รายละเอียด

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน2 / Fundamental English2

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 01320104
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ภาษาอังกฤษพื้นฐาน2
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Fundamental English2
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

ถึง...นักศึกษาที่ลงเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษ2 (อาจารย์เบ็ญญา อินวรรณ์)

นักศึกษาสามารถติดต่ออาจารย์ผู้สอนได้ทาง โทร 083-4797075 หรือ E-mail : Benyainwon@rmutl.ac.th

นักศึกษาเข้าพบอาจารย์ผู้สอนในวันที่ 29 มิถุนายน 2563 ณ อาคารเรียนรวม 80 พรรษา ห้อง 80-305 เวลา 10.00-12.00 น.

เพื่อนัดหมายและเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเรียนในภาคเรียนที่ 1/2563 ต่อไป

รายวิชา - ภาษาอังกฤษพื้นฐาน2

อาจารย์ผู้สอน