รายละเอียด

การเขียนโปรแกรมบนเว็บ / Web Programming

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGCE176
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การเขียนโปรแกรมบนเว็บ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Web Programming
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a8M_-EsTuHitRE79QK5_6DkVeK-HhmWJM_L9dn1JKVro1%40thread.tacv2/conversations?groupId=84bccf0c-36f0-4529-a52e-4df34d040f03&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9

หรือ เข้าร่วมโดยใช้รหัสใน MS Team

team code: mtsb9g8

รายวิชา - การเขียนโปรแกรมบนเว็บ

1. เทคโนโลยีระบบเว็บอินเทอร์เน็ต
1.1 โพรโตคอล HTTP
1.2 การรักษาความปลอดภัยในการพัฒนาระบบ
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ ถาม-ตอบข้อสงสัย สาธิต และฝึกปฏิบัติโดยใช้โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง

2. การออกแบบโปรแกรมบนเว็บ
2.1 Web Page Layout
2.2 Site Map
2.3 Data Flow Diagram

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ ถาม-ตอบข้อสงสัย สาธิต และฝึกปฏิบัติโดยใช้โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง

2. การออกแบบโปรแกรมบนเว็บ
2.4 ER Diagram
2.5 Data Dictionary
2.6 Programming Flowchart

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ ถาม-ตอบข้อสงสัย สาธิต และฝึกปฏิบัติโดยใช้โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง

3. ภาษา HTML
3.1 คำสั่งเกี่ยวกับหน้าเว็บ
3.2 การแสดงตัวอักษร
3.3 ย่อหน้าและการจัดวางข้อความ
3.4 มัลติมีเดีย

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ ถาม-ตอบข้อสงสัย สาธิต และฝึกปฏิบัติโดยใช้โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง

3. ภาษา HTML
3.5 ตาราง
3.6 ลิงค์และเฟรม
3.7 เว็บฟอร์ม

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ ถาม-ตอบข้อสงสัย สาธิต และฝึกปฏิบัติโดยใช้โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง

4. ภาษา CSS
4.1 วิธีการกำหนดสไตล์
4.2 รูปแบบคำสั่ง CSS

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ ถาม-ตอบข้อสงสัย สาธิต และฝึกปฏิบัติโดยใช้โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง

5. ภาษา PHP
5.1 วิธีการเขียนคำสั่ง PHP
5.2 การแสดงผล
5.3 ตัวแปร อาร์เรย์ และสตริง
5.4 ตัวกระทำ
5.5 คำสั่งเลือกทำ และคำสั่งวนรอบ
5.6 การสร้างฟังก์ชัน

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ ถาม-ตอบข้อสงสัย สาธิต และฝึกปฏิบัติโดยใช้โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง

5. ภาษา PHP
5.7 การรับค่าจากเว็บฟอร์ม
5.8 การจัดการไฟล์และไดเร็กทอรี

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ ถาม-ตอบข้อสงสัย สาธิต และฝึกปฏิบัติโดยใช้โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง

สอบกลางภาค
กิจกรรม : -

5. ภาษา PHP
5.9 Cookie และ Session
5.10 ตัวแปรสภาพแวดล้อมของเว็บเซิร์ฟเวอร์
5.11 ฟังก์ชันเกี่ยวกับสตริง

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ ถาม-ตอบข้อสงสัย สาธิต และฝึกปฏิบัติโดยใช้โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง

6. แม่ข่ายฐานข้อมูล MySQL
6.1 การจัดการฐานข้อมูลด้วย PhpMyAdmin
6.2 คำสั่ง SQL

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ ถาม-ตอบข้อสงสัย สาธิต และฝึกปฏิบัติโดยใช้โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง

6. แม่ข่ายฐานข้อมูล MySQL
6.3 คำสั่ง PHP ในการติดต่อ MySQL
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ ถาม-ตอบข้อสงสัย สาธิต และฝึกปฏิบัติโดยใช้โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง

7. ภาษา JavaScript
7.1 วิธีการเขียนคำสั่งสคริปต์
7.2 อ็อบเจกต์
7.3 การแสดงผลและรับข้อมูลเข้า

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ ถาม-ตอบข้อสงสัย สาธิต และฝึกปฏิบัติโดยใช้โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง

7. ภาษา JavaScript
7.4 ตัวแปร อาร์เรย์ และสตริง
7.5 ตัวกระทำ
7.6 คำสั่งเลือกทำ และคำสั่งวนรอบ
7.7 การสร้างฟังก์ชัน

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ ถาม-ตอบข้อสงสัย สาธิต และฝึกปฏิบัติโดยใช้โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง

8. ภาษา XML
8.1 โครงสร้างข้อมูล XML
8.2 คำสั่ง PHP จัดการข้อมูล XML
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ ถาม-ตอบข้อสงสัย สาธิต และฝึกปฏิบัติโดยใช้โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง

9. เทคโนโลยี AJAX
9.1 การปรับเปลี่ยนหน้าเว็บแบบเฉพาะส่วน
9.2 การอ่านข้อมูล XML ด้วย JavaScript
9.3 การส่งข้อมูลจากหน้าเว็บไปยังเซิร์ฟเวอร์
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ ถาม-ตอบข้อสงสัย สาธิต และฝึกปฏิบัติโดยใช้โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง

สอบปลายภาค
กิจกรรม : -

อาจารย์ผู้สอน