รายละเอียด

การเขียนโปรแกรมบนเว็บ / Web Programming

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : TEDEE322
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การเขียนโปรแกรมบนเว็บ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Web Programming
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aZpO4a1V7QGZDh9H99iwHXrazgMNrIqA28XAgbMjaCXQ1%40thread.tacv2/conversations?groupId=7c98789e-bc82-4845-8b52-95efbf41fc9e&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9

หรือ เข้าร่วมโดยใช้รหัสใน MS Team

team code: vc62lfn

รายวิชา - การเขียนโปรแกรมบนเว็บ

1. เทคโนโลยีระบบเว็บอินเทอร์เน็ต 1.1 โพรโตคอล HTTP 1.2 การรักษาความปลอดภัยในการพัฒนาระบบ
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ ถาม-ตอบข้อสงสัย สาธิต และฝึกปฏิบัติโดยใช้โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง

2. การออกแบบโปรแกรมบนเว็บ 2.1 Web Page Layout 2.2 Site Map 2.3 Data Flow Diagram
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ ถาม-ตอบข้อสงสัย สาธิต และฝึกปฏิบัติโดยใช้โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง

2. การออกแบบโปรแกรมบนเว็บ 2.4 ER Diagram 2.5 Data Dictionary 2.6 Programming Flowchart
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ ถาม-ตอบข้อสงสัย สาธิต และฝึกปฏิบัติโดยใช้โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง

3. ภาษา HTML 3.1 คำสั่งเกี่ยวกับหน้าเว็บ 3.2 การแสดงตัวอักษร 3.3 ย่อหน้าและการจัดวางข้อความ 3.4 มัลติมีเดีย
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ ถาม-ตอบข้อสงสัย สาธิต และฝึกปฏิบัติโดยใช้โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง

3. ภาษา HTML 3.5 ตาราง 3.6 ลิงค์และเฟรม 3.7 เว็บฟอร์ม
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ ถาม-ตอบข้อสงสัย สาธิต และฝึกปฏิบัติโดยใช้โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง

4. ภาษา CSS 4.1 วิธีการกำหนดสไตล์ 4.2 รูปแบบคำสั่ง CSS
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ ถาม-ตอบข้อสงสัย สาธิต และฝึกปฏิบัติโดยใช้โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง

5. ภาษา PHP 5.1 วิธีการเขียนคำสั่ง PHP 5.2 การแสดงผล 5.3 ตัวแปร อาร์เรย์ และสตริง 5.4 ตัวกระทำ 5.5 คำสั่งเลือกทำ และคำสั่งวนรอบ 5.6 การสร้างฟังก์ชัน
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ ถาม-ตอบข้อสงสัย สาธิต และฝึกปฏิบัติโดยใช้โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง

5. ภาษา PHP 5.7 การรับค่าจากเว็บฟอร์ม 5.8 การจัดการไฟล์และไดเร็กทอรี
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ ถาม-ตอบข้อสงสัย สาธิต และฝึกปฏิบัติโดยใช้โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง

สอบกลางภาค
กิจกรรม : -

5. ภาษา PHP 5.9 Cookie และ Session 5.10 ตัวแปรสภาพแวดล้อมของเว็บเซิร์ฟเวอร์ 5.11 ฟังก์ชันเกี่ยวกับสตริง
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ ถาม-ตอบข้อสงสัย สาธิต และฝึกปฏิบัติโดยใช้โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง

6. แม่ข่ายฐานข้อมูล MySQL 6.1 การจัดการฐานข้อมูลด้วย PhpMyAdmin 6.2 คำสั่ง SQL
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ ถาม-ตอบข้อสงสัย สาธิต และฝึกปฏิบัติโดยใช้โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง

6. แม่ข่ายฐานข้อมูล MySQL 6.3 คำสั่ง PHP ในการติดต่อ MySQL
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ ถาม-ตอบข้อสงสัย สาธิต และฝึกปฏิบัติโดยใช้โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง

7. ภาษา JavaScript 7.1 วิธีการเขียนคำสั่งสคริปต์ 7.2 อ็อบเจกต์ 7.3 การแสดงผลและรับข้อมูลเข้า
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ ถาม-ตอบข้อสงสัย สาธิต และฝึกปฏิบัติโดยใช้โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง

7. ภาษา JavaScript 7.4 ตัวแปร อาร์เรย์ และสตริง 7.5 ตัวกระทำ 7.6 คำสั่งเลือกทำ และคำสั่งวนรอบ 7.7 การสร้างฟังก์ชัน
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ ถาม-ตอบข้อสงสัย สาธิต และฝึกปฏิบัติโดยใช้โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง

8. ภาษา XML 8.1 โครงสร้างข้อมูล XML 8.2 คำสั่ง PHP จัดการข้อมูล XML
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ ถาม-ตอบข้อสงสัย สาธิต และฝึกปฏิบัติโดยใช้โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง

9. เทคโนโลยี AJAX 9.1 การปรับเปลี่ยนหน้าเว็บแบบเฉพาะส่วน 9.2 การอ่านข้อมูล XML ด้วย JavaScript 9.3 การส่งข้อมูลจากหน้าเว็บไปยังเซิร์ฟเวอร์
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ ถาม-ตอบข้อสงสัย สาธิต และฝึกปฏิบัติโดยใช้โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง

สอบปลายภาค
กิจกรรม : -

อาจารย์ผู้สอน