รายละเอียด

ฟิสิกส์ทางการเกษตร / Agriculture Physics

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BSCCC104
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ฟิสิกส์ทางการเกษตร
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Agriculture Physics
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

นักศึกษาสามารถติดต่ออาจารย์ผู้สอน

อ.วาที พันธุวัฒน์ ตามรายละเอียดด้านล่าง

facebook: https://www.facebook.com/watee.panthuwat
เบอร์ติดต่อ :089-4358194

ให้นักศึกษาเข้ามาที่ห้องเรียน อาคาร 10 ชั้น 1 ห้อง 10-104

รายวิชา - ฟิสิกส์ทางการเกษตร

หน่วยที่ 1 บทนำ

1.1 หน่วย และการวัด
1.1.1 หน่วย SI
1.1.2 การวัด และความคลาดเคลื่อน

1.2 ปริมาณเวกเตอร์
1.2.1 ปริมาณสเกลาร์และปริมาณเวกเตอร์
1.2.2 การรวมเวกเตอร์โดยการวาดภาพและการคำนวณ
กิจกรรม : ชี้แจงลักษณรายวิชา กิจกรรมการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล โดยแจกเอกสาร และใช้ power point ประกอบบรรยาย

1.3 การคูณเวกเตอร์
1.3.1 เวกเตอร์หนึ่งหน่วย
1.3.2 การคูณแบบดอต และแบบครอส
กิจกรรม : บรรยายและคำนวณแจกเอกสารประกอบ และใช้ power point ประกอบบรรยาย และแบบฝึกหัด

หน่วยที่ 2 แรงและการเคลื่อนที่

2.1 แรง
2.1.1 กฎของนิวตัน

2.2 การเคลื่อนที่
2.2.1 ความเร็วและความเร่ง
2.2.2 การเคลื่อนที่ แบบต่างๆ
⦁ ปฏิบัติการทดลองที่ 1
กิจกรรม : บรรยายและคำนวณแจกเอกสารประกอบ และใช้ power point ประกอบบรรยาย

หน่วยที่ 3 โมเมนตัม และพลังงาน

3.1 โมเมนตัม
3.1.1 การดลและโมเมนตัม
3.1.2 กฎการอนุรักษ์โมเมนตัม
⦁ ปฏิบัติการทดลองที่ 2

กิจกรรม : บรรยายและคำนวณแจกเอกสารประกอบ และใช้ power point ประกอบบรรยายและแบบฝึกหัด

3.2 พลังงาน
3.2.1 งานและกำลัง
3.2.2 พลังงาน และกฎการอนุรักษ์พลังงาน
⦁ ปฏิบัติการทดลองที่ 3

กิจกรรม : บรรยายและคำนวณแจกเอกสารประกอบ และใช้ power point ประกอบบรรยายและแบบฝึกหัด

หน่วยที่ 4 กลศาสตร์ของไหล

4.1 สถิตศาสตร์ของไหล
ความหนาแน่น ความดัน

4.2 พลศาสตร์ของไหล
ความตึงผิว อัตราการไหล
⦁ ปฏิบัติการทดลองที่ 4

กิจกรรม : บรรยายและยกตัวอย่างแจกเอกสารประกอบ และใช้ power point ประกอบบรรยายและมอบหมายงานกลุ่ม

หน่วยที่ 5 คลื่นและคลื่นเสียง

5.1 คลื่น
5.1.1 คลื่นกล

5.2 เสียง
5.2.1 สมบัติของคลื่นเสียง
⦁ ปฏิบัติการทดลองที่ 5
กิจกรรม : บรรยายและคำนวณ แจก เอกสารประกอบมอบ แบบฝึกหัด และนำเสนองาน

5.2 เสียง (ต่อ)
5.2.2 ความเข้มเสียง
5.2.3 ระดับความเข้มเสียง
5.2.4 ปรากฏการณ์คลื่นเสียง
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ ใช้ power point แจกเอกสารประกอบการบรรยาย มอบแบบฝึกหัด มอบหมายงาน

สอบกลางภาค
กิจกรรม : สอบกลางภาค

หน่วยที่ 6 ความร้อน

6.1 ปริมาณความร้อน
6.1.1 การแปลงอุณหภูมิ
6.1.2 ปริมาณความร้อน ความจุความร้อน และความร้อนแฝง
6.1.3 สมดุลความร้อน
⦁ ปฏิบัติการทดลองที่ 6
กิจกรรม : บรรยาย แจกเอกสารประกอบ ใช้ power point

6.2 การถ่ายโอนความร้อน
6.2.1 การนำความร้อน
6.2.2 การพาความร้อน
6.2.3 การแผ่รังสีความร้อน

6.3 อุณหพลศาสตร์เบื้องต้น
6.3.1 งานกับความร้อน
⦁ ปฏิบัติการทดลองที่ 7
กิจกรรม : บรรยายและแจกเอกสารประกอบ

หน่วยที่ 7 ไฟฟ้า
ไฟฟ้าสถิตย์
ไฟฟ้ากระแส

กิจกรรม : บรรยายและแจกเอกสารประกอบ มอบหมายงานกลุ่ม นำเสนอ

วงจรไฟฟ้า
มอเตอร์ไฟฟ้า
⦁ ปฏิบัติการทดลองที่ 8

กิจกรรม : บรรยายและแจกเอกสารประกอบ มอบหมายงานกลุ่ม นำเสนอ

หน่วยที่ 8 ทัศนศาสตร์

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
สเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
กิจกรรม : บรรยาย แจกเอกสารประกอบ ใช้ power point มอบหมายงานกลุ่ม นำเสนอ

หน่วยที่ 8 ทัศนศาสตร์ (ต่อ)
สมบัติของแสง
ความสว่าง
⦁ ปฏิบัติการทดลองที่ 9

กิจกรรม : บรรยาย แจกเอกสารประกอบ ใช้ power point และมอบหมายงาน

หน่วยที่ 9 เซลล์แสงอาทิตย์และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรังสี
⦁ ปฏิบัติการทดลองที่ 10
กิจกรรม : บรรยาย แจกเอกสารประกอบ ใช้ power point และให้แบบฝึกหัด

สอบปลายภาค
กิจกรรม : สอบปลายภาค

อาจารย์ผู้สอน