รายละเอียด

จิตวิทยาเพื่อการดำเนินชีวิตและการทำงาน ปริญญาตรี 4 ปี สาขาวิชา บธ.บ.การจัดการฯ  ชั้นปีที่ 2 / 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคคลล้านนา ตาก / Psychology for Living and Work

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBSO106 section 01 ปริญญาตรี 4 ปี สาขาวิชา บ
  • ชื่อรายวิชา(TH) : จิตวิทยาเพื่อการดำเนินชีวิตและการทำงาน ปริญญาตรี 4 ปี สาขาวิชา บธ.บ.การจัดการฯ  ชั้นปีที่ 2 / 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคคลล้านนา ตาก
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Psychology for Living and Work
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

ผู้สอน  : อ.คุณากร สุปน

เบอร์โทรติดต่อ : 0910253305

FacebooK : Kunakorn kuna Supon 

 

GEBSOI06 จิตวิทยาเพื่อการดำเนินชีวิตและการทำงาน ปริญญาตรี 4 ปี สาขาวิชา บธ.บ.การจัดการฯ  ชั้นปีที่ 2 / 1

เรียนพฤ.08.00-11.00 น. อาจารย์ผู้สอน อาจารย์คุณากร สุปน

โคชเข้าเรียนดดยใช้โปรแกรม microsoft team  คือ nt5xmt7

อีเมลล์ kunakorn24supon@gmail.com

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคคลล้านนา ตาก

รายวิชา - จิตวิทยาเพื่อการดำเนินชีวิตและการทำงาน ปริญญาตรี 4 ปี สาขาวิชา บธ.บ.การจัดการฯ  ชั้นปีที่ 2 / 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคคลล้านนา ตาก

อาจารย์ผู้สอน