ข้อมูลอาจารย์

นันทา เติมสมบัติถาวร

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 30 มี.ค. 2528
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : ครุศาสตรบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Library, information, archive
  สาขา : บรรณารักษศาสตร์
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
  ประเทศ : ไทย

 • 16 พ.ค. 2548
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : การศึกษามหาบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Psychology
  สาขา : จิตวิทยาการแนะแนว
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยนเรศวร
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ