รายละเอียด

ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร / Physics Laboratory 1 for Engineers

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 1 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 2 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : FUNSC102
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Physics Laboratory 1 for Engineers
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

กศึกษาสามารถติดต่ออาจารย์ผู้สอนได้จาก
*สำหรับนักศึกษา 4 ปี** สามารถติดต่อ อ.วาที พันธุวัฒน์ ตามรายละเอียดด้านล่าง

facebook: https://www.facebook.com/watee.panthuwat
เบอร์ติดต่อ :089-4358194
*สำหรับนักศึกษาเทียบโอน 2 ปี** สามารถติดต่อ อ.ณฤทธิ์ ตามรายละเอียดด้านล่าง
facebook: https://www.facebook.com/narit.funsueb.96/
เบอร์ติดต่อ : 064-3464555

รายวิชา - ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร

ชี้แจงการเรียนการสอน และข้อตกลง
กิจกรรม : ชี้แจงหลักเกณฑ์การให้คะแนน วิธีการเรียนการสอน และกำหนดข้อตกลงในการเรียนการสอน

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับปฏิบัติการฟิสิกส์
กิจกรรม : บรรยายเนื้อหา ฝึกคำนวณ เขียนกราฟ

อธิบายการใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ ต่างๆ ในห้องปฏิบัติการ
กิจกรรม : อธิบายการใช้เครื่องมือวัดต่างๆ ที่ต้องใช้ในปฏิบัติการทดลอง แบ่งกลุ่ม

ทดลองปฏิบัติการครั้งที่ 1
กิจกรรม : ทดลองปฏิบัติการการวัดค่าพื้นฐานทางฟิสิกส์

ทดลองปฏิบัติการครั้งที่ 2
กิจกรรม : ทดลองปฏิบัติการหาความเร็ว ความเร่ง

ทดลองปฏิบัติการครั้งที่ 3
กิจกรรม : ทดลองปฏิบัติการกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน

ทดลองปฏิบัติการครั้งที่ 4
กิจกรรม : ทดลองปฏิบัติการการตกอิสระของวัตถุ

ทดลองปฏิบัติการครั้งที่ 5
กิจกรรม : ทดลองปฏิบัติการสัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน

สอบกลางภาค
กิจกรรม : สอบกลางภาค

ทดลองปฏิบัติการครั้งที่ 6
กิจกรรม : ทดลองปฏิบัติการการชนกันของวัตถุ

ทดลองปฏิบัติการครั้งที่ 7
กิจกรรม : ทดลองปฏิบัติการโมเมนต์ความเฉื่อย

ทดลองปฏิบัติการครั้งที่ 8
กิจกรรม : ทดลองปฏิบัติการซิมเปิลฮาร์โมนิค

ทดลองปฏิบัติการครั้งที่ 9
กิจกรรม : ทดลองปฏิบัติการ การหาค่าความหนาแน่น และความถ่วงจำเพาะ

ทดลองปฏิบัติการครั้งที่ 10
กิจกรรม : ทดลองปฏิบัติการการหาค่าความจุความร้อนจำเพาะ

ทดลองปฏิบัติการครั้งที่ 11
กิจกรรม : ทดลองปฏิบัติการความเร็วของเสียงในอากาศ

ทดลองปฏิบัติการที่สนใจ
กิจกรรม : ทดลองปฏิบัติการ

สอบปลายภาค
กิจกรรม : สอบปลายภาค

อาจารย์ผู้สอน