รายละเอียด

เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการท่องเที่ยวและการบริการ / Information Technology for Tourism and Hospitality

  • 1 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 15 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BOATH107_SEC_3
  • ชื่อรายวิชา(TH) : เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการท่องเที่ยวและการบริการ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Information Technology for Tourism and Hospitality
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

          ระบบสารสนเทศที่มีต่อการท่องเที่ยวและการบริการ การนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการจัดการข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการขายสินค้าและบริการ การโฆษณาประชาสัมพันธ์ การฝึกและการทดลองโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานท่องเที่ยวและการบริการ การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในการดำเนินงานและประเมินผล

รายวิชา - เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการท่องเที่ยวและการบริการ

อาจารย์ผู้สอน