รายละเอียด

ฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร / Physics 1 for Engineers

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 3 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 2 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : FUNSC101
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Physics 1 for Engineers
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

นักศึกษาสามารถติดต่ออาจารย์ผู้สอนได้จาก
**สำหรับนักศึกษา 4 ปี*** ให้เข้ามาที่ห้องเรียน อาคาร 10 ชั้น 2 ห้อง 10-202

สามารถติดต่อ อ.วาที พันธุวัฒน์ ตามรายละเอียดด้านล่าง

facebook: https://www.facebook.com/watee.panthuwat
เบอร์ติดต่อ :089-4358194

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a7af0b35c9a9e452da0b8e1ae27f02c5c%40thread.tacv2/General?groupId=66c57e7e-3efc-402a-9c84-c6d0fbf0db13&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9


**สำหรับนักศึกษาเทียบโอน 2 ปี*** สามารถติดต่อ อ.ณฤทธิ์ ตามรายละเอียดด้านล่าง
facebook: https://www.facebook.com/narit.funsueb.96/
เบอร์ติดต่อ : 064-3464555

รายวิชา - ฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร

หน่วยที่ 1 เวกเตอร์

1.1 ปริมาณเวกเตอร์
1.1.1 ปริมาณสเกลาร์
1.1.2 ปริมาณเวกเตอร์

1.2 การรวมเวกเตอร์
1.2.1 การรวมเวกเตอร์โดยการวาดภาพ
1.2.2 การรวมเวกเตอร์โดยการคำนวณ

กิจกรรม : ชี้แจงลักษณรายวิชา กิจกรรมการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล โดยแจกเอกสาร และใช้ power point ประกอบบรรยาย

1.3 การคูณเวกเตอร์
1.3.1 เวกเตอร์หนึ่งหน่วย
1.3.2 การคูณแบบดอต
1.3.3 การคูณแบบครอส

กิจกรรม : บรรยายและคำนวณแจกเอกสารประกอบ และใช้ power point ประกอบบรรยาย และแบบฝึกหัด

หน่วยที่ 2 แรงและการเคลื่อนที่

2.1 การเคลื่อนที่
2.1.1 ความเร็วและความเร่ง
2.1.2 การเคลื่อนที่ แบบต่างๆ

กิจกรรม : บรรยายและคำนวณแจกเอกสารประกอบ และใช้ power point ประกอบบรรยาย

2.1.2 การเคลื่อนที่ แบบต่างๆ(ต่อ)

2.2 แรง
2.2.1 กฎของนิวตัน

กิจกรรม : บรรยายและคำนวณแจกเอกสารประกอบ และใช้ power point ประกอบบรรยายและแบบฝึกหัด

2.3 สมดุล
2.3.1 สมดุลของแรง


กิจกรรม : บรรยายและคำนวณแจกเอกสารประกอบ และใช้ power point ประกอบบรรยายและแบบฝึกหัด

หน่วยที่ 3 โมเมนตัม งาน กำลัง และพลังงาน

3.1 โมเมนตัม
3.1.1 การดลและโมเมนตัม
3.1.2 การชนกันใน 1 มิติ
3.1.3 การชนกันใน 2 มิติกิจกรรม : บรรยายและยกตัวอย่างแจกเอกสารประกอบ และใช้ power point ประกอบบรรยายและมอบหมายงานกลุ่ม

3.2 งาน และกำลัง
3.2.1 งาน
3.2.2 กำลัง

3.3 พลังงาน
3.3.1 พลังงานศักย์
3.3.2 พลังงานจลน์
3.3.3 กฎการอนุรักษ์พลังงาน
กิจกรรม : บรรยายและคำนวณ แจก เอกสารประกอบมอบ แบบฝึกหัด และนำเสนองาน

หน่วยที่ 4 ระบบอนุภาค และการเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง

4.1 การเคลื่อนที่ของจุดศูนย์กลางของระบบอนุภาค
4.1.1 การหาจุดศูนย์กลางของระบบอนุภาค
4.1.2 ความเร็วและความเร่งจุดศูนย์กลางของระบบอนุภาค

4.2 โมเมนตัมและพลังงานจลน์ของระบบอนุภาค
4.2.1 โมเมนตัมของระบบอนุภาค
4.2.2 พลังงานจลน์ของระบบอนุภาค

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ ใช้ power point แจกเอกสารประกอบการบรรยาย มอบแบบฝึกหัด มอบหมยงาน

สอบกลางภาค
กิจกรรม : สอบกลางภาค

4.3 โมเมนตัมเชิงมุมของวัตถุแข็งเกร็ง
4.3.1 โมเมนตัมเชิงมุม
4.3.2 โมเมนต์ของความเฉื่อย

4.4 พลศสาตร์การหมุน
4.4.1 พลังงานของการหมุน


กิจกรรม : บรรยาย แจกเอกสารประกอบ ใช้ power point

หน่วยที่ 5 การเคลื่อนที่แบบออสซิเลต

5.1 การเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์มอนิค
5.1.1 การเคลื่อนที่แบบซิมเปิลเพนดูลัม
5.1.2 การเคลื่อนที่แบบสปริง


กิจกรรม : บรรยายและแจกเอกสารประกอบ

หน่วนที่ 6. กลศาสตร์ของไหล

6.1 สมบัติเชิงกลของสาร

6.2 สถิตศาสตร์ของไหล
6.2.1 ความหนาแน่น และความดัน

6.3 พลศาสตร์ของไหล
6.3.1 ความเร็ว และอัตราการไหล

กิจกรรม : บรรยายและแจกเอกสารประกอบ มอบหมายงานกลุ่ม นำเสนอ

หน่วยที่ 7 ความร้อน

7.1 ปริมาณความร้อน
7.1.1 การแปลงอุณหภูมิ
7.1.2 ปริมาณความร้อน ความจุความร้อน และความร้อนแฝง
7.1.3 สมดุลความร้อน


กิจกรรม : บรรยายและแจกเอกสารประกอบ มอบหมายงานกลุ่ม นำเสนอ

7.2 การถ่ายโอนความร้อน
7.2.1 การนำความร้อน
7.2.2 การพาความร้อน
7.2.3 การแผ่รังสีความร้อน

7.3 อุณหพลศาสตร์เบื้องต้น
7.3.1 งานกับความร้อน

กิจกรรม : บรรยาย แจกเอกสารประกอบ ใช้ power point มอบหมายงานกลุ่ม นำเสนอ

หน่วยที่ 8 คลื่นและคลื่นเสียง

8.1 คลื่น
8.1.1 คลื่นกล

8.2 เสียง
8.2.1 สมบัติของคลื่นเสียง

กิจกรรม : บรรยาย แจกเอกสารประกอบ ใช้ power point และมอบหมายงาน

8.2.2 ความเข้มเสียง
8.2.3 ระดับความเข้มเสียง
8.2.4 ปรากฏการณ์คลื่นเสียง

กิจกรรม : บรรยาย แจกเอกสารประกอบ ใช้ power point และให้แบบฝึกหัด

สอบปลายภาค
กิจกรรม : สอบปลายภาค

อาจารย์ผู้สอน