ข้อมูลอาจารย์

วาที พันธุวัฒน์

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 22 พ.ย. 2545
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : ครุศาสตรบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Physics
  สาขา : การศึกษา
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
  ประเทศ : ไทย

 • 8 มิ.ย. 2555
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Physics
  สาขา : การสอนวิทยาศาสตร์
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ