รายละเอียด

การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส / Sensory Evaluation

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BSCFT133
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Sensory Evaluation
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

เทสๆ

รายวิชา - การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส

หน่วยเรียนที่ 1 ความสำคัญและบทบาทของการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส
กิจกรรม : - บรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ โดยใช้ Power point และเอกสารประกอบการสอน
-บทปฏิบัติการที่ 1
แนะนำห้องปฏิบัติการทางประสาทสัมผัส อุปกรณ์ และการใช้งานที่ถูกต้อง สาธิตการเตรียมงานในการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส

หน่วยเรียนที่ 2 อวัยวะที่รับรู้ทางประสาทสัมผัสและคุณลักษณะทางประสาทสัมผัส
กิจกรรม : - บรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ โดยใช้ Power point
และเอกสารประกอบการสอน
-บทปฏิบัติการที่ 2
การรับกลิ่น ความเข้มของกลิ่น และคุณภาพของกลิ่น การประเมินการมองเห็นสี และคุณภาพของสี

หน่วยเรียนที่ 3 ปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส
กิจกรรม : บรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ โดยใช้ Power point
และเอกสารประกอบการสอน
บทปฏิบัติการที่ 3
การรับรสต่างๆ ความเข้มของรส และผลของอุณหภูมิต่อการรับรสต่างๆ

หน่วยเรียนที่ 4 วิธีการวัดและประเมินผลคุณภาพทางประสาทสัมผัส
กิจกรรม : บรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ โดยใช้ Power point
และเอกสารประกอบการสอน
บทปฏิบัติการที่ 4 ผลของกลิ่น รส และการสัมผัสต่อการรับรสชาติของอาหาร

หน่วยเรียนที่ 5 การทดสอบความแตกต่าง (1)
กิจกรรม : - บรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ โดยใช้ Power point
และเอกสารประกอบการสอน
บทปฏิบัติการที่ 5 วิธีการทดสอบความแตกต่าง (1)

หน่วยเรียนที่ 5 การทดสอบความแตกต่าง (2)
กิจกรรม : - บรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ โดยใช้ Power point
และเอกสารประกอบการสอน
บทปฏิบัติการที่ 5 วิธีการทดสอบความแตกต่าง (2)

หน่วยเรียนที่ 6 การทดสอบเชิงพรรณนา (1)
กิจกรรม : - บรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ โดยใช้ Power point และเอกสารประกอบการสอน
บทปฏิบัติการที่ 6 วิธีการใช้สเกล Category scales, Magnitude estimation และ Ranking

หน่วยเรียนที่ 6 การทดสอบเชิงพรรณนา (2)

กิจกรรม : - บรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ โดยใช้ Power point
และเอกสารประกอบการสอน
บทปฏิบัติการที่ 6 วิธีการทดสอบเชิงพรรณนา (2) DA

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

หน่วยเรียนที่ 6 การทดสอบเชิงพรรณนา (3)


กิจกรรม : - บรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ โดยใช้ Power point และเอกสารประกอบการสอน
บทปฏิบัติการที่ 6 วิธีการทดสอบเชิงพรรณนา (3) Texture profile (Hardness และ viscosity)

หน่วยเรียนที่ 7 การทดสอบความชอบ และการยอมรับ (1)

กิจกรรม : - บรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ โดยใช้ Power point และเอกสารประกอบการสอน
บทปฏิบัติการที่ 8 การทดสอบความชอบและการยอมรับ (1)

หน่วยเรียนที่ 7 การทดสอบความชอบและการยอมรับ (2)

กิจกรรม : - บรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ โดยใช้ Power point และเอกสารประกอบการสอน
บทปฏิบัติการที่ 8 การทดสอบความชอบและการยอมรับ (2)

หน่วยเรียนที่ 7 การทดสอบความชอบและการยอมรับ (3)


กิจกรรม : - บรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ โดยใช้ Power point และเอกสารประกอบการสอน
บทปฏิบัติการที่ 9 การทดสอบความชอบและการยอมรับ (3)

หน่วยเรียนที่ 8 การคัดเลือกและการฝึกฝนผู้ทดสอบ

กิจกรรม : - บรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ โดยใช้ Power point และเอกสารประกอบการสอน
บทปฏิบัติการที่ 10 วิธีการคัดเลือกและฝึกฝนผู้ทดสอบ (1)

หน่วยเรียนที่ 9 สถิติและการวางแผนการทดลองในงานการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส
กิจกรรม : - บรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ โดยใช้ Power point และเอกสารประกอบการสอน
บทปฏิบัติการที่ 10 วิธีการคัดเลือกและฝึกฝนผู้ทดสอบ (2)

หน่วยเรียนที่ 10 การเขียนรายงานผลการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสกับการใช้งานในภาคอุตสาหกรรมอาหาร
กิจกรรม : - บรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ โดยใช้ Power point และเอกสารประกอบการสอน
บทปฏิบัติการ การอ่านและแปลเอกสารงานวิจัยภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับงานทดสอบทางประสาทสัมผัส

สอนเสริมและทบทวนก่อนสอบ

กิจกรรม : ทบทวนก่อนสอบปลายภาค

อาจารย์ผู้สอน