค์กร

บทที่ 5 ผลกระทบทางจริยธรรมเกี่ยวกับการใช้กลยุทธ์ทางธุรกิจด้วยระบบสารสนเทศ
กิจกรรม : บรรยายประกอบสื่อการเรียนการสอนผ่านระบบ Online

สอบปลายภาค 30%

อาจารย์ผู้สอน