รายละเอียด

วงจรไฟฟ้า / Electric Circuits

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGEE101
  • ชื่อรายวิชา(TH) : วงจรไฟฟ้า
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Electric Circuits
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

เรียนตามตารางปกติ ทค.1-202

เริ่มต้น 13 - 15 กรกฎาคม 2563 และอย่าลืม หน้ากาก

รายวิชา - วงจรไฟฟ้า

บทนำ คำนิยามและระเบียบวิธีปฏิบัติในวิชาทฤษฎีวงจรไฟฟ้า
กิจกรรม : บรรยาย/PowerPoint/สื่อออนไลน์

วงจรตัวต้านทาน (Resistive Circuits)

กิจกรรม : บรรยาย/PowerPoint

การวิเคราะห์วงจรตัวต้านทาน (Resistive Circuit Analysis)
กิจกรรม : บรรยาย/PowerPoint

การวิเคราะห์วงจรตัวต้านทาน (Resistive Circuit Analysis)
กิจกรรม : บรรยาย/PowerPoint

ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า (Circuit Theory)
กิจกรรม : บรรยาย/PowerPoint

ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า (Circuit Theory)
กิจกรรม : บรรยาย/PowerPoint

วงจรอันดับหนึ่ง RL และ RC (RL and RC First Order Circuit)

กิจกรรม : บรรยาย/PowerPoint

วงจรอันดับหนึ่ง RL และ RC (RL and RC First Order Circuit)

กิจกรรม : บรรยาย/PowerPoint

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

วงจรอันดับสอง RLC (RLC Second Order Circuits)

กิจกรรม : บรรยาย/PowerPoint

วงจรอันดับสอง RLC (RLC Second Order Circuits)

กิจกรรม : บรรยาย/PowerPoint

การวิเคราะห์ผลตอบสนองสถานะอยู่ตัวแบบไซนูซอยด์ (Analysis of Sinusoidal Steady-State Response)

กิจกรรม : บรรยาย/PowerPoint

การวิเคราะห์ผลตอบสนองสถานะอยู่ตัวแบบไซนูซอยด์ (Analysis of Sinusoidal Steady-State Response)

กิจกรรม : บรรยาย/PowerPoint

กำลังไฟฟ้าที่สถานะอยู่ตัวแบบไซนูซอยด์ (Sinusoidal Steady-State Power)

กิจกรรม : บรรยาย/PowerPoint

กำลังไฟฟ้าที่สถานะอยู่ตัวแบบไซนูซอยด์ (Sinusoidal Steady-State Power)

กิจกรรม : บรรยาย/PowerPoint

วงจรสามเฟสสมดุล (Balanced Three-Phase Circuits)

กิจกรรม : บรรยาย/PowerPoint

ทบทวนเนื้อหารายวิชา
กิจกรรม : บรรยาย/PowerPoint

อาจารย์ผู้สอน