รายละเอียด

การเขียนรายงานและการใช้ห้องสมุด / Report Writing and Library Usage

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 01210001
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การเขียนรายงานและการใช้ห้องสมุด
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Report Writing and Library Usage
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

นักศึกษาสามารถติดต่ออาจารย์ผู้สอนได้ทาง 0895558538  และติดต่อผู้สอนโดยตรงที่ ห้อง LA721 อาคารศิลปศาสตร์

รายวิชา - การเขียนรายงานและการใช้ห้องสมุด

หน่วยที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับห้องสมุด
1.1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับห้องสมุด
- ความหมายของห้องสมุด
- ความสำคัญของห้องสมุด
- องค์ประกอบของห้องสมุด
- วัตถุประสงค์ของห้องสมุด
- ประเภทของห้องสมุด
- ประวัติห้องสมุด
1.2 ระเบียบและมารยาทในการใช้ห้องสมุด
- ระเบียบการใช้ห้องสมุด
- มารยาทการใช้ห้องสมุด
- บริการของห้องสมุด

กิจกรรม : - ชี้แจงจุดมุ่งหมายการเรียนการสอน
- อบรมจริยธรรม 5 นาที
- บรรยายประกอบเอกสารการสอน
- ซักถามแนวคิดเกี่ยวกับการใช้บริการห้องสมุดของมหาวิทยาลัย
- โปรเจ็คเตอร์
- เครื่องฉายแผ่นทึบ
- เอกสารประกอบการสอน ผศ.นันทา เติมสมบัติถาวร

หน่วยที่ 2 วัสดุสารนิเทศของห้องสมุด
2.1 ประเภทวัสดุสารนิเทศในห้องสมุด
- ความหมายของวัสดุตีพิมพ์และไม่ตีพิมพ์
- ชนิดของวัสดุตีพิมพ์
- ชนิดของวัสดุไม่ตีพิมพ์
2.2 ส่วนประกอบของวัสดุสารนิเทศของห้อใสมุด
- ความหมายของหนังสือ

กิจกรรม : บรรยายโดยใช้โปรแกรมPower point และดูวัสดุสารนิเทศของจริงในห้องสมุด
- ตัวอย่างหนังสือ
- ตัวอย่างวารสาร
- ทำแบบฝึกหัด

- ส่วนประกอบของหนังสือ
- ความหมายและประเภทของวารสาร
- ส่วนประกอบของวารสาร
- ความหมายและวัตถุประสงค์ของหนังสือพิมพ์
- ส่วนประกอบของหนังสือพิมพ์
หน่วยที่ 3 การจัดหมู่หนังสือและวัสดุอื่นๆ
3.1 การจัดหมู่หนังสือ
- ความหมายและประโยชน์ของการจัดหมู่หนังสือ

กิจกรรม : อบรมจริยธรรม 5 นาที
- บรรยายประกอบกับการดูตัวอย่างของจริงในห้องสมุด
- หนังสือ
- วารสาร
- หนังสือพิมพ์

- ลักษณะของการจัดหมู่หนังสือระบบทศนิยม
ของดิวอี้
- ลักษณะของการจัดหมู่หนังสือระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน
3.2 การจัดหนังสือเข้าชั้น
- วิธีการจัดหนังสือเข้าชั้น


กิจกรรม : บรรยายละสาธิตวิธีการจัดหนังสือเข้าชั้น
- ทดสอบวิธีการจัดหนังสือเข้าชั้น
- จัดโครงการปรับปรุงสนับสนุนแหล่งสารสนเทศประเภทโรงเรียน

3.3 การจัดวัสดุสารนิเทศอื่นๆ
- วิธีการจัดวารสาร
- วิธีการจัดหนังสือพิมพ์
หน่วยที่ 4 เครื่องมือช่วยค้นวัสดุสารนิเทศของห้องสมุด:บัตรรายการ
4.1 ความหมายและความสำคัญของเครื่องมือช่วยค้นวัสดุสารนิเทศ
- ความหมายของเครื่องมอช่วยค้นวัสดุสารนิเทศ

กิจกรรม : - อบรมจริยธรรม 5 นาที
- บรรยายประกอบการสาธิตวิธีการจัดวารสารและหนังสือพิมพ์ในห้องสมุด
- ทดสอบการจัดวารสารและหนังสือพิมพ์
- ทำแบบฝึกหัด

- ความสำคัญของเครื่องมือช่วยค้นวัสดุสารนิเทศ
- ประเภทของเครื่องมือช่วยค้นวัสดุสารนิเทศ
4.2 เครื่องมือช่วยค้นวัสดุสารนิเทศประเภทสิ่งพิมพ์
- ความหมายของบัตรรายการ

กิจกรรม : - บรรยายประกอบเอกสารประกอบการสอน
- บัตรรายการ

- ประโยชน์ของบัตรรายการ
- ประเภทของบัตรรายการ
- หลักการเรียงบัตรรายการ
- หาข้อมูลจากบัตรรายการได้
- บัตรดัชนีวารสารและบัตรโสตทัศนวัสดุ

กิจกรรม : บรรยายพร้อมสาธิตวิธีการเรียงบัตรรายการ
- ให้ปฏิบัติการทำบัตรดัชนีวารสารและบัตรโสตทัศนวัสดุ

4.2 เครื่องมือช่วยค้นวัสดุสารนิเทศประเภทอิเล๊กทรอนิกส์
- เครื่องมือช่วยค้นภายในห้องสมุด
- เครื่องมือช่วยค้นวัสดุสารนิเทศบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

กิจกรรม : - สอนโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปวิธีค้นหาวัสดุสารนิเทศในห้องสมุด
- สอนวิธีการค้นหาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต
- เครื่องคอมพิวเตอร์
- โปรแกรมการค้นหาข้อมูลของห้องสมุด

หน่วยเรียนที่ 1-4
กิจกรรม : สอบกลางภาค

หน่วยที่ 5 หนังสืออ้างอิง
5.1 ลักษณะของหนังสืออ้างอิง
- ความหมายของหนังสืออ้างอิง
- ลักษณะของหนังสืออ้างอิง
5.2 ประเภทของหนังสืออ้างอิง
- ชนิดของหนังสืออ้างอิงที่ให้คำตอบโดยตรง
- ชนิดของหนังสืออ้างอิงที่ไม่ให้คำตอบโดยตรง
5.3 ความสำคัญและวิธีการใช้หนังสืออ้างอิง
- วิธีใช้หนังสืออ้างอิงทุกชนิด
- ประโยชน์ของหนังสืออ้างอิง

กิจกรรม : ชี้แจงข้อตกลงเกี่ยวกับการเรียนการสอน
- บรรยายโดยใช้โปรเจ๊คเตอร์ และเครื่องฉายแผ่นทึบ
- ใช้หนังสืออ้างอิงแต่ละชนิดมาเป็นตัวอย่าง
- ให้นักศึกษาหาหนังสืออ้างอิงแต่ละชนิดแล้วเขียนแนะนำหนังสือแต่ละเล่มส่ง

หน่วยที่ 6 รายงานทางวิชาการ
6.1 ประเภทของรายงานทางวิชาการ
- ความหมายของรายงาน
- วัตถุประสงค์ของรายงาน
- วิธีการเสนอรายงาน
- ประเภทของรายงาน
6.2 ส่วนประกอบของรายงานการค้นคว้าทั่วไป
- ความหมายของรายงานการค้นคว้าทั่วไป
- ส่วนประกอบของรายงานการค้นคว้าทั่วไป
- วิธีการพิมพ์รายงาน

กิจกรรม : อบรมจริยธรรม 5 นาที
- บรรยายประกอบของจริง
- รายงานชนิดต่างๆ

6.3 ส่วนประกอบของรายงานการค้นคว้าวิจัย
- ความหมายของรายงานการค้นคว้าวิจัย
- วัตถุประสงค์และประโยชน์ของรายงานการค้นคว้าวิจัย
- ประเภทของรายงานการค้นคว้าวิจัย
- ส่วนประกอบของปัญหาพิเศษสายวิทยาศาสตร์
- ส่วนประกอบของปัญหาพิเศษสายสังคมศาสตร์

กิจกรรม : อบรมจริยธรรม 5 นาที
- บรรยายโดยใช้ปรเจ๊คเตอร์และเครื่องฉายแผ่นทึบ
- ตัวอย่างปัญหาพิเศษทั้ง
สายวิทย์ฯและสายสังคม

.4 แผนการเสนอโครงการ
- ความหมายของโครงการ
- ประเภทของโครงการ
- ส่วนประกอบของการเขียนโครงการ

กิจกรรม : บรรยายวิธีการเขียนโครงการ
- ให้นักศึกษาเขียนโครงการอย่างถูกต้องคนละโครงการส่ง

หน่วยที่ 7 วิธีเขียนรายงานทางวิชาการ
7.1 ขั้นตอนการเขียนรายงานการค้นคว้าทั่วไป
- ขั้นตอนการเขียนรายงาน
- วิธีการบันทึกข้อความ
7.2 ขั้นตอนการเขียนรายงานการค้นคว้าวิจัย
- ขั้นตอนการเขียนรายงาน
- ส่วนประกอบของการเขียนโครงการปัญหาพิเศษ
7.3 การใช้ภาษาในการเขียนรายงาน
- ลักษณะของภาษาในการเขียนรายงาน
- วิธีการเลือกใช้คำในภาษาไทย
- วิธีการเลือกใช้คำในภาษาต่างประเทศ

กิจกรรม : - บรรยาย พร้อมใช้เครื่องฉายแผ่นทึบ
- อธิบายส่วนประกอบของรายงาน
- ดูตัวอย่างรูปเล่มรายงานที่ถูกต้อง


- ให้นักศึกษาเขียนรายงานที่ถูกต้องตามขั้นตอนส่งคนละ 1 ฉบับ

หน่วยที่ 8 การเขียนบรรณานุกรมและเชิงอรรถ
8.1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบรรณานุกรม
- ความหมายของบรรณานุกรม
- ประโยชน์ของบรรณานุกรม
- ประเภทและส่วนประกอบของบรรณานุกรม
8.2 หลักเกณฑ์ของการลงบรรณานุกรม

กิจกรรม : - อบรมจริยธรรม 5 นาที
- บรรยายโดยใช้เครื่องฉายแผ่นทึบ
- ปฏิบัติการเขียนบรรณานุกรม
- ทำแบบฝึกหัดการเขียนบรรณานุกรม

8.3 ประเภทของเชิงอรรถ
- ความหมายของเชิงอรรถ
- ประโยชน์ของการเขียนเชิงอรรถ
- ประเภทของเชิงอรรถ
8.4 หลักเกณฑ์การลงเชิงอรรถ
- หลักการเขียนเชิงอรรถ
- การลงเชิงอรรถประเภทต่างๆ

กิจกรรม : - บรรยายโดยใช้เครื่องฉายแผ่นทึบ
- อธิบายวิธีการเขียนเชิงอรรถ
- ทำแบบฝึกหัดการเขียนเชิงอรรถ

ทบทวนหน่วยเรียนที่5-8
สัปดาห์ที่ 18

หน่วยเรียนที่ 5-8
กิจกรรม : - ทบทวนให้แก่นักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบปลายภาค

สอบปลายภาค

อาจารย์ผู้สอน