รายละเอียด

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน1 / Fundamental English1

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 01320103
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ภาษาอังกฤษพื้นฐาน1
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Fundamental English1
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

ถึง...นักศึกษาที่ลงเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน1 (อาจารย์เบ็ญญา อินวรรณ์)

นักศึกษาสามารถติดต่ออาจารย์ผู้สอนได้ทาง โทร 083-4797075 หรือ E-mail: Benyainwon@rmutl.ac.th

นศ.ที่ลงเรียนsec.1 เข้าพบอาจารย์ผู้สอนในวันที่ 29 มิถุนายน 2563 ณ อาคารเรียนรวม 80 พรรษา ห้อง 80-301 เวลา 13.00-15.00 น.

นศ.ที่ลงเรียนsec.2 เข้าพบอาจารย์ผู้สอนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ณ อาคารเรียนรวม 80 พรรษา ห้อง 80-301 เวลา 13.00-15.00 น.

เพื่อนัดหมายและเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเรียนในภาคเรียนที่ 1/2563 ต่อไป

รายวิชา - ภาษาอังกฤษพื้นฐาน1

อาจารย์ผู้สอน