ข้อมูลอาจารย์

เบ็ญญา อินวรรณ์

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 2549
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : ศิลปศาสตรบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Foreign languages
  สาขา : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยโยนก
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ