รายละเอียด

คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า / Electrical Engineering Mathematics

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGEE102
  • ชื่อรายวิชา(TH) : คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Electrical Engineering Mathematics
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

เรียนตามตารางปกติ ทค.1-202

เริ่มต้น 13 - 15 กรกฎาคม 2563 และอย่าลืม หน้ากาก

รายวิชา - คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า

ตัวแปรเชิงซ้อน (Complex Variable)
1.1 เข้าใจจำนวนเชิงซ้อน
1.2 เรขาคณิตของจำนวนเชิงซ้อน

กิจกรรม : เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ
แผ่นโปร่งใสหมายเลข 1/250 ถึง 12/250
ทำแบบทดสอบ
สรุปและซักถามความเข้าใจ

1.3 การคูณและการหารจำนวนเชิงซ้อนในรูปเชิงขั้ว
1.4 การหารากของจำนวนเชิงซ้อน

กิจกรรม : เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ
แผ่นโปร่งใสหมายเลข 13/250 ถึง 22/250
ทำแบบทดสอบ
สรุปและซักถามความเข้าใจ

1.5 ฟังก์ชันของตัวแปรเชิงซ้อน (Function of a Complex Variable)
กิจกรรม : เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ
แผ่นโปร่งใสหมายเลข 23/250 ถึง 36/250
ทำแบบทดสอบ
สรุปและซักถามความเข้าใจ

1.6 ฟังก์ชันเชิงซ้อนเบื้องต้น
กิจกรรม : เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ
แผ่นโปร่งใสหมายเลข 37/250 ถึง 51/250
ทำแบบทดสอบ
สรุปและซักถามความเข้าใจ

การวิเคราะห์เวคเตอร์ (Vector Analysis)
2.1 ปริมาณเกลาร์และปริมาณเวคเตอร์
2.2 คุณสมบัติของเวคเตอร์

กิจกรรม : เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ
แผ่นโปร่งใสหมายเลข 52/250 ถึง 65/250
ฟังคำอธิบายเวคเตอร์ส่วนประกอบ
ทำแบบทดสอบ
สรุปและซักถามความเข้าใจ

2.3 การคูณระหว่างเวคเตอร์กับเวคเตอร์
กิจกรรม : เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ
แผ่นโปร่งใสหมายเลข 66/250 ถึง 75/250
ทำแบบทดสอบ
สรุปและซักถามความเข้าใจ

2.4 สมการเส้นตรงและระนาบ 3 มิติ
กิจกรรม : เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ
แผ่นโปร่งใสหมายเลข 76/250 ถึง 85/250
ทำแบบทดสอบ
สรุปและซักถามความเข้าใจ

2.5 อนุพันธ์ของเวคเตอร์
กิจกรรม : เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ
แผ่นโปร่งใสหมายเลข 86/250 ถึง 95/250
ทำแบบทดสอบ
สรุปและซักถามความเข้าใจ

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

การแปลงลาปลาซ (Laplace Transforms)
3.1 หลักการแปลงลาปลาซ

กิจกรรม : เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ
แผ่นโปร่งใสหมายเลข 96/250 ถึง 101/250
ทำแบบทดสอบ
สรุปและซักถามความเข้าใจ

3.2 คุณสมบัติของผลการแปลงลาปลาซ
3.3 หลักการแปลงลาปลาซผกผัน

กิจกรรม : เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ
แผ่นโปร่งใสหมายเลข 102/250 ถึง 116/250
ทำแบบทดสอบ
สรุปและซักถามความเข้าใจ

3.4 การแยกเศษส่วนย่อย
กิจกรรม : เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ
แผ่นโปร่งใสหมายเลข 117/250 ถึง 134/250
ทำแบบทดสอบ
สรุปและซักถามความเข้าใจ

3.5 หลักการประยุกต์ใช้วิธีผลการแปลงลาปลาซใน วงจรไฟฟ้า
กิจกรรม : เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ
แผ่นโปร่งใสหมายเลข 135/250 ถึง 156/250
ฟังคำอธิบายลักษณะของสภาวะชั่วครู่ในวงจรไฟฟ้า และตอบคำถาม
ทำแบบทดสอบ
สรุปและซักถามความเข้าใจ

อนุกรมฟูเรียร์(Fourier Series)
4.1 สัญญาณรายคาบ (Period Wave)
4.2 การแทนฟังก์ชันรายคาบโดยอนุกรมฟูเรียร์แบบ ตรีโกณ

กิจกรรม : เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ
แผ่นโปร่งใสหมายเลข 157/250 ถึง 180/250
ทำแบบทดสอบ
สรุปและซักถามความเข้าใจ

4.3 อนุกรมฟูเรียร์เอ็กโปเน็นเชียล
4.4 อนุกรมฟูเรียร์ของฟังก์ชันเป็นคาบใดๆ

กิจกรรม : เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ
แผ่นโปร่งใสหมายเลข 181/250 ถึง 201/250
ฟังคำอธิบายรูปแบบอนุกรมฟูเรียร์เอ็กโปเน็นเชียล
ทำแบบทดสอบ
สรุปและซักถามความเข้าใจ

4.5 เข้าใจความสมมาตรของคลื่นสัญญาณ
4.6 สเปกตรัมแบบเส้น (Line Spectrum)

กิจกรรม : เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ
แผ่นโปร่งใสหมายเลข 202/250 ถึง 250/250
ฟังการแสดงสเปกตรัมแบบเส้นโดยใช้อนุกรมตรีโกณมิติหรืออนุกรม เอ็กโปเน็นเชียล และตอบคำถาม
ทำแบบทดสอบ
สรุปและซักถามความเข้าใจ

สอบปลายภาค
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน